3
Je tudägy'ajt je janchypɨ
Jadügnax, mɨgügtɨjc ajcxy, jotcujc'ajtcɨx co myajpatcɨxy ma ajt nHuindzɨn Jesucristo. Ca' ti adzijpɨn njɨhuɨ̈yɨch co nnïgapxpetyɨch jada tɨy'ajt jadüg'oc huɨdibɨ jayhuin tɨ nyajnijayɨɨygɨxy. Jadu'n nduñɨch mɨɨd miich ajcxy m'oy'ajtɨn ycɨxpɨ. Naygüendɨ'ájtɨgɨx mɨɨd yɨ' ajcxy y'ayuc huɨdibɨ ajcxy tundɨgooyb co ajcxy yajcopɨjcy yɨ tɨy'ajt huɨdibɨ pɨdacp ma jäy ñinïcx mɨɨd tzujc. Jɨbɨc jäy yɨ' ajcxy, jadu'n ajcxy nipaady nej uc. Yɨ jäy ajcxy huɨdibɨ tɨydudägy mɨbɨjcp Dios, ca' nmɨnaanɨm je' yɨ' ajcxy huɨdibɨ tɨy'ajttɨ̈yɨp ñinïcx. Yɨ Dios yjäy ajcxy janchypɨ, yɨ' ajcxy cɨxyjot huinɨjot mɨbɨjcp mɨjpɨdacp Dios ytɨy'ajt jadu'n nej ɨɨch ajt. Ɨɨch ajt n'ojadajtɨm Dios mɨɨd ajt n'espíritu, etz mɨɨd ajt njot nhuinma'ñ. Jotcujc'ajtɨm com je' co nyajpaatɨm ma Cristo Jesús, e ca' nyajcopɨjcɨm tijaty tɨy'ajt huɨdibɨ jäy ajcxy ytumyb. Co ixyipy ytɨy'ajtɨty yɨ jadu'mbɨ huinma'ñ, jëbɨ ixyipy naygömayiijɨch cɨ'm, com jecy'ajty ca' anajty ni pɨn huɨdibɨ nïgɨ cuyduun yɨ jadu'mbɨ tɨy'ajt ca'ydɨ ɨɨch. Co nductujcxɨɨjɨ̈yɨch ma anajty tɨ nma'xung'atyɨch, chi oy nyajtɨy'ajttɨ̈yɨch. Raza hebrea ɨɨch, Benjamín nmɨj'ap'ajtpyɨch nmɨjteedy'ajtpyɨch. Nma'xung'ajtɨch hebreojäy. Ɨɨch ndaj ndeedy hebreojäy ajcxy anajty. Nañ nmɨjpɨdaacɨch fariseo y'ixpɨjcɨn, jadu'n nej ajcxy yajnïguejy judíojäy ycötujcɨn. Ɨɨch janchmɨctägy anajty nguyduñɨch ngɨ'mhuinma'ñɨch, ixtɨ mabaad anajty n'ixhuɨdity nbahuɨdityɨch mɨctägy yɨ jäy ajcxy huɨdibɨ anajty mɨjpɨdacp Jesucristo. Tɨ nguydundäyɨch tüg'ócɨy judíojäy ycötujcɨn. Ni pɨn ca' huaad yxɨ̈yɨch co tɨ ndundɨgooyɨch ma yɨ' ajcxy ycötujcɨn. Tüg'ócɨy yɨ judíojäy yhuinma'ñ huɨdibɨ tɨ nyajcopɨcyɨch anajty, jadachambɨ ca' ytimychobaady mɨɨd ɨɨch, co tɨ nmɨjpɨdägyɨch Cristo ytɨy'ajt. Jadachambɨ janchtɨy, huɨdijaty anajty nyajcopɨjcpyɨch, tɨ nnajtz'ixɨɨydäyɨch, jɨgɨx jëbɨ nnejhuɨ̈huɨbɨch etz nguydunɨpɨch yajxon ajt nHuindzɨn Jesucristo oybɨ y'ayuc ytɨy'ajt. Mɨɨd co tɨ nmɨjpɨdägyɨch Jesucristo, paady nnajtz'ixɨɨydaayɨch tüg'ócɨy huɨdibɨ anajty nyajcopɨjcpyɨch, yɨ jadu'mbɨ huinma'ñ cham ca' chobaady mɨɨd ɨɨch, jadu'n nipaady nej püx. Jadu'n nduuñɨch mɨɨd Jesucristo ytɨy'ajt oy'ajt ycɨxpɨ. E jadu'n nduuñɨch jɨgɨx jëbɨ nyajpaadyɨch ma Jesucristo. Jadu'n tɨ nnajtz'ixɨɨydäyɨch je tudägy'ajtɨn huɨdibɨ tɨ nbaadyɨch co tɨ nguyduuñɨch Moisés ycötujcɨn je jecyɨp. Nañ jadu'n nduñɨch jɨgɨx jëbɨ nbáadɨbɨch je tudägy'ajtɨn huɨdibɨ Dios yejcpy co nmɨbɨjcɨm nmɨjpɨdaacɨm Jesucristo. 10 Ndzojcpyɨch co njacnejhuɨ̈huɨbɨch Cristo y'ayuc ytɨy'ajt. Nañ ndzojcpyɨch co njacnejhuɨ̈huɨbɨch Cristo ymɨc'ajt, jadu'n nej yjugypɨjcy co y'o'cy. Nañ ndzojcpyɨch co njacmɨnaxɨpyɨch njacyajnaxɨpyɨch tzaachypɨ jadu'n nej Jesús mɨnaxy yajnaxy tzaachypɨ, ixtɨ mabaad jadu'n njatyɨch jadu'n nej Cristo yjajty co y'o'cy. 11 E paady ycɨxpɨ njɨjp'ijxpyɨch co n'ögɨbɨch njugypɨgɨpyɨch jadüg'oc co anajty Dios yajjugypɨcy yɨ jäy ajcxy tɨɨbɨ y'öccɨxy.
Naymɨc'ijxɨm jɨgɨx nbaatɨm huɨdibɨ Dios tɨ xyaj'ahuanɨɨyɨm
12 Ca' nmɨnaanɨm jadu'n nmɨna'ñɨch co tɨ nmɨmadactäyɨch nej Cristo tɨ mɨmadactäy. Nañ ni ca' jadu'n nmɨna'ñɨch co ɨɨch njot nhuinma'ñ tɨ nyajhuätztäyɨch. Njactumnɨch, jɨgɨx jëbɨ Cristo y'oy'ajtɨn nbáadɨbɨch. Com Jesucristo tɨ xyhuin'ixyɨch jayɨjp, jaydëbɨ jada oy'ajtɨn nbáadɨbɨch. 13 Mɨgügtɨjc ajcxy, ca'ɨɨch cɨ'm naygömayiijɨch, co tɨ nmɨmadactäyɨch Cristo y'oy'ajtɨn. Jada janchtɨy ndumbyɨch, njäydɨgoydaaybɨch tüg'ócɨy huɨdibɨ tɨ ñaxy, e mɨctägy nduuñɨch jëbɨ nbáadɨbɨch je oy'ajtɨn huɨdibɨ Dios jiiby tzajpjoty xymöhuaambɨch mɨɨd co nyajpaadyɨch ma Jesucristo. 14 Mɨctägy nduuñɨch mɨɨd tüg'ócɨy nmɨc'ajtɨch, jɨgɨx jëbɨ nbáadɨbɨch je oy'ajtɨn huɨdibɨ Dios jiiby tzajpjoty xymöhuaambɨch. Jadu'n nipaady nejɨhuɨ̈y mɨɨd pɨn nayboyɨ̈cquipxyiijɨch co nbada'ñɨch tüg premio.
15 Ɨɨch ajt tɨ nhuinma'ñ ycɨjxnɨ yca'pxnɨ, tzoc panɨcxɨm je ixpɨjcɨn huɨdibɨ nmɨɨd'ajtɨm. E pen nidügtɨ miich ajcxy tɨgachjaty huinma'ñ mɨɨdɨty, Dios xyajnejhuɨ̈huɨp ajcxy je tɨy'ajt. 16 Jada janchtɨy, je tɨy'ajt huɨdibɨ tɨ nbaatɨm copɨcy nguydundaayɨm, ca' n'ixmajtzɨm.
17 Mɨgügtɨjc ajcxy, panɨcxcɨx ɨɨch n'ijxpejt jadu'n nej tɨ ndzɨnäyɨch ma miich ajcxy. Nañ jadu'n miich ajcxy ijxpejt mbɨgɨpy ma yɨ' ajcxy chɨnaayɨn huɨdibɨ ijxpejt tɨ patcɨxy ma ɨɨch. 18 Canaag'oc tɨ nnɨmaaygɨxy, e nnɨmaaygɨxy jadüg'oc mɨɨd tajɨn mayɨn co may nmɨgügtɨjc chɨnaaygɨxy jadu'n nej jɨhuɨ̈y mɨdzip'ajtcɨxy je Cristo huɨdibɨ o'c cruudzcɨ́xy mɨɨd ajt nbocy ycɨxpɨ. 19 Dios yajtɨgoyɨp je'ajcxy y'alma. Yɨ' ajcxy ypɨdacpy yhuinma'ñ ma yɨ caayɨn uucɨn jɨɨcxy ypɨcy, ma yjapadyii huen yjot yhuinma'ñ pɨdaaccɨxy ma Dios. Yɨ' ajcxy chachñaygömáayɨgɨxy cɨ'm ma yjapadyii tzo'ydu'n jɨhuɨ́ɨyɨgɨxɨpy. Hue' pɨdaaccɨxy yhuinma'ñ ma naaxhuiñ jäy chɨnaayɨn. 20 Ɨɨch ajt hue' nyajpaatɨm njäy'ajtɨm tzajpjoty, e njɨjp'ijxɨm co ɨɨch ajt nHuindzɨn Jesucristo miinaamb ya naaxhuiñ jadüg'oc, chona'ñ tzajpjoty, je huɨdibɨ xyajnïdzögaanɨm ajt n'alma. 21 Jesucristo xyajtɨgadzaanɨm ajt nninïcx pocymɨɨdpɨ, e xymöhuaanɨm tüg ninïcx jemybɨ oybɨ, tɨm jadu'n nej yɨ' ñinïcx mɨɨdɨty. Cristo xyajtɨgadzaanɨm ajt nninïcx mɨɨd yɨ' ymɨc'ajt huɨdibɨ mɨɨd ane'mdäy mɨmadactäy.