5
Pedro capxhuijp je mɨbɨjpɨdɨjc
Jada ɨɨch miich ajcxy yajnɨmaayb huɨdibɨ nigohuajc'ajtp je mɨbɨjcpɨdɨjc, ɨɨch nañ jadu'n nigohuajc'ajtpyɨch mɨbɨjcpɨdɨjc. Ɨɨch n'ijxyɨch co je Cristo ayo'n tzaachypɨ mɨnajxy yajnajxy. Nañ jadu'n ɨɨch yɨ' nmɨɨd'idaamybɨch jadüg'oc co anajty ymiñ ya naaxhuiñ mɨɨd y'oy'ajtɨn ymɨj'ajtɨn. Jada ɨɨch miich ajcxy nyajnɨmaayb: yaj'ixpɨjccɨx etz cuend'ajtcɨx Dios yjäy agujc jotcujc. Ca' myaj'ixpɨgɨpy ajcxy ametz jotmetz, cuend'ajtcɨx Dios yjäy, tɨm jadu'n nej jäy ycöbixy cuend'aty. Ca' meeñgɨ́xy myaj'ixpɨgɨpy ajcxy. Mɨɨd oyjot oyhuinma'ñ myaj'ixpɨjccɨxy. Ca' adzip ahua'n m'ane'mɨpy Dios yjäy. Hue' janchtɨy ijxpejt oybɨ yejccɨx. Cuydungɨx Dios ytɨy'ajt. Co anajty Jesucristo, je huɨdibɨ nihuindzɨn'ajttaayb tüg'ócɨy, ñayguëxɨ̈gyii ya naaxhuiñ jadüg'oc, chi cömay miich ajcxy mbɨdzɨmɨpy. Tɨm jadu'n nej jäy ajcxy co y'ɨyɨɨygɨxy e co ymadaaccɨxy, chi cömay ypɨdzɨm ajcxy. Miich ajcxy cömay nañ jadu'n m'idɨpy huinɨxɨɨ.
Myajmɨj'adɨpy anäctɨjc ajcxy, je' ajcxy huɨdibɨ nigohuajc'ajtp je mɨbɨjcpɨdɨjc. Ooy ycopɨcyɨty co nidüg'ócɨy miich ajcxy mnayyajmɨj'ájtɨgɨxɨpy miñ xyɨpy mɨɨd oyjot oyhuinma'ñ. “Dios ca' je' jäygɨdägy pɨnjaty amɨj agɨx jäy'ájtɨgɨxy. Dios ypubejtyp mɨɨd y'oyjot pɨnjaty yung naxy yjot yhuinma'ñ mɨɨd.” Mgapxcöbɨgɨpy ajcxy tɨydudägy Dios, je mɨj'ane'mbɨ, chi Dios xycömayɨpy mɨna anajty. Mɨbɨjctzougɨx Dios mɨɨd tüg'ócɨy tijaty jotmay ajcxy mɨɨd'ajtyp, chi jëbɨ Dios xypubedɨpy xypudɨgɨ̈huɨpy ajcxy.
Huijycujc m'idɨpy ajcxy. Nïxɨ' m'idɨpy ajcxy. Com je mujcu' huɨdibɨ xymɨɨdzip'ajtɨm, ooy je' xy'ix'ijxɨm xypa'ijxɨm. Hue' xyajhuinma'ñydɨgoyaanɨm, tɨm jadu'n nej je caa co ixtay ti chüdzaamyb. Huindɨna' jɨjptɨna' ajcxy je mujcu'. Yɨ jacjadyii jäy huɨdibɨ mɨjpɨdaaccɨxy Jesucristo, nañ ymɨnajxcɨxyp yajnajxcɨxyp tzaachypɨ nañ jadu'n. 10 Co anajty ajcxy hueenɨ tzaachypɨ tɨ m'ocyajnaxy, huin'it Dios xyaj'oyɨɨyɨpy ajcxy yɨ mjot yɨ mhuinma'ñ, xyajmɨbɨgɨp ajcxy yɨ' ytɨy'ajt, xyajjotmɨcpɨgɨp ajcxy. Com Dios yɨ' je' huɨdibɨ may'ajt tɨ tuñ mɨjcajee mɨɨd nidüg'ócɨy jäy ajcxy. Yɨ' je' huɨdibɨ tɨ yaj'oyɨ̈y nej jëbɨ cömay huinɨxɨɨ n'ijtɨm mɨɨd Jesucristo jiiby tzajpjoty. 11 Huen Dios y'oy'ajtɨn etz ymɨj'ajtɨn idɨpy huinɨxɨɨ.
Capxpoocxɨn yajnajxp
12 Jada necy nyajniguejxy ajcxy mɨɨd Silvano ɨɨch ajt nmɨgüg huɨdibɨ ndijpyɨch co ooy yajmɨj'aty Jesucristo. Hueenɨ jada ayuc huɨdibɨ nyajnijayɨɨyb, nañ tɨ nbɨdägyɨch necyjoty capxhuijɨn etz tɨ nbɨdägyɨch necyjoty yɨ Dios ytɨy'ajt tudägyp, nej Dios may'ajt oy'ajt tuuñ mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ. Mɨjpɨdaaccɨx nïgɨ Dios ytɨy'ajt, ca'ydɨ mhuinma'ñydɨgooygɨxy.
13 Je jäy huɨdibɨ ya Babilonia huɨdibɨ ajcxy yajmɨj 'ajtcɨxp Jesucristo, je jäy ajcxy huɨdibɨ Dios tɨ huin'ixy, xyajniguejxp ajcxy capxpoocxɨn. Nañ jadu'n Marcos ɨɨch nmɨgüg, je huɨdibɨ njɨhuɨɨybɨch nej jɨhuɨ̈y ngɨ'm'ung'adyiijɨch xyajniguejxp capxpoocxɨn nañ jadu'n. 14 Naygapxpóocxɨgɨx xïc xon nidüg nidüg miñ xyɨpy. Je' je' je tɨy'ajt co mnaychójcɨgɨxy mnayjɨhuɨ́ɨyɨgɨxy miñ xyɨpy.
Jotcujc mnayjɨhuɨ̈huɨɨyb ajcxy nidüg'ócɨy huɨdib yajmɨj'ajtp Jesucristo. Amén.