9
Chi je mɨgooxpɨ ángel yajxuxy je' ytrompetɨ, chi nhuin'ijxyɨch tüg madza' anajty tɨ ycäy naaxcɨ́xy. E chi je madza' yajmoy je ahuaastɨ huɨdibɨ mɨɨd yaj'ahuädzɨp je ayoodac ma Dios cuend'aty mɨɨdɨty je ca'oybɨdɨjc. Chi je ángel yaj'ahuaach je jut ma je ayoodac, e ma je jut jiiby ypɨdzɨmy jadu'n nej jɨɨnjoc huɨdibɨ pɨdzɨm ma tüg hornɨ. E ma je joc ypɨdzɨmy ooy maymu' naaxhuiñygɨ́xy chachqueec-huɨdijtcɨxy ooy, e je mu' ajcxy ymooyɨ mɨc'ajt, jadu'n nej ca'ty mɨɨdɨty ytɨjp. Chi je' ajcxy yajcötujcmoy co ca' ni ti aay ni ti ujtz yajhuindɨgóoygɨxɨpy huɨdibɨ yajpatp naaxhuiñ, ni ujtz ni quipy. Jëyɨ janchtɨy ycötujcɨn mooyɨ co huen yajtzaachɨ̈huɨpy je jäy ajcxy huɨdibɨ ca' mɨɨdɨty Dios ytɨy'ajt y'ijxpejt ma yhuimboc. Ca' ajcxy yajcötujcmoy co yjäyyaj'ó'ccɨxɨpy, jëyɨ co janchtɨy ayo'n ajcxy yegɨpy mɨgoox po'. E je ayo'n huɨdibɨ anajty ajcxy yejcpy jadu'n je' nej co ca'ty jäy yajtzaachɨ̈y mɨɨd ytɨjp. Je huin'it xɨɨ je huin'it tiempo jäy ajcxy ooy anajty o'cɨn ja'ixtaaygɨxy e ni ca' pátcɨxɨpy. Ooy anajty janijot'ájtcɨxy o'cɨn, e cöguëgɨɨb ajcxy je o'cɨn.
Je maymu' jadu'n je' anajty yquëxɨ̈gy nej maygohuay huɨdibɨ ni'ixɨ̈'ijtcɨxp co yajnɨcxáanɨgɨxy ma tzip ytuna'ñyii. Ymɨɨd anajty je maymu' ma ycohuajc jadu'n anajty quëxɨ̈gy nej oorɨ coronɨ. E je maymu' yhuiñyjɨjp jadu'n yquëxɨ̈gy nej jäy yhuiñyjɨjp. Je maymu' ymɨɨd anajty ycöhuay jadu'n nej töxyjäy ycöhuay, e ytɨɨtz jadu'n nej jamgaa ytɨɨtz. E je maymu' ymɨɨd anajty ajcxy jadu'n nej pujx huɨdibɨ mɨɨd ñinïcx cohuangɨxy. E co ajcxy queec-huɨdity, ooy ajcxy yqueec yaj'amüy jadu'n chachne'mɨ̈y nej je carro huɨdibɨ cohuay ajcxy yjugujcpy co ñɨcxcɨxy ma tzip ytuñyii. 10 Je maymu' ymɨɨd anajty ajcxy ypïxy tɨm jadu'n nej ca'ty ypïxy, e ma ajcxy ypïxy ymɨɨd anajty ytɨjp. E ma ajcxy ypïxy mɨɨdɨty anajty je mɨc'ajt co jäy ajcxy yajtzaachɨ̈huɨpy mɨgoox po'. 11 E je maymu' je' ajcxy yrey'ajtpy je ángel huɨdibɨ nigohuajc'ajtp je ayoodac, hue' xɨɨ'adyii hebreo'amy Abadón, e griego'amy yxɨɨjɨty Apolión, hue' je yxɨɨ yhuimbɨdzɨmy: je huɨdibɨ yajhuindɨgooyb.
12 Najx je' je ayo'n jayɨjpɨ, e ytɨgoy'ity je jametzpɨ ayo'n co je jayɨjpɨ tɨ y'ocjadyii.
13 Je mɨdudujcpɨ ángel yajxuuxy je ytrompetɨ, chi nmɨdooyɨch tüg ayuc chooñ ma je mɨdaaxpɨ huaj mu'n ity ma je altar ac óorɨbɨ, huɨdibɨ anajty ijtp ma Dios yhuinduu. 14 Je ayuc ymɨna'ñ:
―Nɨma' je mɨdudujcpɨ ángel huɨdibɨ anajty trompetɨ mɨɨd: “Najtzmadzɨ' yɨ mɨdaaxpɨ ángeles huɨdibɨ ajcxy coxoch ijtp ma Eufrates mɨjnɨɨba'.”
15 Huin'it oy yajcoguejttuutcɨxy je mɨdaaxpɨ ángeles, jɨgɨx yjäyyaj'o'ccɨxɨpy jahuen cacujc-huäcxy huɨdibɨ yajpatp ya naaxhuiñ. Je mɨdaaxpɨ ángeles ni'ixɨ' je' anajty y'ijtcɨxy, je huin'it horɨ, je huin'it xɨɨ, je huin'it po', je huin'it jɨmɨjt co anajty yaj'ögaangɨxy jahuen cacujc-huäcxy je naaxhuiñybɨ jäy ajcxy. 16 E nmɨdooyɨch co ajcxy mɨchoy je soldadtɨjc huɨdibɨ anajty ajcxy cohuaygɨ́x. E hue' mejtz mɨgo'px millón anajty ajcxy ñaybattáayɨgɨxy je soldados ajcxy.
17 Jadu'n nhuin'ijxyɨch je cohuay ajcxy, e mɨɨd je ñijäy ajcxy huɨdibɨ anajty yaj'ɨñaayb. E je ñijäy ymɨɨd anajty ajcxy pujx ma ycaach, je' mɨɨd ñinïcx cohuaangɨxy. E je pujx hue' anajty ycolor tzaptz, azul etz pu'tz. Je cohuay ajcxy jadu'n anajty ycohuajc nej jamgaa ycohuajc, e ma ajcxy y'ahuac ypɨdzɨmy nej jɨɨn, nej jɨɨnjoc, etz nej azufre. 18 E mɨɨd jada jahueng cacujc-huäcxy naaxhuiñyjäy chach'o'cy ajcxy mɨɨd je jɨɨn, je jɨɨnjoc etz je azufre ycɨxpɨ huɨdibɨ anajty pɨdzɨmb ma je cohuay ajcxy y'ahuac. 19 Je cohuay ajcxy ymɨɨd anajty mɨc'ajt ma y'ahuac etz ma pïxy. Com je' ajcxy ypïxy jadu'n je' anajty nej xoox mɨɨd ycohuajc, e je cohuay ajcxy chach'ahua'ndaaccɨxy mɨɨd ypïxy.
20 E je jacjadyii jäy ajcxy huɨdibɨ ca' y'o'cy mɨɨd jadayaabɨ ayo'n, ca' ajcxy yjothuimbijty ma Dios, ca' ajcxy ixmajch je jɨbɨcpɨ huɨdibɨ ytungɨxp. E ni ca' ajcxy ixmajch nej ajcxy je ca'oybɨ huindzɨgɨɨygɨxy. Nañ jadu'n ca' ajcxy ixmajch nej ajcxy huindzɨgɨɨygɨxy huɨdijaty ajcxy oyduñyɨp mɨɨd plata, mɨɨd bronce, etz tzaadzech etz quipychech. Je huidɨjaty ajcxy y'oydumyb etz ñïdzejtztuutcɨxy, ni yca'ijxcɨxy, ni ycamɨdoogɨxy, ni ycayöygɨxy. 21 E ni ca' je jäy ajcxy yjothuimbijtcɨxy ma Dios, ca' ajcxy ixmajch jadu'n nej ajcxy chachjäyyaj'o'ccɨxy, jadu'n nej ajcxy tzachcaxpojccɨxy ymɨgügtɨjc, jadu'n nej ajcxy huingbɨ töxyjäy tzachmɨgapxtɨgooygɨxy, etz jadu'n nej ajcxy chachmeetzcɨxy.