24
Co Jesús y'ögy chi yjugypɨjcy
Co je semaan y'ixtɨgɨɨy janch tɨm tɨcxɨ̈cp je töxyjäydɨjc ajcxy ymiiñ ma je o'cpɨ jut, chi mɨmiiñ ajcxy ujtz xuucpɨ, etz tzoy huɨdibɨ anajty tɨ yaj'oyɨɨygɨxy. Nañ jadu'n mɨɨdjadyii töxyjäydɨjc miiñ. Chi ajcxy paty je tzaa tɨ anajty yjɨdɨguegyii ma je o'cpɨ jut'aguu. Co ajcxy ytɨgɨɨy jutjoty, chi ca' ajcxy paty je Huindzɨn Jesús ñinïcx. Chi jadu'n yjajty, jiiby anajty ajcxy jutjoty huinmaaygɨxy, co ñayguëxɨ̈gɨ ma ajcxy ymɨjc metz yëydɨjc janch adɨcxp anajty yhuit. Chi ajcxy ooy chɨgɨy, chi ajcxy yhuindactay, chi je metzpɨ yëydɨjc ymɨnañ:
―¿Na'amy co m'ixtaaygɨxy yɨ jugypɨ ma yɨ tɨɨbɨ y'ögy? 6-7 Ca' je' ya, tɨ je' yjugypɨcy. Jäyméjtzcɨx jadu'n nej mɨna'ñ jɨm Galilea, co ymɨnañ:
―Ooy ycopɨ́cyɨty co ɨɨch, je jäy huɨdi tzoon tzajpjoty, nyajcɨ̈yegɨpy pocyjäy cɨ̈'am. Yɨ' ajcxy xyajcruudzpedɨpyɨch, chi njugypɨgɨpyɨch codugɨɨg xɨɨ.
Chi ajcxy oy jäymejtzcooty nej anajty Jesús tɨ ymɨna'ñ. Chi je töxyjäydɨjc ajcxy yhuimbijttay ma o'cpɨ jut. Chi ajcxy yajmɨɨdmɨydactay jadu'n nej anajty tɨ íjxcɨxy tɨ mɨdoogɨxy mɨɨd Jesús ydiscípulos ajcxy je nimajmetzpɨ etz jacjadyii jäy huɨdi yajpaatp ma je' ajcxy. 10 Je töxyjäy ajcxy huɨdi ooy ma Jesús ñaaxtɨgɨɨy, je' je' anajty ajcxy: María Magdalena, Juana, etz María Jacobo ytaj, e cham jacnaagɨty ymɨdöxyjäydɨjc. 11 Chi Jesús ydiscípulos ca' ajcxy tɨm mɨjpɨdacy je töxyjäydɨjc ajcxy ayuc, hue' ajcxy tijy nɨgo y'occapxcɨxy y'ocmɨydaaccɨx, paady ca' ajcxy mɨbɨjcy.
12 Chi Pedro ypɨdɨ̈gy ñɨcxy poyɨ̈gyɨ ma anajty Jesús tɨ ñaaxtɨgɨ̈y. Chi Pedro yco'ixɨɨy ma je o'cpɨ jut, chi ijxy co ca' jiiby ni ti, jëyɨ Jesús yhuit abɨcy y'ooxnäy. Chi Pedro yhuimbijty ma ytɨjc jɨhuɨɨy ooy jadu'n nej tɨ ytuñyii yjadyii.
Ma Emaús tü'aa
13 Huin'it xɨɨ metz Jesús ydiscípulos ajcxy ñɨcxy ma tüg cajp mutzpɨ hue' anajty yxɨɨ je cajp Emaús, hue' yjɨguemyɨty mɨɨd Jerusalén tugɨ'px estadios (majmetz kilómetro). 14 Chi amɨydaacɨp anajty ajcxy ñɨcxy. Nigapxcɨxy nimɨydaaccɨxy nej Jesús tɨ yjaty tɨ y'ayoy. 15 E jadu'n yjaty ma anajty ycapxcɨxy ymɨydaaccɨxy je nimetzpɨ, chi Jesús cɨ'm nimɨjhua'cy je metzpɨ, chi mɨɨd ñɨcxy ajcxy yquipxyɨ. 16 Oy anajty ja'ijxcɨxy, ca' ajcxy tuñcuend pɨn je' anajty. 17 Chi Jesús y'amɨdooy je' ajcxy:
―¿Ti miich ajcxy mɨydacpy ma yam mdüyöygɨxy? ¿Nej co mdájcɨxy mmáygɨxy?
18 Chi tüg huɨdi anajty yxɨɨ Cleofas y'adzooy:
―Janch tüg'ócɨy mayjäy nejhuɨydäy je ayo'n tɨ ytunyii tɨ yjadyii. ¿E miich naydüg jɨm jättac Jerusalén, e jadu'n tijy ca' mnejhuɨ̈y?
19 Chi Jesús je' ajcxy nɨmay:
―¿Ti tɨ ytuñyii tɨ yjadyii?
Chi je' ajcxy ymɨnañ:
―Jesús Nazaretpɨ, huɨdi Dios y'ayucnajtzcapxɨɨyɨp, yɨ' anajty mɨj jánchɨp ma yɨ ayuc etz huinma'ñ ma Dios yhuinduu, etz cham ma tüg'ócɨy naax cajp. 20 Chi yɨ' ajcxy je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ etz ɨɨch ajt ndungmɨɨdpɨ Jesús yajcɨ̈dɨgɨɨy je gobernador co huen yaj'ögyii. Chi ajcxy yajcruudzpejty. 21 Hue' ɨɨch ajcxy anajty ndzach'ahuijxyp co yɨ' je' huɨdi Israeljäy ajcxy cohuänaam ma ymɨdzip. Jadachambɨ jada' ymɨdugɨɨgxɨɨ ma jadu'n tɨ ytunyii tɨ yjadyii. 22 Cham ɨɨch ajcxy ndöxyjäydɨjc ajcxy ooy xy'adzɨgɨ́ɨygɨxyɨch. Tɨ y'oygɨxy janch tɨcxɨ̈cp ma o'cpɨ jut. 23 E com ca' ajcxy paaty je ñaaxnïcx, chi ajcxy yhuimbijtnɨ ymɨnaangɨxy co tɨ íjxcɨxy yɨ ángeles ajcxy, hue' je ángeles ajcxy ymɨnañ co Jesús yjuugyɨty. 24 Huin'it nijëjɨty nmɨgügtɨjcɨch ooy ma o'cpɨ jut, paty ajcxy janch jadu'n nej töxyjäydɨjc anajty ymɨnaangɨxy. Ca' je' ajcxy ijxy Jesús.
25 Chi Jesús ymɨnañ:
―¡Miich jäy ajcxy ooy ajcxy m'aajuuñɨty mjotjuuñɨty, ca' ajcxy tɨ mdzojcmɨbɨjccɨxy co ajcxy mjamɨbɨgá'nɨp huɨdibɨ y'ayuc najtzcapxɨɨybɨ ajcxy ycapxy! 26 ¿Nej ca' anajty ycopɨ́cyɨty co je Cristo ayo'n paadɨp, e huin'it ytɨgɨ̈huɨp tzajpjoty ma yɨ' y'it oybɨ?
27 Chi Jesús yajnɨmaay ajcxy Dios ytɨy'ajt, chondägy ma Moisés ñecy, etz tüg'ócɨy jacjadyii necy huɨdi Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ yjaay, yajxon ajcxy yajni'ixɨyday jadu'n nej yjaybétyɨty mɨɨd je Cristo ycɨxpɨ.
28 Chi ajcxy mɨhuingoñ je mutz cajp ma anajty ñɨ́cxcɨxy, je Jesús jadu'n ñaybɨdaacɨ jadu'n nej jɨhuɨ̈y jacjɨguem ñɨcxy. 29 Huin'it ajcxy nɨmay adzip:
―Huɨ'm miich mɨɨd ɨɨch ajcxy, nïgɨ jada chuu'ɨɨy'adɨ̈ch.
Chi Jesús ytɨgɨɨy cajpjoty yhuɨ'my mɨɨd je' ajcxy. 30 Chi jadu'n yjajty co anajty tɨ y'ixtaaccɨxy caaybɨ, chi Jesús tüg tzajcaagy conɨ̈gy, e yajnajxy Dios cojuyip, huin'it tujc-huäcxy moy ajcxy. 31 Huin'it ajcxy ijxcajpy Jesús. Chi Jesús mɨc mɨ́cɨy yaj'ijxtɨgoy. 32 Chi ajcxy ñayñɨmaayɨ:
―¿Nej ca' yjánchɨty co ɨɨch ajt ooy njɨhuɨɨyɨm jotjoty huinma'ñjoty co anajty ajt jɨm xymɨɨdmɨydacɨm tü'am, etz co ajt xyñajtzcapxɨɨyɨm je huidi jaybety ma Dios ñecy?
33 E tɨm huin'ítɨy ajcxy tübɨ́jccɨxy, chi ajcxy nɨ́cxcɨxnɨ jɨm Jerusalén. Ni'amugɨ' ajcxy paty je majctügpɨ Jesús ydiscípulos ajcxy e jacjadyii jäy ajcxy. 34 Chi ajcxy mɨnaangɨxy:
―Janch yɨ' co tɨ yjugypɨcy je Huindzɨn Jesús, com tɨ oy ñayguëxɨ̈gyii ma Simón.
35 Chi Cleofas nimɨydacy jadu'n nej tü'ay anajty ajcxy tɨ ñaybáatɨgɨxy mɨɨd Jesús, etz jadu'n nej ajcxy Jesús ijxcajpy co tzajcaagy tɨ tujc-huäcxy.
Jesús ñayguëxɨ̈cɨ ma je' ydiscípulos ajcxy
36 Jiiby anajty ajcxy tzachnimɨydaaccɨxy co Jesús oy ñayguëxɨ̈gyii ma je' ajcxy. Chi ytɨnay'ahuɨɨy cujc'amy ma je' ajcxy, chi ymɨnañ:
―Jotcugɨ' miich ajcxy.
37 Chi je' ajcxy ooy ñay'adzɨgɨyɨ ooy huinmaaygɨxy, hue' ajcxy tijy ijxmañɨɨyb. 38 Chi Jesús nɨmay je' ajcxy:
―¿Na'amy co mjot mhuinma'ñ tɨ ytɨgoydaaygɨxy? ¿Nej co m'aa'ájtɨgɨxy mjot'ájtɨgɨxy pɨn ɨɨch? 39 Ijxcɨx miich ajcxy ɨɨch ngɨ' ɨɨch ndecy, ɨɨch jënɨ ɨɨch. Nïdongɨch etz íjxcɨch ajcxy. Tüg espíritu ca' mɨɨdɨty chüch ni ypajc, jadu'n nej m'ijxcɨxy ɨɨch nmɨɨdɨty.
40 Co Jesús jadu'n ymɨnañ, chi ajcxy yaj'ijxy ycɨ' ytecy. 41 Per ca'nɨ ajcxy mɨbɨjcy mɨɨd co anajty ajcxy chachjotcújcɨty, chi Jesús ajcxy nɨmaayɨ:
―¿Mɨɨd ajcxy ti ii mgayɨpy?
42 Chi ajcxy moy Jesús acxtzäy, etz tüg jɨɨdy serpäg. 43 Chi cöbɨjcy, chi ycaay y'uucy jɨm ma je' ajcxy yhuinduu. 44 Huin'it Jesús ymɨnañ:
―Huɨdi m'ijxyp cham je' je' huɨdi nyajnɨmay jayhuin, co ɨɨch miich ajcxy anajty mɨɨd'ijtcɨxy, co copɨcy nguydundähuɨbɨch jadu'n nej yjaybétyɨty ma je Moisés ñecy je jëcyɨp, etz jacjadyii Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ ñecy, etz yɨ salmo necy.
45 Huin'it je' ajcxy yjot yhuinma'ñ ymiiñ ymejch, jaydëbɨ huinjɨhuɨ́ɨygɨxɨpy huɨdi jaybétyɨp. 46 Chi Jesús yjacmɨnañ:
―Jadu'n jaybety y'ity ma Dios ñecy co copɨcy co je Cristo paadɨp ayo'n e yjugypɨgɨpy codugɨɨg xɨɨ, maabɨ anajty y'ögy. 47 Huen ajcxy yajcapxhuäcxy Dios ytɨy'ajt huindu'my naaxhuiñ, chondägɨp Jerusalén, co ooy ycopɨ́cyɨty huen jäy ajcxy jothuimbijtcɨx jaydëbɨ ajcxy paadɨp pocyhuinmeecxɨn. 48 Miich ajcxy nidɨy'ajt'adɨpy tüg'ócɨy jadu'n nej cham tɨ m'ijxcɨxy tɨ mnejhuɨɨygɨxy. 49 Jadachambɨ nguexɨpyɨch ma miich ajcxy je huɨdi nDeedyɨch tɨ xyaj'ahuanɨɨygɨxy. Huɨ'mgɨx ya Jerusalén ixtɨ coonɨ ajcxy xyñïdɨgɨ̈huɨp xycödɨgɨ̈huɨp je Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt huɨdi tzonam tzajpjoty.
Jesús ypa'ttɨgɨɨyñ tzajpjoty
50 Huin'it xɨɨ Jesús mɨɨd tzoñ je' ydiscípulos ajcxy, chi ajcxy ycajppɨdzɨmy, ñɨcxy ajcxy mɨhuingon je Betania. Chi Jesús xajhuäcxy ycɨ' mɨbɨjctzoy Dios mɨɨd je ymɨgügtɨjc ajcxy ycɨxpɨ. 51 Chi jadu'n yjajty ma anajty Dios mɨbɨjctzoy mɨɨd yɨ' ajcxy ycɨxpɨ, chi abɨcy yajhuɨ'mnɨ je' ajcxy e je' ypättɨgɨɨyñɨ jiiby tzajpjoty. 52 Chi yɨ' ajcxy jɨm yjac-huäcxɨjpy Dios ojadajtcɨxy. Chi ajcxy yhuimbijttaayñɨ jɨm Jerusalén janch jotcujc. 53 Chi ajcxy jabom jabom anajty ñɨcxcɨxy ma Dios ytɨjc chajpcapxycapxcɨxy, ojadajtcɨxy jäymejtzcɨxy yɨ Dios, Janch jadu'n jada. Amén.