8
Je tzüch huɨdibɨ ajcxy yajhuindzɨgɨɨyb quipychech
Jadüg nax, jada ayuc ajcxy nyajnijayɨɨyb ma yɨ tzüch ymiñ huɨdibɨ jäy ajcxy yajhuindzɨgɨɨyb tzaadzech quipychech. Janch tɨy'ajt co nidüg'ócɨy ɨɨch ajt nmɨɨd'ajtɨm ixpɨjcɨn. Per pen ooy mɨj nayjɨhuɨɨyɨm ajt n'ixpɨcyɨty, chi amɨj agɨx nayjɨhuɨɨyɨm. Per pen naychojcɨm nayjɨhuɨɨyɨm nidüg nidüg, huin'it nyajyeecɨm nmɨbɨjcɨn. Pen ji nidüg ma miich ajcxy ñaydijyii co y'ixpɨcyɨty, ca'nɨ yɨ' jajtäy ixpɨjcɨn huɨdibɨ jaccopɨcy yjadɨpy. Co tüg jäy yajmɨj'aty Dios, Dios ñejhuɨɨyb nej jada jäy yjot yhuinma'ñ mɨɨdɨty.
Jadu'n jada je tɨy'ajt maabɨ je tzüch huɨdibɨ jäy ajcxy tɨ yajhuindzɨgɨɨygɨxy tzaadzech quipychech ajcxy. Nejhuɨɨyɨm co yɨ tzaadzech yɨ quipychech ca' ti jugy'ajtɨn mɨɨdɨty. Ji tügpajc Dios huɨdibɨ tzɨnaayb jugy'ajtp. Janch tɨy'ajt co yɨ naaxhuiñyjäy ajcxy Dios'ájtɨgɨxy canaagnax huɨdibɨ yajpatp tzajpcɨ́x etz ya naaxhuiñ huɨdibɨ ca' Diosɨty. Etz nañ tɨy'ajt co may yhuindzɨn'ajtcɨxy huɨdibɨ ca' yhuindzɨnɨty. Per ɨɨch ajt n'ojadajtɨm tügpajcpɨ Dios, je Dios Teedy. Je Dios Teedy coj macx tüg'ócɨy huɨdibɨ ji'ajtp. Mɨɨd yɨ' ycɨxpɨ ɨɨch ajt ndzɨnaayɨm njugy'ajtɨm. Nañ tɨm jadu'n nmɨɨd'ajtɨm tügpajcpɨ ajt nHuindzɨn Jesucristo, e yɨ' huijtz'ijtaayb tüg'ócɨy tijaty huɨdibɨ ji'ajtp, e nañ yɨ' ajt xyhuijtz'ijtɨm.
Janch tɨy'ajt co yɨ tzaadzech quipychech ca' ti mɨc'ajt mɨɨdɨty, per nije'jɨty mɨbɨjcpɨdɨjc ca' huinjɨhuɨ̈y jada tɨy'ajt. Nijëjɨty ajcxy jecy'ajty ooy huindzɨgɨɨygɨxy tzaadzech, ixtɨ chambaadnɨ tijcɨxy co yɨ tzüch huɨdibɨ jäy mɨɨd huindzɨgɨ̈y tzaadzech, tzaadzech yɨ' yje'. Co ajcxy tzüdzcɨxy yɨ jadu'mbɨ tzüch, jɨbɨc nayjɨhuɨ́ɨyɨgɨxy, nayjɨhuɨ́ɨyɨgɨxy nejjɨhuɨ̈y tɨ ytundɨgooygɨxy. Ca' tɨydudägy y'ijtcɨxy ma ymɨbɨjcɨn. Ca' Dios xycöbɨgaanɨm mɨɨd je' ycɨxpɨ co tɨ njɨɨcxɨm tɨ ndzüdzɨm tijaty tzüch, o mɨɨd co ca' tɨ njɨɨcxɨm ca' tɨ ndzüdzɨm tijaty tzüch. Nañ tɨm jadu'n Dios ca' oybɨ xymöhuaanɨm mɨɨd je' ycɨxpɨ co tɨ njɨɨcxɨm tɨ ndzüdzɨm ti tzüch, o mɨɨd co ca' tɨ njɨɨcxɨm ca' tɨ ndzüdzɨm tijaty tzüch. Oy Dios a'ɨxɨ̈y co jëbɨ ndzüdzɨm huenhuɨdibɨ tzüchɨty. Per mɨɨd je mɨgügtɨjc ycɨxpɨ huɨdibɨ ca' tɨydudägy mɨɨdɨty ymɨbɨjcɨn, tzoc naygüend'ajtɨm ca'ydɨ je' jɨbɨc yñayjɨhuɨ̈yii mɨɨd huɨdibɨ ɨɨch ajt ndunɨm. 10-11 Tzoc ocpɨdaacɨm co miich ajcxy mnejhuɨ̈y je tɨy'ajt, e xy'ixɨpy tüg mɨgüg co mgay m'uucy ma tüg mesa jiiby tɨgoty me je tzaadzech y'ity. Ca' jecyɨty co jada jäy huɨdibɨ ca' tɨydudägy mɨɨdɨty ymɨbɨjcɨn, etz co xy'ixpaadɨpy jiiby, huin'it je' cöbɨga'ñ je tzüch huɨdibɨ huindzɨgɨ'ñ'ajtp. E jadu'n yhuimbɨdzɨmy co miich jɨbɨc ijxpejt tɨ myecy mɨɨd yɨ m'ixpɨjcɨn ycɨxpɨ, com yɨ mmɨgüg tɨ ytundɨgoy mɨɨd huɨdibɨ miich tɨ mduñ. E Cristo tɨ y'ögy mɨɨd yɨ' ypocy ycɨxpɨ nañ jadu'n. 12 Co tüg mɨbɨjcpɨ jɨbɨc nayjɨhuɨ̈yii mɨɨd co tɨ xy'ixy ma je caydac mdzüch je tzüch huɨdibɨ jäy ajcxy yajhuindzɨgɨɨyb tzaadzech, miich anajty tundɨgooyb mɨɨd Cristo ytɨy'ajt, mɨɨd co yɨ mɨbɨjcpɨ jɨbɨc ñayjɨhuɨ̈yii. 13 Paady ycɨxp ca' ndzüdza'ñɨch ni mɨna tzüch huɨdibɨ tzaadzech yhuindzɨgɨ'ñ'ajtɨp. Pen jadu'n nduñɨch, jɨbɨc ijxpejt anajty nyejcpyɨch ma nijëjɨty mɨgügtɨjc, e chi yɨ' ajcxy yhuinma'ñytɨgoya'ñ.