23
ꞌEjumakame Poruho nia ajira kanisoru kajija kiviꞌi ijá ꞌiama Vwehu nunakije na Godoni unaꞌi hami hinuvaꞌo roe iviasi ꞌeꞌuju ꞌiamana. Ananaiasi kaꞌene pirisitia niꞌinijara ꞌwaravume ea kaꞌene huni rori namijajipo hu inu tahijahara. ꞌEjume Porura huaꞌe ijá ꞌwama Godira a ꞌanahuna. Kare ea kaꞌene aroaroti namijiꞌina karera. A oni tamana ꞌahakino namine na ꞌotua vetiꞌi kaivo vu a oni varapa orono tuama rena ꞌiavuꞌe na ꞌaniare? ꞌiamana. ꞌEjume ea kaꞌene huni rori namija kajipo ijá ꞌwava A Godoni pirisitia natohwijaho ira sisea ijaꞌina ꞌwaramune? ꞌwavara. ꞌEjume Porura ijá ꞌiama Vwehu nune hu pirisiti natohwijaho na pahejuta. ꞌEnakaivo Godira Huni ira vaji ꞌwarumajaho nú ira sisea ea ꞌajohaꞌina paꞌwaraꞌavarono ꞌwarumana ꞌiamana. Hu kimajaho ea ꞌahoꞌa Sajusi ꞌee ea ꞌahoꞌa Parasia kimarena hu kanisorua kajija ijá ꞌumena Vwehu nune na Parasia ꞌee Parasi puni hariha kaivo ea kaꞌene kwamasahujipo kúꞌo ꞌurihuniji na nimaa rojujihunaꞌe na ꞌotua vaja namiju. Hu ijá ꞌwaravumakame Parasia ꞌee Sajusi puni vaji nakaramareje ea mahoꞌo kajaho ahaama namana. ꞌEjume Sajusiapo ꞌwaravajaho ea kwamasahajija kúꞌo paꞌurihune? ꞌEe ꞌona ojiꞌina paꞌana ꞌee ꞌavena paꞌana kaivo Parasia ike noꞌopisukija nimaa rojura. ꞌEnajihunaꞌe pu iranoa apeꞌeme Sikuraipi ꞌahoꞌa Parasijihi puni ehijaꞌomo pu ijá naminareja ira ajira ijá ꞌiava Nú ea ikehuni vaja unenuꞌu pina sisea pakavuraꞌomo vi ꞌavenina ho ꞌona ojiꞌini hu ꞌwaramana raka? ꞌiavara. 10 ꞌEjumakame pu nihoꞌo niꞌimaꞌura nakaravume Poru ija ꞌunave haha puachama usehunaꞌe kimarena ea natohwijaho tea juvume huni sorutia irechamiume pu haruri vene apene puni tinii vaꞌara. 11 Ijihuni naꞌia kajino Natohwijara roe huni rori namiꞌi kaivo ijá ꞌwama Pajuꞌamana kaivo a icháꞌinaꞌe rone a iki Jerusaremi ꞌwarama jaꞌinaꞌe Romu ꞌuꞌo ꞌwaraꞌamana ꞌwamana.
Poru ꞌAnaa Kwaꞌamaro Kosaravajina
12 ꞌEꞌeme vea nituvume pu Jua mapoka nesi ahuma hine ꞌwame ꞌiruma toa paiꞌikaꞌi hinuvaꞌo Poru ꞌanaareje ijiꞌa ihuna ꞌwavara. 13 Ea kaꞌene Poru ꞌanae kwahuna kosarama ojajaho ea mapoka (40) asima hunaꞌina. 14 ꞌEjume pu vaꞌe pirisiti mamaꞌinijija ꞌee ea mamaꞌini jihipuni vaꞌe ijá ꞌiava Nú vuꞌa nimaae vejaraꞌomo nú uneunecha ꞌahoꞌa paina apene vaꞌu vaꞌu vaꞌe vea kaꞌene Poru ꞌanaaꞌavajino ihuna. 15 ꞌEnakúne iviamaja ja kanisoru puꞌúmo ꞌona ranave vaꞌe ea natohwijara Poruho aheme joni roꞌamana. Ja ijá ꞌwaraꞌavara Nú ura huni vuꞌijihuni maiji heꞌi ꞌahúu ꞌwaꞌavara. ꞌEnareje ja iki ahema roꞌiro roꞌeje nú vuꞌe ꞌunamutoi ꞌajohe ꞌanaa kwaꞌena ꞌiavara. 16 ꞌEjume Poru oni maꞌini jihuni harihijara ijí pura júhi hine ꞌanahuni vuꞌiji henarena hu vaꞌe sorutia puni tinii vaꞌe Poru ꞌwaramana. 17 ꞌEjume Porura ea kaꞌene ꞌajohiꞌina pina ꞌumene ijá ꞌwama Ike kasimaa kaho unenuꞌu pina ꞌwarahuna ura renukúne aheme ea natohwa karohuni vaꞌa ꞌwaramama ꞌwamana. 18 ꞌEjume ea natohwa kajara hu aheme apena vaꞌe ea natohwa pinijihuni vaꞌana. ꞌEnarena hu ijá ꞌwamana Poru kaꞌene tipura eijara ike kasimaa ike nara aheme oni roꞌurono ꞌwarivume na ahema routa. 19 ꞌEjume ea natohwa kajara ea kajaho iji ꞌunama apena vaꞌe kara rori pu noꞌo pu pusumano namiꞌi kaivo hu apoma ijá ꞌwama A raka na ꞌwarihuna ura renao? ꞌwamana. 20 ꞌEjume hu ijá ꞌwama Jua ꞌwama nimaa venareja ꞌwarave ja Poru niari aheme kami kanisoru puni vaꞌe pu iraꞌatijino huni vuꞌiji heꞌirono ꞌwaviꞌi ꞌwaraꞌeja. 21 ꞌEnakúne a puni ira paheꞌamana. Puni ea mapoka (40) pu maraku hu ꞌanaa kwavakaviꞌi pu ijiꞌa ꞌiruma ine toa iꞌiroreja pu vua ꞌwama nimaa vene iviamaa ꞌajoha hijiꞌi ara ꞌwarave heꞌirono ꞌajahu ꞌwamana. 22 ꞌEjume ijí ea natohwa kajara kasimaa kajaho rana ꞌahaume ijá ꞌwama Ike vuꞌa kaꞌene ara na ꞌwarimukaho a pavaꞌe ea ꞌahoꞌa ꞌwaraꞌamana ꞌwamana.
Poru Ranavume Kavana Pirikisi Oni Vaꞌajina
23 ꞌEjume ijí ea natohwa kajara ea ꞌajohiꞌina noꞌo ꞌumenaume roume hu pu ijá ꞌiama Ja noꞌo sorutia ea mapoka (200) ꞌeke ꞌee hosi rukina 70 aherame ꞌee ea juha rukina mapoka (200) aheraꞌavara. Iviasi naꞌi naina koroki Sesaria vahuna amairiaraꞌavara. 24 ꞌEne Porura hosi kaꞌene ijihuni toi ajihunijaho amairiꞌavara. ꞌEnareje ja hu hami hami ahema apene vaꞌe ea Pirikisi kaꞌene kavana ijihuni nini vaꞌavara ꞌiamana. 25 ꞌEꞌikaivo hu pasia ikaꞌina venahana.
26 Pirikisi kaꞌene kavana natohwijiꞌo esi. Na Karotiasi Risiasira ike pasikaho veju. 27 Juapo ea ikaho apene ꞌanae kwaꞌamarono veꞌeme na vaꞌe nuni sorutia puꞌúmo hu niꞌajahe ꞌee hejujaho hu Romu oraꞌe hejuta. 28 Na ura pu irakaꞌe vene hu namahu jihuni maiji heꞌirono ahema apene puni kanisoru ijihuni vaꞌuta. 29 ꞌEjume na hejujaho pu puni tamani ihunaꞌe hu namahara kaivo huaꞌe ꞌanae kwame ꞌee tipurai ranahuna areri pana. 30 Iviamai puni vuꞌa kajaho rene roume na hejuta. Pu nesi vuꞌa ꞌwamareja ea kaji ꞌanae kwahuna ꞌwavara. ꞌEjukame ijihunaꞌe na hu ranavuꞌe oni vuꞌu. Na ea mapoka kaꞌene Poru namahu kajihija pu vuꞌe oni nini ꞌotua vene raka kaꞌene Poru venaji a ꞌwaraꞌavarono na ꞌwaravu. ꞌEnakúne pu oni unaꞌi vuꞌa kajaho amairiakame a heꞌamana. Pirikisi ese ꞌwamana.
31 ꞌEjume ijí naꞌia kajino sorutia kajipo Poruho apene Anitipatirisi vaꞌara. 32 ꞌEꞌeme vea nituvume sorutia ꞌahoꞌa ꞌunama puni ari vaꞌara kaivo ea kaꞌene hosi ꞌahi vaꞌajipo Poruho aheme Sesaria vaꞌara. 33 ꞌEnareja pu vaꞌe Sesaria usemareja pu Poruho aheme kavana ijihuni unaꞌi ranaꞌi kaivo pasi mahara. 34 ꞌEjumakame kavana kajara pasia kajaho taharena hu apoma ijá ꞌwama A ara ichiꞌure ꞌwavume hu ijá ꞌwama Na Sirisia ora ꞌwamana. 35 ꞌEjume hu ijá ꞌwama Namahiꞌinijipo ro useꞌavajiꞌa na oni vuꞌa heꞌeju ꞌwamana. ꞌEjume hu ꞌwaravume pu Heroti oni sei raname ꞌajoha hijara.