12
Tüg töxyjäy etz je ama'y tza'ñ
Je huin'it hora oy yquëxɨ̈gy tzajpcɨ́xy tüg ijxpejt mɨjpɨ. Tüg töxyjäy ñïdɨgooyɨty mɨɨd xɨɨ, jadu'n nej jɨhuɨ̈y mɨɨd tüg huit ñïmochɨty, e jadu'n yquëxɨ̈gy nej jɨhuɨy anajty po' yajhuäcpety, e ymɨɨd ma ycohuajc tüg corona ac oorɨ huɨdibɨ majmetz madza' mɨɨd. Jadayaabɨ töxyjäy hue' anajty ungmɨjäy'ajtp, e janch yaax tɨnaayb je' anajty mɨɨd je tzaachypɨ, mɨɨd co y'ung anajty yajma'xung'ada'ñ. Huin'it oy yquëxɨ̈gy jadüg tɨy'ajt ijxpejt tzajpcɨ́xy. Tüg ama'y tza'ñ janch mɨj, tzaptz ycolor, e mɨɨdɨty huixtujc ycohuajc, majc ymu'n, e tüg corona majaty ycohuajc. Je mɨj tza'ñ mɨɨd je' ypïxy jugujcmujcy jahueng cacujc-huäcxy je madza' jɨm tzajpcɨ́xy. Chi je' najtzyemɨyday je maymadza' naaxhuiñygɨ́xy. Je mɨj tza'ñ oy yhuäcxɨpy ma je töxyjäy yhuinduu huɨdibɨ anajty ungbadamb tzojc, chi tzüdza'ñ je pi'c'ungma'xung janch tɨm jëyɨ anajty yma'xung'aty. Chi je töxyjäy yajma'xung'ajty tüg pi'cyëydɨjc, huɨdibɨ ane'mɨp mɨɨd Dios ymɨc'ajt, ymɨɨd yɨ' tüg pujxtajc huɨdibɨ ijxpejt ajt co mɨj ane'mɨn mɨɨdɨty ya naaxhuiñ. E yajpɨjcy je y'ung, chi yajnɨcxɨ ma Dios etz ma je' y'ane'mdac. Chi je töxyjäy yqueecy ñɨcxy mɨjtɨgɨ̈duum, ma anajty Dios tɨ ñi'ixɨ̈yii y'it ylugar co jɨm y'idɨpy, e jɨm ymöhuɨɨyb ycaayɨn y'uucɨn tüg mil jamejtzmɨgo'px jatugɨ'px xɨɨ.
Je huin'it tiempo tüg tzip yjajtɨ tzajpjoty mɨɨd je' ycɨxpɨ. Chi Miguel huɨdi mɨj cötujcɨn mɨɨd, mɨɨd jadyii y'ángeles ajcxy, ooy chiptuñ mɨɨd je ama'y tza'ñ etz yɨ' y'ángeles ajcxy. E ca'p je ama'y tza'ñ ajcxy ymadacy ma je tzip, e ca'p je' ajcxy mɨɨd'ajty tɨgɨydac tzajpjoty. E jadu'n Dios yajqueecy je mujcu', je ama'y tza'ñ mɨjjäybɨ, jiiby tzajpjoty. Je' je' je ama'y tza'ñ huɨdibɨ xɨɨ'ajtp diablo etz Satanás, je huɨdibɨ huin'ɨɨmb tüg'ócɨy naaxhuiñyjäy. Je mujcu', je ama'y tza'ñ, mɨɨd je' y'ángeles ajcxy oy yajcötijnajxtäy ya naaxhuiñ.
10 Je huin'it hora nhuinmɨdooyɨch tüg ayuc janch mɨc tzajpjoty chooñ, ymɨnañ:
―Tɨ je xɨɨ je tiempo nigoody mɨna Dios tɨ nihua'ñ tɨ yajnïdzögy jäy ajcxy ma je mujcu'; mɨna Dios tɨ yajniguëxɨ̈gy yɨ' ymɨc'ajt; mɨna Dios tɨ yajniguëxɨ̈gy yɨ' y'ane'mɨn; etz mɨna Cristo ytɨgɨɨy ane'mbɨ mɨɨd ymɨc'ajt. Com tɨ Dios cötijnaxy je mujcu' huɨdibɨ tzachxɨ̈p ɨɨch ajt nmɨgügtɨjc, je mɨbɨjcpɨdɨjc. Je mujcu' anajty tzachxɨ̈p ajcxy xɨɨm tzuum ma Dios. 11 Ɨɨch ajcxy nhermanotɨjc tɨ yɨ' mɨmadaaccɨxy je mujcu' mɨɨd je Dios y'ung ñɨ'py, etz mɨɨd je' y'ayuc ytɨy'ajt tɨɨbɨ mɨbɨjccɨxy, je huɨdibɨ ajcxy nidɨy'ajtcɨxp ma yɨ mayjäy. Ca' ajcxy tzɨgɨ̈y anajty co yjugy'ajt ytɨgóoygɨxɨp. Nïgɨ ni'ixɨ̈ y'ijtcɨxy anajty mɨɨd ymɨbɨjcɨn oy ytɨmy'ó'ccɨxɨpy. 12 Jotcujc'ajtcɨx etz jotcugɨɨygɨx huɨdibɨ jiiby tzɨnaaygɨxp tzajpjoty. Ayo'n ypadamyb ajcxy huɨdibɨ tzɨnaayb naaxhuiñygɨ́xy etz mejyjoty. Com je mujcu' tɨ je' ycɨdägy ma miich ajcxy mɨɨd chip y'ejcɨn. Com je mujcu' ñejhuɨɨyb co tɨm jayinjaty jahuenjaty xɨɨ tiempo jacmɨɨdɨty.
13 Co je mujcu' ijxy co tɨ yajcötijnaxy ya naaxhuiñygɨ́xy, chi ooy pahuɨdijttacy je töxyjäy huɨdibɨ anajty tɨ yajpi'c'aty pi'cyëydɨjc. 14 Chi je töxyjäy metz me'tyqueec mɨjpɨ yajmoy, jɨgɨx cöguëgɨpy je ama'y tza'ñ, ñɨcxɨp agueegɨ̈ccɨp mɨjtɨgɨ̈duum ma je ama'y tza'ñ ca' ñijädɨɨby. Jɨm mɨjtɨgɨ̈duum yajmoy ycaayɨn y'uucɨn tugɨɨg jɨmɨjt ja cup. 15 Chi je ama'y tza'ñ ooy nɨɨ yajpɨdzɨmy ma y'ahuac, jɨgɨx y'ahuimbidɨpy mɨj nɨɨ huɨdi je töxyjäy pagujɨp mɨj nɨɨjoty. 16 E yɨ naax ooy je töxyjäy pubejty, chi je naax y'ahuäcxy, e uuctɨɨtztay je nɨɨ huɨdibɨ anajty je ama'y tza'ñ tɨ yajpɨdzɨmy ma y'ahuac. 17 Mɨɨd jada ycɨxpɨ je ama'y tza'ñ ooy y'ahua'ndacy mɨɨd je töxyjäy, chi ñɨcxy tziptumbɨ mɨɨd je töxyjäy y'ap y'oc huɨdibɨ jacjɨmɨp, je' ajcxy huɨdibɨ cuydumb Dios y'ane'mɨn ycötujcɨn, je' ajcxy huɨdibɨ cuydumb je ayuc huɨdibɨ Jesucristo anajty capxhuäcxyp.