3
Pen tɨy'ajt jadu'n nej nmɨna'ñɨch, ¿ti jäygɨdaacɨn yɨ judíojäy ajcxy ymɨɨd ma Dios huɨdibɨ yɨ jacjadyii jäy ajcxy ca' mɨɨdɨty? ¿Ti jäygɨdaacɨn ajcxy ypatpy co ajcxy mɨɨdɨty tɨy'ajt ma ñinïcx co Dios yjäy'adyii? Yɨ judíojäy ooy canaagnax oy'ajtɨn jamɨɨdɨty. Tɨm jayɨjp Dios yajnïbɨjcɨ ajcxy yɨ' ycötujcɨn yɨ' y'ayuc huɨdibɨ cojaayɨp. ¿Nej mdijy co Dios ca' cuyduna'ñ yɨ' y'ayuc mɨɨd yɨ judíojäy ajcxy mɨɨd co nijëjɨty judíojäy ca' cuyduñ yɨ' ycötujcɨn? Dios ca' jadu'n huinma'ñ mɨɨdɨty nej jäy ajcxy huinma'ñ mɨɨdɨty. Oy ixyipy nidüg'ócɨy jäy y'anɨɨdaaccɨxy, Dios ca' y'anɨɨdäga'ñ nimɨna. Paady jadu'n jaybety miiñ ma Dios y'ayuc co David jadu'n ymɨnañ:
Ñejhuɨ̈huɨpy jäy ajcxy co miich, Huindzɨn Dios, tudägy mguyduñ yɨ m'ayuc. Ca' huaad pɨnjaty ymɨna'nɨp co ca' miich mguyduñ yɨ m'ayuc.
Pen Dios cömaybɨdzɨmɨpy mɨɨd ajt nbocy ycɨxpɨ, ¿nej tɨy'ajt jadu'n nej jäy ymɨnaangɨxy co Dios ca' oy ytuñ, co xychaachytuunɨm mɨɨd ajt nbocy ycɨxpɨ? Ca' yjadu'nɨty. Co ixyipy yjadu'nɨty, Dios ca' yɨ' tɨydunɨpy naaxhuiñyjäy mɨɨd ajcxy ypocy ycɨxpɨ.
Co ixyipy ytɨy'ajtɨty jadu'n nej jäy ymɨnaangɨxy co Dios ooy yjotcujcɨty co ca' xychaachytunɨpyɨch mɨɨd nbocyɨch ycɨxpɨ, jac'oy co ixyipy ndundɨgooyɨch, jɨgɨx Dios janch ycömaybɨdzɨmɨpy. Jac'oy ixyipy nmɨnaanɨm: “Tzoc tundɨgooyɨm jɨgɨx jëbɨ Dios cömay ypɨdzɨmɨpy.” Ixtɨ nijëjɨty jäy tɨ xyñïhuambetyɨch co ɨɨch jadu'n tɨ nmɨna'ñɨch. Ca' jadu'n nmɨna'ñɨch co Dios jäy tzaachytunɨpy ninɨgoob. Dios chaachytunɨpy pocyjäy ajcxy, com paatɨp ajcxy jadu'n yɨ tzaachypɨ.
Nidüg'ócɨy ɨɨch ajt nbocymɨɨdɨty
¿Nej janch jadu'n co ɨɨch ajcxy huɨdibɨ judíojäy, jac'oyjäy ɨɨch ajcxy ca'ydɨ yɨ jacjadyii jäy ajcxy? Ca' yjadu'nɨty, ca' ɨɨch ajcxy njac'oyjäyɨty. Com tɨ jayɨjp nyaj'ixpɨcyɨch co tüg'ócɨy jäy ajcxy yajpaady pocymɨɨd, yɨ judíojäy, etz nañ jadu'n jacjadyii jäy ajcxy. 10 Com jadu'n jaybety miiñ ma Dios ñecy ma jadu'n ymɨna'ñ:
Ca' ji ni tüg jäy tudäcpy, ni tüg.
11 Ca' ji ni pɨn huɨdibɨ huinjɨhuɨɨyb Dios ytɨy'ajt. Ni pɨn huɨdibɨ ixtaayb Dios ytɨy'ajt.
12 Nidüg'ócɨy jäy tɨ ixmajtzcɨxy Dios ytɨy'ajt. Quipxy ycapxy ajcxy ytumyb co ytundɨgooygɨxy. Ca' ji ni pɨn, pɨn huädz oy yjot oy yhuinma'ñ tumb, ca' ji ni tüg.
13 Yɨ jäy ajcxy ooy ycapxtɨgooygɨxy, oy ajcxy yhuin'ɨɨñ mɨɨd y'ayuc. Jadu'n ajcxy yöcpajc nipaady nej tüg öcpɨ jut huɨdibɨ ahuädz. Ooy ajcxy yajtzachɨ̈y mɨɨd y'ayuc jadu'n nej jɨhuɨ̈y tza'ñ chüch.
14 Ooy ajcxy ycapxtɨgooygɨxy. Ooy ajcxy jɨbɨc ayuc capxcɨxy.
15 Mɨɨd yinjaty huenjatypɨ ayuc, mɨc'amy ymɨgüg yaj'o'ccɨxy.
16 Ma ajcxy yhuɨdity ooy mɨdundɨgooygɨxy ymɨgüg, e nañ yecy ajcxy tajɨn mayɨn.
17 Ca' ajcxy nejhuɨɨygɨxy nej huaad chɨnaaygɨxy jotcujc, ca' ma ti tzip ti capxy.
18 Ni cahuinmaaygɨxy nej Dios tzɨgɨ́ɨygɨxɨpy.
19 Tüg'ócɨy ayuc ycojaayɨty ma Dios ycötujcɨn necy, mɨc'ajt mɨɨdpɨ mɨɨd yɨ jäy ajcxy huɨdibɨ yajmɨj'ajtp je cötujcɨn. Dios tɨ pɨdägy yɨ' ycötujcɨn, jaydëbɨ pɨnjaty tundɨgooyb, huaad ca' ti anɨɨ tuñ ma Dios. Dios ytɨydunɨpy tüg'ócɨy jäy ajcxy mɨɨd yɨ' ycötujcɨn. 20 Dios ca' capxpada'ñ co ytudägyɨty, mɨɨd co tɨ cuydunyii ycötujcɨn. Dios tɨ pɨdägy ycötujcɨn jaydëbɨ nejhuɨɨyɨm co ajt nbocymɨɨdɨty.
Yɨ alma nïdzoocɨn, hue' yajpaady mɨɨd mɨbɨjcɨn
21 Jadachambɨ Dios xyajnejhuɨɨyɨm jemybɨ tɨy'ajt jadu'n nej tudägy'ajtɨn jëb nbaatɨm ma yɨ', e jada jemybɨ tudägy'ajtɨn tɨy'ajt, ca' yɨ' yjadu'nɨty nej yɨ tɨy'ajt huɨdibɨ yajpatp ma Dios ycötujcɨn jecy'ajtpyɨ. Per yɨ Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ ñecy etz Dios ycötujcɨn necy yejc tɨy'ajt jecy'ajty co Dios xymöhuaanɨm tudägy'ajtɨn. 22 Jadu'n Dios yaj'ahuimbidaangɨxy tudägy tüg'ócɨy jäy huɨdibɨ mɨbɨjcp Jesucristo, ca' ñejɨty pɨnjäy ajcxy, pen judíojäy o pen ca' judíojäy ajcxy. 23 Com nidüg'ócɨy naaxhuiñyjäy tɨ ytundɨgooygɨxy. Ni tüg jäy yhuädz'ajtɨn ycanaybadyii mɨɨd Dios yhuädz'ajtɨn y'oy'ajtɨn. 24 (Mɨɨd co nidüg'ócɨy jäy ytundɨgooygɨxy), paady ycɨxpɨ Dios mɨjmay'ajt mɨj'oy'ajt tuñ ninɨgoob mɨɨd tüg'ócɨy jäy ajcxy, e Jesucristo tɨ cojuydäy tüg'ócɨy ajcxy ypocy, e jadu'n yaj'ahuimbity tudägy nidüg'ócɨy jäy ajcxy huɨdijaty mɨbɨjccɨxp Jesucristo. 25 Dios yquejx y'ung ya naaxhuiñ, jaydëbɨ huinmeecxɨp jäy ajcxy ypocy, mɨɨd co Jesucristo tɨ y'ögy mɨɨd ajcxy ypocy ycɨxpɨ. Dios yhuinmeecxɨp jäy ajcxy ypocy co ajcxy mɨbɨgɨpy Jesucristo. Jayɨjp ca'nɨ anajty Jesucristo miiñ ya naaxhuiñ, Dios ooy mɨmecxtujcy jäy ajcxy, ca' anajty mɨɨdɨty jotcöduuyb jäy ajcxy ypocy. 26 Jadachambɨ xɨɨ tiempo Dios tɨ yaj'oyɨ̈y jadu'n nej jëb huinmeecxɨpy jäy ajcxy ypocy, e jadu'n yaj'ahuimbidip ajcxy tudägy ma yɨ' yhuinduu. Jadu'n Dios tuñ jɨgɨx ñiguëxɨ̈gɨpy co Dios tudägy yɨ', e tudägy'adaamnɨ yɨ', co cöbɨcy jäy, yɨ pɨnjaty mɨbɨjcp Jesucristo.
27 ¿Ti huaad jäy ajcxy tungɨxy huɨdibɨ jëbɨ mɨɨd ñaygömayɨɨyb ma Dios? Ca' ni ti. ¿Na'amy co yjadu'nɨty? ¿Nej jëbɨ ajcxy ñaygömayɨɨyb mɨɨd co yajmɨj'ajtcɨxy Dios ycötujcɨn? Ca' yjadu'nɨty. Ca' huaad ñaygömáyɨgɨxy cɨ'm, com Dios tɨ yaj'ahuimbity jäy ajcxy tudägy huɨdibɨ mɨjpɨdacp Jesús. 28 Paady nmɨna'ñɨch co jäy ajcxy y'ahuimbity tudägy co ajcxy mɨbɨcy Jesucristo, e canan co janch ypaad jacuydungɨxy canaag cötujcɨn.
29 ¿Nej miich ajcxy mdijcɨxy Dios ytuñ mɨɨd ac yɨ'yɨ judíojäy ajcxy, e ca' jacmɨɨd pɨnjaty? Ca' yjadu'nɨty. Dios tuumb mɨɨd janch nidüg'ócɨy jäy ajcxy. 30 Ji tügpajc Dios, e yɨ' tú'cɨy ytuñ mɨɨd judíojäy, etz nañ jadu'n jacjadyii jäy ajcxy. Dios yaj'ahuimbijtaayb tudägy nidüg'ócɨy jäy ajcxy co ajcxy mɨbɨjccɨxy Jesucristo. 31 Co jadu'n nbaatɨm ndudägy'ajtɨn mɨɨd co nmɨbɨjcɨm Jesucristo, ca' nmɨnaanɨm Dios anajty yɨ' ycötujcɨn je jecyɨp nyajcödɨgooyɨm. Hue' janchtɨy nïgɨ anajty nmɨc'ajtmooyɨm Dios ycötujcɨn.