5
Nej jëbɨ huaad mɨgügtɨjc m'ɨɨhuijɨpy mgapxhuijɨpy
Ca'p huinjɨjp m'ojɨp mɨj'anäctɨjc. Oy'amy ɨɨhuijcɨxy capxhuijcɨxy jadu'n nej jɨhuɨ̈y mdeedy'adyii. Nañ jadu'n yɨ yujcyeecytɨjc ɨɨhuijcɨxy capxhuijcɨxy oy'amy jadu'n nej jɨhuɨ̈y mgɨ'mjuugy mgɨ'mmɨgüg. Yɨ mɨj'anäctɨjc ajcxy töxyjäybɨ nañ jadu'n oy'amy m'ɨɨhuijcɨxy capxhuijcɨxy, jadu'n nej jɨhuɨ̈y yɨ' ajcxy mdaj'adyii mdzïtz'adyii. Yɨ töxy'anäctɨjc ajcxy mutz'anäcnɨp mɨɨd'ijtcɨxy mɨɨd tudägyɨ mjot mhuinma'ñ.
Huen yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc ajcxy yajmɨj'adɨpy etz pubedɨpy yɨ töxyjäydɨjc ajcxy co'ögypɨ, huɨdibɨ janch ni ypɨn ycaca'ty. Pen jɨm töxyjäydɨjc co'ögpyɨ huɨdibɨ mɨɨd y'ung etz y'oc'ung, huen ajcxy jaty nej ytaj ñambiid yajmɨj'adɨpy, huen oybɨ yajhuimbidɨpy mɨɨd ytaj etz ñambiid. Com yɨ jadu'mbɨ huinma'ñ Dios yjäygɨdacpy. Je töxyjäy co'ögypɨ ca'p pɨn tɨm mɨɨdɨty, yɨ' yjɨjp'ijxyp co Dios ypubedɨɨyb etz Dios ymɨbɨjctzooyb y'ojadajtpy jabom jabom xɨɨm tzuum. Je co'ögy töxyjäy huɨdibɨ tzɨnaayb mɨɨd mayñax xondaacɨn, jadu'n Dios yajnaxyii jadu'n nej jɨhuɨ̈y y'ögɨty ytɨgoyɨty. Yajnɨma' ajcxy huen cuydungɨxy Dios ytɨy'ajt, jɨgɨx ca' jɨbɨc ajcxy yajnigapxy. Pen ji pɨn huɨdibɨ yajmɨj'ajtp Dios, e ca' pubeda'ñ y'amɨgüg, pen ca' y'ung ytöxyɨjc yajxon ixy may'aty, ca' yɨ' cuydunɨ Dios y'ayuc ytɨy'ajt. Nïgɨ anajty yjɨbɨcɨty nej tɨ y'ɨdɨ̈ch ca'ydɨ jadu'n nej huɨdibɨ ca' ymɨbɨcy.
9-10 Yɨ töxyjäy co'ögypɨ ajcxy tɨɨbɨ ytugɨ'px jɨmɨjtɨ̈y, jëbɨ mgojayɨɨyɨ yxɨɨ ma yɨ lista huɨdibɨ yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc ypubedamyb. Yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc ypubedamyb pen tüg ñäy anajty mɨɨddzɨnäy, pen oyjot oyhuinma'ñ ymɨɨd, pen tɨ y'ung yajxon yajyeegy, pen tɨ mɨgügtɨjc mɨ'oyjäy'aty, pen tɨ may'ajt tuñ mɨɨd Dios yjäy, pen tɨ pa'ayooy huɨdibɨ ayoob huɨdibɨ jottɨgooyb, pen tɨ yajtüyöy yajxon nej ytɨy'ajtɨty.
11 Yɨ co'ögy töxyjäy mutz'anäcnɨbɨ ca' mgojayɨɨyɨpy yxɨɨ ma yɨ lista huɨdibɨ yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc ypubedamyb. Pen capxytumb co tuna'ñ mɨɨd Cristo ycɨxpɨ tijaty tung ma naymujctac, ycajecyɨty co je oybɨ anajty yam y'octumyb, chi nijot'ajtnɨ ypɨgaanɨ, chi ytung ixmajtznɨp. 12 Co yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc ajcxy ca' jäygɨdaacɨ yɨ' ytung, chi jɨbɨc ñayjɨhuɨ̈yii co ca' cuyduñ y'ayuc nej tɨ ycapxytuñ mɨɨd yɨ Cristo Jesús. 13 Jadügnax ca' ytung yajcopɨcy, jëyɨ yhuɨdijtnɨ jayjɨɨn jaydɨjc, e ca' yɨ'yɨty, nañ jadu'n ymɨgüg nigapxnɨ ni'ojɨɨyñɨ, capxnɨ mɨydaacnɨ huɨdibɨ ca' y'oyɨty. 14 Ndzojcpyɨch co yɨ töxyjäy co'ögy mutz anäcnɨbɨ huen pɨjccɨxy, huen tzɨnaaygɨxy jugy'ajtcɨxy yajxon, huen ung'ijxcɨxy anäc'ijxcɨxy, huen yajxon cuend'ajtcɨxy yjɨɨn ytɨjc, jɨgɨx ca' ajcxy nïhuambedɨɨyb ni'ojɨ̈huɨɨyb huɨdibɨ ca' Dios y'ayuc ixaanɨ mɨdohuaanɨ. 15 Nijëjɨty töxyjäy ajcxy co'ögypɨ tɨ ixmajtzcɨxnɨ Dios y'ayuc ytɨy'ajt, e tɨ ajcxy jɨjptɨgɨyɨ́ɨygɨxnɨ yɨ mujcu' yhuinma'ñ.
16 Pen ji mɨbɨjcpɨdɨjc yëydɨjcpɨ o töxyjäybɨ mɨɨdɨty y'ajuugy y'amɨgüg co'ögypɨ, yɨ' je' paatɨp ixɨpy may'adɨpy je y'ajuugy y'amɨgüg co'ögypɨ, e ca' yaj'idɨpy ma yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc nïgɨxp. E jadu'n je' huaad je mɨbɨjcpɨdɨjc ajcxy pubejtcɨxy co'ögypɨ ca'p ti tɨm mɨɨdɨty.
17 Yɨ' ajcxy huɨdibɨ nigohuajc'ajtp yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc huɨdibɨ yajxon tumb capxpaady y'idɨpy. Nïgɨ ajcxy capxpaady y'idɨpy huɨdibɨ Dios y'ayuc capxhuäcxɨp etz yaj'ixpɨcy. 18 Jadu'n yjaybetyɨty ma Dios y'ayuc: “Ca' huaad huajyuub y'ajen nbɨdaacɨm ma yam ten moody trigo mɨɨy co yajpajc'ada'ñ yɨ trigo tɨɨm.” Nañ jadu'n jadüg'it yjaybetyɨty: “Yɨ huɨdibɨ tumb paatɨp yɨ' ymuju'ñ.” Jadu'n jada ayuc yhuimbɨdzɨmy: Yɨ' huɨdibɨ yaj'ixpɨjcp Dios y'ayuc paatɨp huen yajmujuy.
19-20 Ca' mɨc'amy mdɨydunɨpy pɨn tungmɨɨdpɨ ma yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc pen tügpajc huɨdibɨ xɨ̈huɨp. Ca' mdɨydunɨpy pɨn tungmɨɨdpɨ ixtɨ coonɨ metz o tugɨɨg testigo yquëxɨ̈gɨpy pen janch tɨ ytundɨgooy. Pen ytundɨgooy yɨ huɨdibɨ nigohuajc'ajtp, capxpɨdzɨm mayjäydumb jɨgɨx jacjadyii chɨgɨ'ñ pɨ́jccɨxɨpy. 21 Jada tɨy'ajt miich nyajnɨmaayb, Dios Cristo Jesús etz yɨ' y'ángeles ajcxy huɨdibɨ Dios tɨ huin'ijxcɨxy ñidɨy'ajt'ajtcɨxy co yjanchɨty jada ayuc. Co mbanɨcxɨp jada tɨy'ajt, ca' huin'ixpety mdɨydunɨp mdzaachytunɨp mɨbɨjcpɨdɨjc. 22 Ca' mɨc'amy mgɨ̈nïxajɨpy co myajtungbɨga'nɨp jäy huɨdibɨ ca' m'ixy'adyii. Ycajecyɨty ypocytunɨpy, e tú'cɨy mbocycähuaangɨxy miich mɨɨd yɨ'. Miich nayguend'adɨɨ jɨgɨx ca' mbocycähuɨpy.
23 Miich Timoteo, pen pɨjcp mjot, tzoy'adɨɨ hueen vino, com jac'oy yɨ' ca'ydɨ co m'ügɨpy huädz nɨɨ.
24 Jadyii jäy huɨdibɨ jɨbɨc-huinma'ñ mɨɨd yajnejhuɨ̈huɨpy yɨ' ajcxy yjɨbɨc-huinma'ñ ma anajty ca'nɨ yajtɨydungɨxy. Jacjadyii jäy ca' yajnejhuɨ̈y yjɨbɨc-huinma'ñ ixtɨ coonɨ yajtɨydungɨxy. 25 Nañ jadu'n jadyii jäy yajnejhuɨ̈huɨp co oyjäy'ajtɨn anajty tɨ tungɨxy, jacjadyii jäy ca' mɨc'amy yajnejhuɨ̈huɨpy co oyjäy'ajtɨn tɨ tungɨxy. Yɨ oyjäy'ajtɨn ca'p yɨ' yhuɨ'mɨpy coyüch.