6
Jesús ymoy jäy jɨcxy pɨcy mɨgoox mil
Co jadu'n ytunɨ yjajtɨ, chi Jesús ñɨcxy jɨm Galilea mejy nïnaxy, huɨdibɨ nañ jadu'n xɨɨjɨp Tiberias mejy. Janch mayjäy anajty Jesús ypanɨcxyii axam co anajty ajcxy ixy je mɨjhuinma'ñ tijaty anajty Jesús ytumyb ma mayba'mjäy. Chi Jesús ypejty ma tüg cögop, chi jɨm y'ixtacy mɨɨd je' ydiscípulos ajcxy. Tɨm huingonɨp anajty je pascuaxɨɨ huɨdibɨ anajty judíojäy ajcxy ytumyb. Chi Jesús ijxy co janch mayjäy tɨ ypamiinyii, chi nɨmay Felipe:
―¿Ma jada' caayɨn uucɨn n'ocjuyɨm, ti nyajcaayɨm jada mayjäy huɨdibɨ tɨ xypamiinɨm?
Hue' anajty y'oc'ijxmadzamy nej Felipe y'oc'adzooy. Jesús anajty ñejhuɨɨyb yajxon ti anajty ytunamy. Chi Felipe y'adzooy:
―Ni ycahuaadɨ̈huɨp mejtz mil peso meeñ, co ixyipy ajt n'ocjuyaanɨm caayɨn uucɨn, e nmöhuaanɨm cɨjp tüg'aa cɨjp mejtz'aa jëyɨ.
Tüg Jesús ydiscípulo, hue' anajty yxɨɨ Andrés, Simón Pedro y'uch, je' jadu'n nɨmay Jesús:
―Cha tüg pi'c'anäg huɨdibɨ mɨɨd mɨgoox cebada tzajcaagy, e mejtz acx ung. E ni ycatiijɨty yɨ' yɨ mɨgooxpɨ tzajcaagy, etz mejtz acx ung mɨɨd jada mayjäy.
10 Chi Jesús nɨmay je' ydiscípulos ajcxy:
―Yaj'ixtacta' yɨ mayjäy.
Mɨɨyjot anajty ooy ma je it.
Chi ajcxy y'ixtactay. Hue' jada' anajty ajcxy ñaybadyii mɨgoox mil ac yëydɨjctɨjc, abɨcy yɨ töxyjäydɨjc etz y'ung y'anäg ajcxy. 11 Chi Jesús je tzajcaagy conɨ̈gy, chi yajnajxy Dioscojuyip, chi yajnigɨdagɨɨyday je jäy ajcxy huɨdijaty anajty jɨm ɨñaayb, mooy jadu'n nej pɨn tɨm tzocy je tzajcaagy etz je acx. 12 Co je mayjäy cayday, chi Jesús nɨmay je' ydiscípulos ajcxy:
―Yajmujcta' ajcxy yɨ cayduc, ca'ydɨ huaad ni ti y'ɨyoy.
13 Chi ajcxy yajmujctay je cayduc, e yaj'ujch ajcxy majmetz mɨjjaty cach mɨɨd je tɨɨbɨ anajty yconaxy je mɨgooxpɨ tzajcaagy. Je' anajty jadu'n tɨ yjacconaxy. 14 Co ajcxy y'ijxy je mɨjhuinma'ñ huɨdibɨ anajty Jesús tɨ tuñ, chi je jäy ajcxy ymɨnañ:
―Janch jëdɨm jada je yëydɨjc huɨdibɨ Dios y'oy'ajt ymɨc'ajt mɨɨd, je huɨdibɨ anajty miinam ya naaxhuiñ.
15 Co Jesús nejhuɨy co ajcxy anajty yajrey'ada'ñyii, chi jada' jadüg'oc huinhuäctuttay je mayjäy. Chi ñɨcxy naydüg ma tüg yuugjot.
Jesús yöy nɨɨhuingɨ́xy
16 Co oy chu'ɨɨyñɨ, chi Jesús ydiscípulos ajcxy y'ɨdaacnɨ ma mejypa'. 17 Chi ajcxy ybarcotɨgɨɨy, ñɨcxy ajcxy jɨm Capernaum jadügpɨ mejypa'. E tɨ anajty ycoodzɨɨyñɨ, e ca'nɨ anajty Jesús ajcxy ñihuimbidyiinɨ. 18 Chi tüg mɨjpoj ymiñ, chi je mejy ytɨgɨɨy oy yücxpɨ. 19 Tɨ anajty ajcxy ytüyöy oy mɨgoox tudujc kilómetro co ajcxy ijxy Jesús yhuingoñ ma je barco, hue' anajty ytüyöy mejyhuingɨ́xy. Chi ajcxy ooy ñay'adzɨgɨɨyɨ. 20 Chi Jesús ymɨnañ:
―Ɨɨch yɨ', ca' mdzɨgɨɨygɨxy.
21 Chi ajcxy jotcujc Jesús yajbarcotɨgɨɨy. Chi tɨm mɨc'amy ajcxy ymejch jɨm ma mejypa' ma anajty ajcxy ñɨcxcɨxy.
Mayjäy ixtaay Jesús
22 Je mayjäy huɨdibɨ anajty ajcxy tɨ yhuɨ'mɨ̈y jɨm'amy y'ahuin, y'ijx ajcxy co ac jëyɨ Jesús ydiscípulos ajcxy ytɨgɨɨy ma tüg barco, e Jesús ca' anajty tɨ ytɨgɨ̈y barcojoty mɨɨd je' ajcxy. Ac jëyɨ anajty ajcxy tɨ choongɨxy barcojoty. 23 Je com jabom nijejɨty barco huɨdibɨ anajty jɨm tzomb Tiberias, tɨ anajty yjädy mɨhuingon ma je it, ma anajty Jesús tɨ yajcaaygɨxy je mayjäy mɨɨd je Huindzɨn Dios ymɨc'ajt, huin'it co Dios mɨbɨjctzoy. 24 Chi je mayjäy ajcxy ijxy co ca' anajty jɨm Jesús, ni ca' anajty jɨm je' ydiscípulos ajcxy. Chi ajcxy ybarcotɨgɨyday, chi ajcxy oy ixtaaygɨxy Jesús jɨm Capernaum.
Jesús ymöhuamy jäy ajcxy jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy
25 Co ajcxy mɨnaybaatɨ Jesús mejy ñïnaxy, chi ajcxy nɨmay:
―Huindzɨn, ¿mɨna miich ya tɨ mmiñ?
26 Chi Jesús y'adzooy nɨmay je mayjäy ajcxy:
―Janch janch co ɨɨch miich ajcxy yam jadu'n nɨmaaygɨxy co miich ajcxy xy'ixtaaybɨch, canan yɨ' ycɨxpɨ co ajcxy tɨ m'oc'ixy yɨ mɨjhuinma'ñ huɨdibɨ tɨ nduñɨch, paady ycɨxpɨ miich ajcxy xy'ixtäyɨch co ajcxy nyajcay cüxyɨ mɨɨd tzajcaagy.
27 Chi Jesús yjacmɨnañ:
―Ca' myajjotmaygojcɨxy yɨ jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ cɨjxp tɨgooyb. Yɨ' janchtɨy mɨjottɨgooygɨxy yɨ jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ xymöhuɨpy yɨ jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. Ɨɨch miich ajcxy je jugy'ajtɨn nmöhuɨbɨch huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ, com ɨɨch je' je jäy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty, e Dios Teedy xymɨc'ajtmooyɨch, jëbɨ ɨɨch miich ajcxy nmöy jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ.
28 Chi ajcxy nɨmay Jesús:
―¿Ti ɨɨch ajcxy jëbɨ huaad nduñ, nej jëbɨ ɨɨch ajcxy Dios xymɨjotcujc'aty?
29 Chi Jesús y'adzooy:
―Dios chojcpy co miich ajcxy xymɨbɨcyɨch, com Dios xyquejxɨch ya naaxhuiñ.
30 Chi ajcxy nɨmay Jesús:
―¿Ti ijxpejt mdunamy mɨɨd ɨɨch ajcxy, jëbɨ ɨɨch ajcxy n'ixɨpy Dios ymɨc'ajt etz ɨɨch ajcxy nmɨbɨgɨpy co miich je' je Cristo? ¿Ti mɨjhuinma'ñ mdunamy? 31 Ɨɨch ajt nmɨj'ap nmɨjteedy ajcxy jecy'ajty yjɨɨcxy pɨjc ajcxy je maná jɨm ma tɨ̈tznaax'it. Jadu'n ymiñ jaybety ma jadu'n ymɨna'ñ: “Dios yejcpy jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty.”
32 Chi Jesús y'adzooy:
―Janch janch ɨɨch miich ajcxy yam jadu'n nɨmaaygɨxy co canan je' je' je Moisés huɨdibɨ miich ajcxy xymooyb je jɨɨcxy pɨcy janchypɨ huɨdibɨ tzomb tzajpjoty. 33 Je jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ Dios yejcyp huɨdibɨ tzomb tzajpjoty, je' je' huɨdibɨ jugy'ajtɨn moy je naaxhuiñy-jäy huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ.
34 Chi ajcxy nɨmay Jesús:
―Huindzɨn, ɨɨch ajcxy mooyg je jɨɨcxy pɨcy janchypɨ jabom jabom huinɨxɨɨ.
35 Chi Jesús ymɨnañ:
―Ɨɨch jëdu'n je jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ miich ajcxy xymöhuɨp jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. Co jäy ajcxy xyñimiinɨch, e xymɨjpɨdägyɨch, huin'it ca' yɨ' ajcxy yuböccoda'ñyii nimɨnaxɨɨ, e co jäy ajcxy xymɨbɨcyɨch, ca' yɨ' ajcxy ytɨdzɨ̈hua'ñyii nimɨnaxɨɨ. 36 Com tɨ ɨɨch miich ajcxy nɨmäy, oy ɨɨch miich ajcxy tɨ xyja'ijxycɨxy, per ca' mɨbɨjccɨxy. 37 Tüg'ócɨy pɨnjaty ɨɨch nDeedy yquexyp ma ɨɨch, xyñimimbɨch yɨ' ajcxy. E pɨnjaty xyñimimbɨch etz xymɨjpɨdaacpɨch, ca' ɨɨch yɨ' ajcxy n'ixtijy. 38 Canan paady ycɨxpɨ ɨɨch tɨ ndzooñ tzajpjoty ngɨdägɨch ya naaxhuiñ co nduna'ñɨch ngɨ'mhuinma'ñ. Hue' janchtɨy yɨ' ndunaamyɨch nDeedyɨch y'ayuc ytɨy'ajt, com yɨ' xyquejxɨch ya naaxhuiñ. 39 Yɨ' jadu'n tzojcp ɨɨch nDeedy huɨdibɨ xyquejxɨch ya, co ɨɨch ca' ni pɨn nyajtɨgoyɨpyɨch, yɨ huɨdijaty xymooybɨch. Hue' janchtɨy yɨ' ajcxy nyajjugypɨgɨpyɨch jadüg'oc co anajty naaxhuiñybɨ tɨ yhuaad'ajtnɨ mɨna ytɨgadzɨpy. 40 Dios Teedy tɨ xyquexyɨch ya naaxhuiñ e yɨ' jadu'n tzojcp co pɨn jäy ɨɨch anajty xy'ijxpɨch, e xymɨjpɨdaacpɨch, ymɨɨd'adɨpy je' ajcxy jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' tüccɨ'y ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy. Hue' janchtɨy nyajjugypɨgɨpyɨch ajcxy jadüg'oc co anajty je naaxhuiñybɨ tɨ yhuaad'ajtnɨ mɨna anajty ytɨgadza'ñ.
41 Chi je judíojäy ajcxy ooy yajtzibɨɨy yajcapxɨɨy co anajty Jesús jadu'n tɨ ymɨna'ñ: “Ɨɨch je' je jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty.” 42 Jadu'n anajty ajcxy chachmɨna'ñ:
―¿Nej ca' je' yjadaajɨty je Jesús, je José y'ung, je huɨdibɨ ajt ytaj yteedy n'ixy'ajtɨm? ¿Nej co jadu'n ymɨna'ñ: “Ɨɨch tɨ ndzooñɨch tzajpjoty”?
43 Chi Jesús y'adzooy:
―Ca' myajtzibɨɨygɨxy myajcapxɨɨygɨxy ac miichɨy ajcxy. 44 Ni pɨn jäy xycaniminɨpyɨch, pen ca' jayɨjp Dios Teedy huinma'ñ ymöyii co xymɨjpɨdägɨbɨch. E co xymɨjpɨdägɨbɨch, chi nyajjugypɨgɨpyɨch jadüg'oc co anajty naaxhuiñybɨ tɨ yhuaad'ajtnɨ mɨna ytɨgadzɨpy. 45 Com jadu'n ymiiñ jaybety ma Dios ñecy huɨdibɨ je jäy ajcxy anajty Dios ytɨy'ajt mɨɨd huɨdibɨ jecy'ajty yjaay co Dios yaj'ixpɨgamy je jäy ajcxy tüg'ócɨy. Paady ycɨxpɨ tüg'ócɨy jäy huɨdibɨ mɨdoob Dios y'ayuc etz y'ixpɨjcyp Dios ytɨy'ajt xymɨjpɨdägɨbɨch ajcxy.
46 Ca' ni tüg jäy tɨ ixy yɨ Dios Teedy. Jëyɨ je jäy tügpajc huɨdibɨ tɨ choñ ma Dios, yɨ' je' tɨ ixy yɨ Dios. 47 Janch janch ɨɨch miich ajcxy yam jadu'n nɨmaaygɨxy co pɨnjaty xymɨbɨjcpɨch xymɨjpɨdaacpɨch, ymɨɨd yɨ' ajcxy yjugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. 48 Ɨɨch jëdu'n je jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ jugy'ajt mooyb je jäy huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. 49 Miich ajcxy mmɨj'ap mmɨjteedy yjɨɨcxy'ajtɨ ycaagy'ajtɨ ajcxy je maná jɨm tɨ̈tznaaxtuum'it jecy'ajty. E chi ajcxy y'o'ctay. E ni ca' ajcxy jugy'ajtɨn paty huinɨxɨɨbɨ. 50 Je jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ nnigapxypɨch huɨdibɨ tzoon tzajpjoty, co jäy ajcxy jɨɨcxɨpy, ymɨɨd'adɨpy ajcxy je jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. 51 Ɨɨch jëdu'n je jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ tɨ chooñ tzajpjoty, etz tɨ ycɨdägy ya naaxhuiñ huɨdibɨ jugy'ajtɨn yejcp. Co jäy ajcxy jɨɨcxyp je jɨɨcxy pɨcy, ymɨɨd'adɨpy ajcxy je jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. Je jɨɨcxy pɨcy huɨdibɨ nyegaamyɨch mɨɨd naaxhuiñyjäy ajcxy ycɨxpɨ, je' je' je nninïcxɨch.
52 Chi je judío y'ixpɨcytɨjc ajcxy ooy yaj'ayucyooñ yajcapxyooñ, ac je'yɨ ajcxy ñayñɨmáayɨgɨxy:
―¿Nej jada yëydɨjc tijy yɨ' ñinïcx njɨɨcxy'ajtɨm?
53 Chi Jesús ymɨnañ:
―Janch janch co ɨɨch miich ajcxy yam jadu'n nɨmaaygɨxy, pen ca' miich ajcxy mdzüdzcɨxy ɨɨch nninïcx, e pen ca' m'uuccɨxy ɨɨch nnɨ'py, ɨɨch je jäy tügpajc huɨdibɨ tzoon tzajpjoty, ca' miich ajcxy mɨɨd'adɨpy yɨ Dios yjugy'ajtɨn. 54 Com pɨnjaty ɨɨch nninïcx xychu'tzɨp etz ɨɨch nnɨ'py xy'uucɨbɨch, ca' je ajcxy yjugy'ajtɨn ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ, oy ajcxy yja'o'ccɨxy. Nyajjugypɨgɨpyɨch je' ajcxy jadüg'oc co anajty naaxhuiñbyɨ tɨ yhuaad'ajtnɨ mɨna ytɨgadzɨpy. 55 Ɨɨch nninïcx janchypɨ jɨɨcxy pɨcy yɨ', etz ɨɨch nnɨ'py janchypɨ ügy yɨ'. 56 Co yɨ jäy ajcxy xymɨbɨcyɨch xymɨjpɨdägyɨch jadu'n ni paady nej jɨhuɨ̈y ɨɨch nninïcx xychüdzɨ, etz ɨɨch nnɨ'py xy'uucɨ. Chi y'idɨpy ajcxy huinɨxɨɨ ma ɨɨch, etz ɨɨch n'idɨpyɨch huinɨxɨɨ ma je' ajcxy. 57 Dios Teedy huɨdibɨ xyquejxɨch ya naaxhuiñ ymɨɨd jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxy ytɨgooy. Ɨɨch tɨ nbaadyɨch ma Dios Teedy je jugy'ajt huɨdibɨ ca' ycɨxy ytɨgooy. Nañ mbadamy miich ajcxy jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxy ytɨgooy ma ɨɨch. Co miich ajcxy xymɨjpɨdägɨbyɨch, jadu'n anajty nipaady nej jɨhuɨ̈y mjɨɨcxy'ajtɨgɨxy ɨɨch nninïcx. 58 Je jɨɨcxy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty, e ycɨdacy ya naaxhuiñ co jäy ajcxy jɨɨcxy'adyii, yajtzɨnähuɨɨb je ajcxy, ca' ajcxy yjugy'ajtɨn ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. Yɨ mmɨj'ap mmɨjteedy huɨdibɨ jɨɨcx'ájtɨgɨxy je maná jecy'ajty, o'ctay ajcxy, ca' ajcxy paty je jugy'ajtɨn huinɨxɨɨbɨ.
59 Jadu'n Jesús ymɨydacy jɨm ma je judíojäy ajcxy ñaymujctac jɨm Capernaum co anajty jɨm yaj'ixpɨcy.
Mayjäy ca' mɨjotcujc'ajty Jesús y'ayuc
60 Co ajcxy Jesús y'ayuc mɨdodaayɨ, nigujc-huäcxy je huɨdibɨ anajty ixpɨjcp ma Jesús. Chi ajcxy capxpɨdzɨmy, e jadu'n ajcxy ymɨnañ:
―Ooy chachchipɨty je Jesús y'ayuc. Ca' huaad ji pɨn huinjɨhuɨyday.
61 Com Jesús ñejhuɨɨyb nej ajcxy anajty yajtzibɨ̈y yajcapxɨ̈y, chi ymɨnañ:
―¿Nej ca' miich ajcxy mɨjotcujc'aty je tzip ayuc jadu'n nej cham ajcxy tɨ nyajnɨmäy? 62 ¿Nej xymɨjpɨdägɨbɨch ajcxy, pen m'ijxpy ixyipy ajcxy co anajty nba'ttɨgɨ̈yɨch jadüg'oc jiiby tzajpjoty ma ndzooñɨch? Com ɨɨch je' je jäy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty. 63 Je jäy ajcxy yjɨhuɨ'ñ, yɨ' je' ñinïcx yajjugy'ajtɨp, e je jäy ajcxy ninïcx ca' yɨ' ni ma chobaady, pen ca' mɨɨdɨty yjɨhuɨ'ñ. Co miich ajcxy mgöbɨgɨpy yɨ ayuc tɨɨbɨ ngapxyɨch, huin'it ajcxy mbaadɨpy Dios yjɨhuɨ'ñ (je Espíritu Santo), etz mbaadɨpy ajcxy jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' tüccɨ'yɨ ycɨxy ytɨgooy, oy mja'o'ccɨxy. 64 Per nigujc-huäcxy ma miich ajcxy pɨnjaty ca' mɨbɨcy ɨɨch n'ayuc.
Com Jesús ñejhuɨɨyb anajty jayɨjpnɨ pɨnjaty ca' ymɨbɨgyii y'ayuc, etz pɨnjaty anajty cɨ̈yegaanɨp ma ymɨdzip. 65 Chi Jesús yjacmɨnañ:
―Paady ycɨxpɨ jayɨjp tɨ nmɨna'ñɨch, co ca' ni pɨn jëbɨ ɨɨch xymɨjpɨdägy, pen ca' Dios Teedy jayɨjp yhuinma'ñ ymöyii co cöbɨga'ñ ymöyii co cöbɨga'ñ ɨɨch n'ayuc.
66 Huin'it mayjäy ajcxy, je huɨdibɨ anajty ixpɨjcp ma Jesús, chi ajcxy huinhuäctut ixmajtznɨ ajcxy Jesús. Ca' ajcxy y'ocjacpanɨcxnɨ. 67 Chi jada' Jesús nɨmay je nimajmetz discípulos ajcxy:
―¿Nej nañ xy'ixmadzaambɨch miich ajcxyɨ?
68 Chi y'adzooy Simón Pedro:
―Huindzɨn, ca' jac ni pɨn ɨɨch ajcxy jëbɨ huaad nmɨjpɨdägyɨch, com miich tügpajc mɨɨd je ayuc huɨdibɨ xyajni'ixɨɨyɨch ajcxy nej jëbɨ huaad ɨɨch ajcxy nbaadɨpy jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. 69 Ɨɨch ajcxy nmɨbɨjcypɨch e nnejhuɨɨybɨch co miich je' je jäy huɨdibɨ tzoon ma Dios huɨdibɨ huädz yhuinma'ñ ymɨɨd.
70 Chi Jesús ymɨnañ:
―Miich ajcxy je' tɨ nhuin'ixyɨch nimajmetzpɨ, e nidügtɨ miich ajcxy mujcu' huinma'ñ mmɨɨdɨty.
71 Je Judas Iscariote, Simón ymang, anajty ytijpy. Com je' je' anajty cɨ̈yegam Jesús ma ymɨdzip, oy je' anajty yjajëjɨty nidüg ma je nimajmetzpɨ.