3
Nej huaad chɨnaaygɨxy pɨnjaty tɨ pɨjccɨxy
1-2 Jadu'n nej tumbɨdɨjc capxymɨdoy yhuindzɨn, nañ tɨm jadu'n miich ajcxy töxyjäydɨjc capxymɨdoogɨxy mñäy. Pen mñäy ca' capxymɨdoy Dios, ca' mɨjpɨdäga'ñ Jesucristo, mɨɨd co miich oyjot oyhuinma'ñ myajtunɨpy mɨɨd yɨ', ycadɨmjetyɨty huin'it mñäy yhuinma'ñymedzɨp etz mɨjpɨdägɨpy Jesucristo, co y'ixɨpy nej miich mmɨɨdɨty tudägy'ajtɨn. Töxyjäydɨjc ajcxy, ca' mnaygömayɨɨyb mɨɨd mhuit mxojx oyjatpyɨ tzoujatypɨ, mɨɨd oorɨ cɨ̈jiitz etz oorɨ taatztɨy, mɨɨd co mgöhuay mdzachcüdɨ̈gy mɨɨd cüd oyjatyp. Hue' janchtɨy jäy miich ajcxy xycömayɨp mɨɨd co oyjot oyhuinma'ñ anajty myajtungɨxy, mɨɨd co yung naxy mjot mhuinma'ñ ajcxy mɨɨdɨty. Co jadu'n mdúngɨxɨpy jada je' oy jäygɨdaacnɨ ma Dios huinɨxɨɨ. Yɨ mhuit yɨ mxojx etz oorɨ taatztɨy cɨxɨp tɨgoyɨp yɨ'. Nañ tɨm jadu'n anajty jecy'ajty je töxyjäydɨjc huɨdibɨ anajty ajcxy cömay ijtp, yajtuuñ anajty ajcxy oyjot oyhuinma'ñ, ymɨjpɨdacyp anajty ajcxy Dios, nañ ycapxymɨdooyb anajty ajcxy ñäy. Jadu'n nej Sara capxymɨdooy Abraham. Sara xɨɨgoyäxy Abraham: “Ɨɨch nhuindzɨn.” Pen myajtumyb miich ajcxy oyjot oyhuinma'ñ jadu'n nej Sara, jadu'n miich ajcxy anajty nej jɨhuɨ̈y Sara ajcxy xy'ung'adyii, pen ooybɨ mdunɨpy ajcxy, ca' ti ajcxy mdzɨgɨ̈huɨpy.
Nañ jadu'n miich ajcxy yëydɨjctɨjc, yajtungɨx pa'ayo'n mɨɨd mdöxyɨjc, yajmɨj'ajtcɨx. Com jac mɨc miich ajcxy ca'ydɨ yɨ töxyjäydɨjc. Dios may'ajt tɨ tuñ tú'cɨy mɨɨd miich ajcxy, paady ycɨxpɨ copɨcy yajxon naymɨɨddzɨnáayɨgɨx jɨgɨx Dios cuendɨpɨgɨpy etz xymöhuɨpy tijaty ajcxy myajmɨbɨjctzooyb.
Co pɨnjaty xymɨdundɨgooy, ca' myaj'ahuimbidɨpy
Jada ayuc cham njacyajnɨmaydaayb nidüg'ócɨy miich ajcxy. Tú'cɨy mjot mhuinma'ñ mɨ'ijtcɨx, naymɨgüg'ájtɨgɨx yajxon, naychójcɨgɨx nayjɨhuɨ́ɨyɨgɨx nidüg nidüg, nayba'ayouhuɨgɨx nidüg nidüg, pɨdaaccɨx yung naxy mjot mhuinma'ñ. Co ajcxy mɨgüg xymɨdundɨgoyɨpy, ca' myaj'ahuimbidɨpy jadu'n nej anajty tɨ xytuñ. Co ajcxy mɨgüg xyñi'ojɨ̈huɨpy, ca' myaj'ahuimbidɨpy jadu'n nej anajty tɨ xyñi'ojɨ̈y. Nïgɨ nibɨjctzohuɨ' ma Dios mɨɨd yɨ' ajcxy ycɨxpɨ, nïgɨ mɨ'oyjäy'at mmɨgüg. Huin'it nïgɨ Dios xyconuucxɨp. 10 Com jiiby ymiñ jaybety ma Dios ñecy:
Pɨnjaty jotcujc tzɨnähuamb e yajnaxa'ñ xɨɨ tiempo agujc jotcujc, nay'ahuijtzɨ̈gɨɨb ca'ydɨ y'ɨɨdɨgooy ycapxtɨgooy, ca'ydɨ y'anɨɨdägy.
11 Huen jɨhuägy ma je jɨbɨcpɨ e huen oyjäy'ajtɨn tuñ. Huen ixmach tüg'ócɨy tzipcapxy, ca' tzipcapxy ixtähuɨpy.
12 Je Huindzɨn Dios ycuend'ajtpy yɨ' je jäy huɨdibɨ tɨydudägy tzɨnaayb etz ypubejtcɨxyp ypudɨgɨygɨxyp mɨgügtɨjc co tijaty mɨbɨjctzoy. Dios ymɨjotma'tpy je jäy ajcxy huɨdibɨ jɨbɨc-huinma'ñ tumb.
13 Pen mdumyb oyjot oyhuinma'ñ ajcxy, huin'it ca' pɨn ajcxy xymɨjotmädɨpy. 14 Co oyjot oyhuinma'ñ myajtunɨpy ajcxy e huin'it jäy xychaachytungɨxy, huin'it Dios xyconuucxɨp ajcxy, e ca' mdzɨgɨ́ɨygɨxɨpy, ni ca' mhuinma'ñydɨgóoygɨxɨpy. 15 Mɨjpɨdaaccɨx yɨ Jesucristo ɨɨch ajt nHuindzɨn Dios cɨxyjot huinɨjot. Pen ji jäy xy'amɨdoogɨxy: ¿Ti co mdzachmɨjpɨdaaccɨxy Jesucristo? Tɨydudägy m'adzouhuɨpy mɨɨd yung'ajt nax'ajt jadu'n nej mjɨjp'ijxcɨxy co Jesucristo xyajnïdzögaanɨ ajcxy yɨ m'alma. 16 Ca' mgapxɨpy ajcxy je ayuc huɨdibɨ xyajtzo'yduunɨp. Pen jäy ajcxy xymɨ'ɨɨdɨgooygɨxp xymɨgapxtɨgooygɨxp, chi ajcxy jɨhuɨ̈huamyb tzo'ydu'n mɨɨd co ca' yjanchɨty nej ajcxy ymɨna'ñ com oybɨ anajty tɨ mdungɨxy. 17 Pen Dios miich ajcxy jadu'n xyajnijot'ajt co tzaachypɨ mmɨnájxcɨxɨpy myajnájxcɨxɨpy, jac'oy co tzaachypɨ mmɨnájxcɨxɨpy myajnájxcɨxɨpy mɨɨd yɨ m'oyjäy'ajtɨn ycɨxpɨ, e ca' anajty tzaachypɨ mmɨnajxcɨxy myajnajxcɨxy mɨɨd co anajty tɨ mdundɨgooygɨxy.
18 Je Cristo nañ jadu'n tzaachypɨ mɨnajxy yajnajxy co y'o'cy cruudzcɨ́xy mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. Oy je' anajty ca' tibocy mɨɨdɨty, chi je' tɨ codɨnäy je jäy ajcxy ypocy, e jadu'n ɨɨch ajt tɨ naymɨ'oyɨɨyɨm mɨɨdɨ Dios. Oy je Cristo ñinïcx y'o'cy, per je' y'alma ca' je' y'o'cy, jugypɨjcy je' jadügtecy mɨɨd jemybɨ ninïcx. 19 Huin'it co Cristo y'o'cy, chi je' y'alma ñɨcxy, e capxhuäcxy yɨ' y'ayuc ma jäy y'alma ajcxy huɨdibɨ jɨbɨctuuyb ijtp. 20 Je jäy ajcxy je' jiiby y'alma ijtp jɨbɨctuuby huɨdibɨ anajty ca' capxymɨdoy Dios. Je taab Noé yajcojy je mɨj barco, ooy Dios ajcxy jecy ymɨmecxtujcɨ, huen tijy cayjothuimbijty ajcxy. Jëyɨ niductujc je jäy choocy ma je mɨjtuu je mɨjnɨɨgom. Je' co je jacjadyii ca' ajcxy yjothuimbijty. 21 Jadu'n nej je nidujctujcpɨ ajcxy mɨjpɨdacy Dios y'ayuc, e chi ajcxy choocy, nañ tɨm jadu'n ɨɨch ajt co nnɨɨbejtɨm je' ɨɨch ajt ndɨy'ajt'ajtɨm co nmɨjpɨdaacɨm Jesucristo je huɨdibɨ co y'o'cy jugypɨjc mɨɨd jemybɨ ninïcx, etz tɨ xyajhuaatzɨm njot nhuinma'ñ jɨgɨx ooy oy nayjɨhuɨɨyɨm, etz nañ jadügtecy co anajty n'o'cɨm xyajjugypɨjcɨm mɨɨd jemybɨ ninïcx. Co nnɨɨbejtɨm, je' je' je tɨy'ajt co Dios tɨ xyajhuaatzɨm njot nhuinma'ñ. 22 Je Cristo tɨ je' ñɨcxy tzajpjoty. Jiiby je' cham y'ity mɨj'ane'mbɨ ma Dios, yɨ' je' ane'mb je ángeles ajcxy huɨdi tzajpjoty tungmɨɨd etz huɨdijaty mɨc'ajt mɨɨd tzajpjoty.