14
Je nimɨgo'px jahuixchɨguïpx milbɨ yëydɨjc ajcxy y'ɨy
Chi jada' nhuin'ixyɨch cumäyjoty je Dios y'ung, je Cordero, anajty ytɨnäy ma je cögop huɨdi yxɨɨ Sión. Ymɨɨd anajty mɨgo'px jahuixchɨguïpx madaax mil jäy huɨdibɨ anajty ajcxy mɨɨd cojay ma yhuimboc je Dios y'ung yxɨɨ, etz yɨ' yTeedy yxɨɨ, je Dios Teedy. Nhuinmɨdooyɨch tüg ayuc chooñ tzajpjoty, jadu'n nmɨdooyɨch nej mɨjnɨɨ y'a'ɨɨch, nej enee yjɨdity. Hue' je' anajty nmɨdooyɨch nej mayjäy y'arpa yajcoogɨxy. Ooy anajty ajcxy ɨɨgɨxy tüg ɨy jemybɨ ma je mɨj'ane'mdac yhuinduu, ma je mɨdaaxpɨ ɨyujc jugy'ajtmɨɨdpɨ yhuinduu, nañ jadu'n ma je mɨjjäy ajcxy yhuinduu. Jac ni pɨn je' anajty ca' huaad ixpɨcy je ɨy, jëyɨ ajcxy je huixchɨguïpx mɨdaax milbɨ jëbɨ ixpɨjccɨxy je ɨy, je huɨdibɨ ajcxy Dios ti yhuin'ixyii etz tɨ yajnïdzögy ya naaxhuiñ. Jada je' ajcxy huɨdibɨ ca' ajcxy mɨgapxtɨgooygɨxy töxyjäydɨjc, huädz tudägy ajcxy yjot yhuinma'ñ mɨɨdɨty, ca' ajcxy pɨjccɨxy. E ypanɨcxyp ajcxy je Dios y'ung, je Cordero, oy tɨm ma'ámy ñɨcxy. Yɨ' ajcxy je jayɨjp'atypɨ jäy ya naaxhuiñ huɨdibɨ Dios tɨ yjuybɨdzɨmy ma anajty ijtcɨxy codoogɨ̈y mɨɨd ypocy ycɨxpɨ. Jadu'n ajcxy nipaady ma Dios Teedy etz ma je' y'ung, je Cordero, nej je tɨm jayɨjpɨ je almas ajcxy huɨdibɨ tɨ yajpɨdzɨmy ya naaxhuiñ. Ni ti anɨɨ tɨ ycayajpaady ma je' ajcxy. Com ca' ajcxy tibocy mɨɨdɨty, ca' ti xɨ̈huɨn ajcxy mɨɨdɨty ma Dios y'ane'mdac.
Je nidugɨɨgpɨ ángeles ajcxy y'ayuc ytɨy'ajt
Chi nhuin'ijxyɨch jadüg ángel yqueec-huɨdity cuptzajp, e ymɨɨd anajty Dios ytɨy'ajt jemybɨ oybɨ huɨdibɨ ijtp huinɨxɨɨ. Hue' je' yajcapxhuäcxɨp ma huɨdibɨ anajty ajcxy tzɨnaaygɨxp naaxhuiñ, huindu'my nación, huen huɨdibɨ jäyɨty, huɨdibɨ capxp huen huɨdibɨ ayucɨty, huɨdibɨ tzɨnaayb ma huen huɨdibɨ cajpɨty. E je ángel ymɨna'ñ anajty janch mɨc:
―Tzɨgɨɨygɨx Dios, huin'ɨɨgɨx huinyaaxcɨx cömaygɨx Dios. Tɨ paady je xɨɨ je horɨ mɨna Dios tɨyduna'ñ yajtɨgoya'ñ yɨ' ajcxy huɨdibɨ jɨbɨc tumb. Ojadajtcɨx je huɨdibɨ yaj'oyɨɨy je tzajp etz je naax, je mejy etz majaty nɨɨ ymuxy.
Co je mɨdügpɨ ángel ycapxtaay, chi je mɨmetzpɨ ángel ymɨnañ:
―Tɨ ymɨc'ajt ytɨgoydäy je Babilonia je mɨjpɨ cajp. Yɨ Babilonia jäy tɨ yajhuinma'ñydɨgoydäy je naaxhuiñyjäy mɨɨd yjɨbɨc-huinma'ñ, paady yɨ Babilonia jäy ayo'n mɨɨdɨty cham, com je Dios tɨ ymɨjotmättäyii ajcxy. Jadu'n Babilonia nipaady nej tüg töxyjäy huɨdibɨ huin'ɨɨmb yëydɨjctɨjc mɨɨd anɨɨ etz jocnɨɨ.
9-10 Co je mɨmetzpɨ ángel ycapxtay, chi je mɨdugɨɨgpɨ ángel ymɨnañ janch mɨc:
―Pen pɨnjaty huindzɨgɨɨyb yajmɨj'ajtɨp je ca'oy'ɨyujc etz je ñïgojtuutɨn etz nañ jadu'n cöbɨjccɨxy je ca'oy'ɨyujc ytɨy'ajt y'ijxpejt ma yhuimboc o ma ycɨ', hue' Dios tzaachytunɨɨb yɨ jadu'mbɨ jäy ajcxy mɨctägy, ypaadɨp ajcxy Dios chip y'ejcɨn. Tɨm jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y Dios yaj'ügyii ajcxy je vino nɨɨ huɨdibɨ yɨ' tɨ ni'ixɨ̈y. Dios tɨ ni'ixɨ̈y je it ma ajcxy ayo'n pada'ñ, tɨm jadu'n nipaady nej je tasɨ ma Dios yvinonɨɨ ijtp. Chi je' ajcxy ayo'n paadɨpy ma ytoy je mɨjjɨɨn mɨɨd azufre ma je Dios y'ángeles yhuinduu etz je Dios y'ung, je Cordero, yhuinduu. 11 Je jɨɨnjoc huɨdibɨ anajty pɨdzɨmb ma anajty je mayjäy ayo'n paatcɨxy, pɨdzɨmɨp je' huinɨxɨɨ huinɨtiempo. E ni poocxɨn ycaca'ty xɨɨm tzuum mɨɨd je pɨnjaty anajty huindzɨgɨɨyb pa'tjɨhuɨɨyb je ca'oy'ɨyujc etz mɨɨd y'ahuɨnax, o pen ycöbɨjcɨpy anajty je ca'oy'ɨyujc yxɨɨ ycojayɨty ma yhuimboc o ma ycɨ'. 12 Com Dios chaachytunamyb je jäy ajcxy huɨdibɨ ijtp mɨɨd je ca'oy'ɨyujc, paady ycɨxp copɨcy co yɨ jäy ajcxy huɨdibɨ ijtp mɨɨd Dios huen cuydungɨxy yajxon Dios y'ane'mɨn ycötujcɨn etz huen mɨbɨjccɨxy mɨjpɨdaaccɨxy tudägy Jesús, etz nañ jadu'n yajtungɨxy mecxtujcɨn ma ajcxy chɨnaayɨn.
13 Nmɨdoohuɨch tüg ayuc tzajpjoty chooñ xyñɨmäyɨch anajty:
―Cojay jada ayuc: “Jadachambɨ etz jacnɨcxpɨ xɨɨ tiempo, jotcujc ajcxy huɨdijaty öccɨxp co mɨbɨjccɨxy je Huindzɨn Jesús.” Je Espíritu Santo ymɨna'ñ co jadu'n tunamb jadamb, pocxnɨp ajcxy nej ytungɨxy, e co ajcxy yjädɨpy tzajpjoty, chi ajcxy nejhuɨ̈huɨp je' ajcxy tzajpjoty tzɨnaaybɨ jadu'n nej je mɨbɨjcpɨ ajcxy anajty oybɨ tɨ tungɨxy.
Co Jesús anajty miñ tɨyduñ tzaachytuñ jɨbɨcjäydɨjc
14 Chi jada' nhuin'ijxyɨch tüg joc janch poob. E ma je joc nïcx ɨñäy tüg yquëxɨ̈gy nej je jäy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty (je Cristo). Je' ymɨɨd anajty ma ycohuajc tüg corona ac oorɨ, e ma ycɨ' mɨɨdɨty tüg hoz janch jɨjpɨ. 15 E ypɨdzɨmy ma je Dios chɨnaydac jadüg ángel, je' tzachmɨyäxy anajty janch mɨc je huɨdibɨ anajty ɨñaayb jocnïgɨ́xy, ymɨna'ñ:
―Pɨdäg yɨ mhoz, e yajpɨdɨ̈g yɨ cosecha, com tɨ paady je xɨɨ je horɨ etz je cosecha tɨ chamnɨ jiiby naaxhuiñ.
16 Huin'it je' pɨdacy je' yhoz ya naaxhuiñ, je huɨdibɨ anajty ɨñaayb jocnïgɨ́xy, chi ya naaxhuiñ yajpɨdɨ̈gy je ycosecha.
17 Nañ tɨm jadu'n huin'it jadüg ángel ypɨdzɨmy ma je Dios chɨnaydac jiiby tzajpjoty. Nañ jadu'n je' anajty mɨɨdɨty yhoz janch jɨjp. 18 Chi jadüg ángel ypɨdzɨmy ma je Dios ojadajttac huɨdibɨ anajty cötujc mɨɨd ma je jɨɨn. Chi yaaxɨ janch mɨc je huɨdibɨ anajty je' yhoz janch jɨjpɨ mɨɨd, chi nɨmay:
―Pɨdäg yɨ mhoz janch jɨjpɨ ma yɨ muuxycha'm cosecha huɨdibɨ yajpatp jiiby naaxhuiñ, com tɨ ooy chamnɨ.
19 Chi je ángel yajnajxy je' yhoz naaxhuiñ, chi yajpɨdɨ̈gy je camuuxycha'm cosecha, chi tüg'ítɨy yajnïgɨdacy ma huaad yajhuinmɨɨcxy. Hue' je' yhuimbɨdzɨmy co je' je' je mɨj ayo'n je mɨjtzaachypɨ huɨdibɨ Dios yquexamyb mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. 20 Je camuuxycha'm hue' je' oy yajhuinmɨɨcxy Jerusalén cajppa'. Ma anajty tɨ y'ocnïgɨdacpɨ ypɨdzɨmy ooy nɨ'py janch com, ycoody mabaad je cohuay ajcxy mɨɨdɨty yfreno, e ymɨjhuin'ajtɨn hue' anajty mɨɨdɨty tugɨɨg mɨgo'px kilómetro.