2
Jesús y'oy ma anajty jäy nixɨɨduñ tüg pɨjcɨn jɨm Caná
Mɨdugɨɨgxɨɨbɨ anajty maabɨ ajcxy Jesús mɨnaymɨgápxɨgɨxy, ma je cajp huɨdibɨ yxɨɨ Caná ma je Galilea naaxjot jɨm anajty huinxɨɨdungɨxy tüg jäy huɨdibɨ anajty tɨ ypɨcy. E jɨm anajty nañ jadu'n Jesús ytaj. Chi Jesús mɨɨd je' ydiscípulos ajcxy yajhuooy jɨm ma je xɨɨ anajty ytuñyii yjadyii. Tɨ anajty vino ycɨjxtaayñɨ̃, huin'it Jesús ytaj ñɨmayñɨ:
―Ca'p ajcxy mɨɨdɨñ vino.
Chi Jesús y'adzooy ytaj nɨmay:
―Ca' ti jotmay nmɨɨdɨdyɨch mɨɨd miich töxyäy. Ɨɨch nhorɨ ca'nɨ paady mɨna jäy ajcxy nyajnejhuɨ̈huɨbɨch pɨn ɨɨch.
Chi je ytaj nɨmay je tumbɨdɨjc ajcxy:
―Mdúngɨxɨpy nej anajty ajcxy Jesús xyñɨmaaygɨxy.
Jɨm anajty tudujc tzaadu'tz ma anajty nɨɨ y'ity. Je nɨɨ anajty ajcxy yajtumyb co anajty ajcxy ycɨ̈bujcɨxy jadu'n nej ypocy ixpujcɨxy, jadu'n anajty ajcxy judíojäy costumbre mɨɨdɨty. Tügpɨ tzaadu'tz ymɨɨd anajty yjot metz majt tugɨɨg majt nɨɨ. Chi Jesús nɨmay je tumbɨdɨjc ajcxy:
―Yaj'ujtzcɨx yɨ tzaadu'tz mɨɨd nɨɨ.
E chi ajcxy yaj'ujtztay mabaat y'a'ujtznaxy je tzaadu'tz. Chi Jesús ymɨnañ:
―Yajpɨdzɨmgɨx cham yɨ nɨɨ, e yajnɨcxcɨx jiiby ma huɨdibɨ ane'mb ma yɨ caydac uuctac.
Chi ajcxy yajnɨcxy je nɨɨ. Co jada' je ane'mbɨ jɨhuɨymajch je nɨɨ tɨ anajty yvinocojy, chi mɨjhuoy je yëydɨjc huɨdibɨ anajty tɨ ypɨcy. Je ane'mbɨ ca' anajty nejhuɨ̈y ma anajty je vino tɨ choñ. Jëyɨ anajty je ytumbɨdɨjc ñejhuɨɨyb co nɨɨ anajty ajcxy yajpɨdzɨmgɨxy ma je tzaadu'tz. 10 Chi je ane'mbɨ nɨmay je huɨdibɨ anajty tɨ ypɨcy:
―Tüg'ócɨy jäy ajcxy huɨdibɨ xɨɨdumb, hue' ajcxy yajtumyb jayɨjp je vino oybɨ. E co jäy ajcxy ooy yxondaacnɨ, chi oyñihuɨdibɨ vino nɨɨ jacyajtungɨxy. Miich janchtɨy, tɨ m'amay'aty yɨ vinonɨɨ oybɨ ixtɨ chamnɨ myajtuñ.
11 Je' je' je oga'nɨbɨ mɨjhuinma'ñ huɨdibɨ Jesús ytuun jɨm Caná ma Galilea ñaaxjot. Chi yajniguëxɨ̈gy je ymɨc'ajt etz y'oyjäy'ajt. E je huɨdibɨ anajty ajcxy yaj'ixpɨjcpy, chi ajcxy ooy mɨbɨjcy mɨjpɨdacy je Jesús.
12 Co jadu'n tüg'ócɨy ytunɨ yjajtɨ, chi Jesús y'ɨdacy jɨm ma je cajp huɨdi yxɨɨ Capernaum mɨɨd ytaj etz y'uch ajcxy, etz huɨdibɨ anajty yaj'ixpɨjcpy. Jɨm ajcxy yhuäcxɨjpy tüg xɨɨ mejtz xɨɨ.
Jesús yajpɨdzɨm ajuuybɨ adoocpɨ ma Dios ytɨjc
13 Tɨm huingon anajty je pascua xɨɨ huɨdibɨ judío ajcxy ytumy jɨm Jerusalén, paady Jesús ñɨcxy jɨm. 14 Jɨm ma Dios ytɨjc Jesús paty je' huɨdibɨ anajty ajcxy ajuuybɨ adoocpɨ, jadu'n nej ma ymiiñ huaj, borregɨ, etz muuxy (huɨdibɨ jäy ajcxy Dios yajhuindzɨgɨɨyb). Nañ jɨm meeñyhuingogombɨdɨjc anajty ajcxy y'ɨñaaygɨxy ma ymesa. 15 Chi Jesús yaj'oyɨɨy tüg cochac huojp. E chi ixhuojppɨdzɨmday je ajuuybɨ adoocpɨ ajcxy ma Dios ytɨjc ñihuaj etz ñiborrego. Chi yɨ meeñyhuingogombɨdɨjc ymeeñ cöxijtnajxtayɨ, e chi ymesa tijhuimbijttaayɨ. 16 Chi nɨmay je muuxytoocpɨdɨjc ajcxy:
―Yajpɨdzɨmgɨx jada muuxy ya. Ca' ɨɨch nDeedy ytɨjc yhuaanɨ ajcxy ajuydac adooctac.
17 Je' ajcxy huɨdibɨ anajty Jesús yaj'ixpɨjcpy chi ajɨhuɨygootɨ ajcxy je ayuc, jadu'n nej jaybety ymiñ ma Dios ñecy: “Ooy ndzocy njɨhuɨ̈yɨch Dios ytɨjc, paady ooy nnijottɨgoyɨch Dios ytɨjc.”
18 Chi je judío ixpɨcytɨjc ajcxy y'amɨdooy Jesús:
―¿Ti mɨjhuinma'ñ miich xy'ocyaj'ixambɨch ajcxy nej tüg ijxpejt, pen janch mɨɨdɨty cötujcɨn co m'ixhuojppɨdzɨmdäy yɨ ajuuybɨ adoocpɨ ajcxy?
19 Chi Jesús y'adzooy:
―Yajhuindɨgooygɨx jada Dios ytɨjc, e codugɨɨg xɨɨ ɨɨch yɨ' jadüg'oc nyajpɨdɨ̈gɨpy.
20 Chi jada' je judío ixpɨcytɨjc ajcxy y'adzooy:
―Huixchɨguïpx tudujc jɨmɨjt yhuäcxɨjpy co jäy cojy jada Dios ytɨjc. ¿E miich tijy myajpɨdɨ̈gamy codugɨɨgxɨɨjɨ?
21 Per ca' je' anajty nigapxy je Dios ytɨjc. Hue' je' anajty cɨ'm ñayñigapxyii co anajty y'öga'ñ, etz co yjugypɨgɨpy jadüg'oc codugɨɨg xɨɨ. 22 Chi jada' co Jesús yjugypɨjcy codugɨɨg xɨɨ maabɨ anajty y'ögy, je huɨdibɨ anajty ajcxy tɨ yaj'ixpɨcy, ajɨhuɨygootɨ ajcxy huɨdibɨ Jesús anajty tɨ yajnɨmäyiigɨxy. Chi jada' ajcxy mɨbɨjcy ooy jadu'n nej anajty ycojaayɨty ma Dios ylibro, etz com nañ jadu'n anajty Jesús tɨ ymɨna'ñ.
Jesús ñejhuɨɨy nej jäy ajcxy yjot yhuinma'ñ mɨɨdɨty
23 Co anajty Jesús yjɨmɨty Jerusalén pascua xɨɨjoty, mayjäy ooy ymɨbɨjcɨ co ajcxy ijxy je mɨjhuinma'ñ huɨdibɨ anajty ytumyb. 24 Jesús ca' anajty yjaty ñaygɨ̈yegyii ma je mayjäy ajcxy (hue' anajty ajcxy chachyajrey'adamy). 25 Com Jesús ñejhuɨydaayb anajty nej jäy ajcxy nidüg nidüg yjot yhuinma'ñ mɨɨdɨty ca' tzocy pɨn yajnɨmähuɨɨyb ti anajty ajcxy ytunamy, com ñejhuɨydaayb nej jäy ajcxy yjot yhuinma'ñ mɨɨdɨty.