16
Timotira Poruꞌo Sairasi Puꞌúmo Vaꞌajina
ꞌEnarena hu Tepi ꞌee Risitara ꞌuꞌo roana. ꞌEꞌeme tisaiporua pina ijí hinuna. Huni ihijaho Timotina. Huni ohijaho Jua ꞌee hu nimaa rojiꞌina kaivo huni omijaho Kuriki. Ea kaꞌene nimaa rojiꞌinaka Risitara hine Aikoniami hijujija Timoti taꞌarohareꞌe hu ea maa ꞌwavura. ꞌEjumakame Jua mapoka kaꞌene ijino hijujipo hejajaho huni omijaho Kuriki orijihunaꞌe Poruho ura Timotira hu huꞌúmo vaꞌamarono hu apene sisa ꞌuhuahara. ꞌEꞌeme pu vaꞌe arara kajino vaiꞌi raka kaꞌene Jerusaremi apasorua ꞌee emakinijipo ꞌwarahunaka ꞌwama amairiajaho veꞌavarono ꞌwarama apena ojara. ꞌEjume hu sosia niꞌajihume puni nimairoa kisina reꞌeme veku veku ea roe ahumahiꞌi namana.
Turoasi Vaji Porura Masatonia Ora Visoni Kamajina
ꞌEnareja pu Esia vuꞌa paꞌwaraꞌavarono Godoni ꞌAveni rarejume pu vaꞌe Pirijia useme ꞌee Karesia usevara. ꞌEjume pu vaꞌe Maisia vaꞌareja pu ura Pitinia vaꞌi ꞌahiana kaivo Jesuni ꞌAveni tanuꞌurihana. ꞌEjume Maisia asime pu kami Turoasi roara. ꞌEnarena ijino naꞌi Poruho visoni kavume ea pina Mesatonia ori arini namijiꞌi ijá ꞌwama A Mesatonia roe nú niꞌajúha ꞌwamana. 10 Poruho visoni kajaho kavume paꞌareꞌeme niꞌaha kwino ꞌurine ꞌunama kaꞌene Mesatonia vahuniji samana. ꞌEnaꞌomo Godi ura nú vaꞌe Huni vuꞌa maa maiuꞌina ea kaꞌene Mesatonia hijuji najahuna ura rejuꞌe nú ꞌumenuu.
Piripai Vaji Ritiara Godoni Ea Renajina
11 ꞌEnaꞌomo nú vaꞌe sisima ꞌahi ajime Turoasi rena arira vaꞌe Samataresi usevaraꞌomo ijihuni súꞌu kajino vaꞌe Niaparisi usevara. 12 ꞌEjaraꞌomo ijí rena vaꞌe Piripai usevara. Ijaho Mesatonia opuni kwaa niꞌinaꞌomo nitama Romuupo ꞌajoharaꞌomo nú ijino naꞌia makacharo hijara. 13 Sapati veijino nú ari vwicha asima tohurori vwihajajaho siporua ꞌohuni tinia namu roꞌikaꞌi vaꞌara. ꞌEne nú vaꞌe asuma hine napara kaꞌene ijino ahuvajihi vuꞌa ꞌwaravara. 14 ꞌEnakaivo napara pina huni iha Ritiane ꞌee hu Taiataira ora kaivo hu ateha aviꞌina vene ea ꞌahoꞌa ꞌimenauna ꞌee Godi oja mahiꞌinaꞌomo Natohwijara huni oja jaraume Porura ꞌwaramajaho hene venana. 15 Hua ꞌee huni kachiꞌina toi samaume ꞌurinareja ijá ꞌiama Ja na kive na Natohwi jihuni ea nimaaꞌe kiꞌavajaho roe nuni sei hiha ꞌiamana. Nú huni sei vaꞌe hiꞌavarono hu nihoꞌo ꞌejahúana.
Piripai Tipura Ari Tipurea ꞌAjohiꞌini Godoni Ea Renajina
16 Naꞌi pini nú vaꞌe siporua ꞌojuri ruhijino vaꞌiro vaꞌi kavume napara pina ea pipuni pweaꞌomo hu piunúmana. Ijí napara kajaho ꞌavena sisea ajiviꞌinaꞌomo ijí ꞌavena sisea kajara hu vejuꞌe hu vuꞌa kaꞌene maiꞌo rehunijija ꞌwarame ꞌee huni natohwijihuni monia mapokaꞌe venahuna. 17 Ike napara kajara nú Poruꞌi puꞌúmo ꞌararihua roiꞌi ajira ijá ꞌumena Ike ea kijahija Godia kaꞌene Ichuto Maijihuni pwehija pu nú Godira niꞌajihuni ꞌunamiji najuhu ꞌumenana. 18 Hu naꞌia mapoka ijaiharu vejume Poru hene sevume hu taꞌarohe ꞌavena sisea kajaho ijá ꞌwama Na Jesu Keriso oni ihi ꞌurahiꞌi ꞌwaravukúne ro ꞌeꞌuna ꞌwamana. ꞌEjume nijakaru roe ꞌeꞌunana. 19 Vea kaꞌene huni mamaꞌinijipo kavume pura moniaꞌe kúꞌo ꞌekahuni ꞌunama paꞌarejumakame pu Poruꞌo Sairasiꞌo iji ꞌunirame irisamie maketia vejuri tinijino vaꞌe emakipo hijari unaꞌijino irechamiara. 20 ꞌEnareja pu ꞌeka vaꞌe ꞌotua hejiꞌina mamaꞌini jihipuni vaꞌe ijá ꞌiava Ike Juakipo núni ara ikaho vejuꞌe nihoꞌo puruva rene namu. 21 Pu noꞌo tamana kaꞌene nú Romu ora pavejuji nú veꞌavarono pu roa ꞌwaruvara ꞌiavara. 22 ꞌEjukame ea mapoka kaꞌene ijí ahuma hija kajija pu ꞌuꞌo namahara. ꞌEjuꞌukame ꞌotua hijiꞌina ea mamaꞌina kajipo ꞌurine ateha jahenahe isokuniꞌi ꞌwaravume hisi apene hijihara. 23 ꞌEnareja pu hijihareja ijiꞌa pu tipurai irechamiareja ea kaꞌene tipura ꞌajohiꞌinijara hami ꞌaiha venahuna ꞌwaravara. 24 Hu ijí hinarena hu pu noꞌo irechamiume tipura ara kaꞌene vamaa kahino hijara. ꞌEjumakiviꞌi hu ꞌeke puni mumora kamorame irechamiume hijara. 25 ꞌEjaraꞌomo naꞌia rimai Poruꞌo Sairasiꞌo hine siporua ꞌone ꞌee javaa vene Godi taꞌarohiꞌi hiꞌeme tipura ea ꞌahoꞌijaho hine hejiꞌi hijara. 26 ꞌEꞌeme niꞌaha kwino mwe varivura niꞌimaꞌuri roarena ijí tipura ara kajaho nihoꞌo erapo ꞌunamapene ꞌusivuja reꞌeme vwichaka mapoka kajaho niꞌaha kwino tirausahe ꞌee senia kaꞌene mumora ꞌahi kamoravajaho niꞌaha kwino rausahe arihara. 27 ꞌEꞌeme ea kaꞌene ijí tipura ara kaji ꞌajohiꞌinijaho ꞌurijiꞌi kamajaho vwicha mapokijaho tiraꞌusunaha navuma kimarena hu vwihanajaho eaka mapoka kaꞌene tipura ea kajija ni useme juhaha vaꞌara ronarena hu ꞌurine huni soꞌwa taꞌarohe apene oriꞌini pijaꞌaraꞌi venana. 28 ꞌEnakaivo Porura ajira ijá ꞌumena A orono paꞌanaaraꞌamana. Nú ikeho hijukúnina ꞌumenana. 29 ꞌEjume tipura ara ꞌajohiꞌina kajara ajira ijá ꞌumena Ira ape roa ꞌumejume ape roumakiviꞌi ninuma vaji vaꞌe hu jume simaviꞌi ꞌona apene arihe Poruꞌo Sairasiꞌo puni nini namana. 30 ꞌEnarena hu pu noꞌo aherame vaꞌe maꞌahi ꞌeꞌune ijá ꞌiama Eakije! Na icháꞌina veje Godi na niꞌajihe maraniama ꞌiamana. 31 ꞌEjume pu hu ijá ꞌwava Jesu kaꞌene Natohwiji nimaa rojakamaꞌe aaꞌe oni kachiꞌina ꞌuꞌo niꞌajihe maraniama ꞌwavara. 32 ꞌEnareja pu Natohu ijihuni vuꞌa hua ꞌee ea ꞌahoꞌa kaꞌene huni sei hijajija najahara. 33 ꞌEjumakame ijí naꞌia rira kajino hu pu noꞌo aherama vaꞌe puni túpa ꞌaha ꞌai sama nama kajaho somahana. ꞌEjume pu niꞌaha kwinu hua ꞌee huni kachiꞌina kajihi puꞌúmo ꞌunirame toi samaara. 34 ꞌEjume hu pu noꞌo aherame huni sei vaꞌe ꞌiruma vajihume pu ijara. ꞌEjume hu ꞌee huni kachiꞌina puꞌúmo Godi nimaa rojajihunaꞌe pu niꞌimaꞌura teamanavara. 35 ꞌEꞌeme vea nituvume súꞌo ea kaꞌene ꞌotua hejiꞌina ꞌajohaujipo hirisima irechamiume pu roe ijá ꞌiava Ike eakija irechamie vaꞌa ꞌiavara. 36 ꞌEjume ea kaꞌene tipura ara ꞌajohiꞌinijara vuꞌa kajaho hene roe Poru ꞌwaramarena ijá ꞌwama Ea kaꞌene ꞌotua hejiꞌina ꞌajohujipo nú ja irechamie vaꞌavarono ꞌwaruvara. ꞌEnakúne ike tipura arakaho areꞌi kaivo ꞌurine vaꞌaha. ꞌEjakame joni oja masuani naꞌavara ꞌiamana. 37 ꞌEnakaivo Poru pu ijá ꞌiama Nú Romu ora kaivo pu nú unenuꞌu pina sisei veje ꞌotu vetúhuna pana. Pu majikari nú ꞌanúara. Eaka mapoki jihipuni nia ꞌahi. ꞌEnareja pu ꞌekua roe tipurai samuara. ꞌEnaꞌomo iviamaa pu nesi ꞌwamonu vaꞌo nú irechamúꞌirono avajo? Nihoꞌo areri parenu. Pu opuipo roe nú aheruma vaꞌe maꞌahi irechamúhuna ꞌiamana. 38 ꞌEjume hirisima kajipo vuꞌa kajaho roe ea kaꞌene ꞌotua hejiꞌina puni ꞌajohaꞌinijihi ꞌwaravara. Pu ijá ꞌiava Pu Romu ora ꞌiavume hejajaho pu nihoꞌo tea junavara. 39 ꞌEjume pu temukavume vaꞌe ꞌajorame nirisamu vaꞌume irechamiume pu maꞌahi vaꞌara. ꞌEjume pu ijá ꞌiava Nijinakúne vaꞌajiha ꞌiavara. 40 ꞌEjume pu tipura rene usema Ritia oni sei vaꞌara. ꞌEjiꞌi kivume ea kaꞌene nimaa rojiꞌinijija ijino hijuma kimareja pu vuꞌa niꞌajihe ꞌwaramareja ijiꞌa vaꞌara.