25
Porura Ea Natohwiji Kaꞌiro Jarima ꞌWaramajina
Pesitasiho huni kwai roe hiꞌeme vea noꞌopisu paꞌarejume hu Sesaria rene Jerusaremi vaꞌana. ꞌEjume pirisiti mamaꞌinijija ꞌee Jua uraniꞌinijija Poru namahareja ꞌejaha hu ꞌwaravara. ꞌEne pu ea Natohwa kajaho ꞌejahae ijá ꞌwava A nú niꞌajúhareje a vaꞌikaꞌi Poru ranava Jerusaremi roe nú ꞌotua veꞌavara ꞌwavara kaivo pu vwihajajaho hu roꞌamajaho pu ꞌunama toi ꞌanaa kwahuna vwihajara. ꞌEjume Pesitasi eha vene ijá ꞌiama Poruho Sesariaꞌi tipura ranavuꞌe hinunaꞌomo hu maiꞌo túnaꞌi vuhuna. ꞌEnakúne joni ea mamaꞌina irechamie nú puꞌúmo vaꞌe heje ea kajara sisea venana heꞌavajaho ja ijiꞌa hu apene nuni nini ꞌotua vetihunakúnina ꞌiamana. ꞌEꞌikaivo hu naꞌia ija ropune noꞌopisuna ho ironu ronu raki ijí pu puꞌúmo hinarena ijiꞌa kúꞌo Sesaria vaꞌana. ꞌEnarena hu nenanaꞌomo súꞌu ꞌurine vaꞌe ꞌotua vejuri sei hiꞌi kaivo Poruho ꞌumejume pu aheme roajivara. ꞌEjumakaviꞌi Jua kaꞌene Jerusaremi rena roajivajipo huni rori namiꞌikaꞌi apene iraꞌata kajino namahara. ꞌEnakaivo pura Poru namahajaho maiꞌo nimaa parenana. ꞌEjume Porura eha vene ijá ꞌiama Na nihoꞌo sisea pavejuta. Jua puni tamana ho Temiporu vajina ho ea natohwa kaꞌene Sisa ho na nihoꞌo siseꞌi paꞌahiuta ꞌiamana. ꞌEnakaivo Pesitasira Jua teamanaꞌavarono hu eha vene Poru ijá ꞌwama A ura Jerusaremi vaꞌe nuni unaꞌi ꞌotua vehuna ura renao? ꞌwamana. 10 ꞌEnakaivo Poruho ijá ꞌwama Na Sisa oni unaꞌi ꞌotu vetihuna. Ijihuni maijaho na Jua puni unenuꞌu pina sisea pavejujaho a nihenu. 11 Na unenuꞌu pina sisea vejuta reꞌipisa nijinaꞌomo na ꞌanie kwahuna parareꞌeju kaivo vuꞌa kaꞌene pura na ꞌotua vetihuna nimaa paꞌana reꞌamajaho ea pina na areri paapenie mihuna. ꞌEnaꞌomo na Sisa ꞌwarave hura nuni ꞌotuijaho hehuna ꞌwamana. 12 ꞌEjume Pesitasira hine kanisoru puꞌúmo ꞌwamuvaꞌo ijá ꞌwama A ura Sisara oni ꞌotua hehuna reꞌamajaho a Sisa oni vaꞌamana ꞌwamana.
Porura Akuripaꞌo Penisi Puni Unaꞌi Vaꞌajina
13 Vea ꞌahoꞌa paꞌareꞌeme Kini Akuripaꞌo Penisiꞌo Pesitasi ꞌajoꞌi ꞌahiume roajivara. 14 ꞌEjumakame pu ijino naꞌia mapoka hiꞌeme Pesitasira Poru oni vuꞌijaho kiniji ijá ꞌwama Ea pina Pirikisira hinajiri tipurai ranavume hinana. 15 ꞌEnaꞌomo na Jerusaremi vaꞌume ea kaꞌene pirisiti mamaꞌina ꞌee Jua puni ea mamaꞌinapo nara ea kaji ape mihakame ꞌotua vene namaꞌirono ꞌwarivara. 16 ꞌEjume na ijá ꞌiavo Romu opuni tamana nú ea majikari pairechamiura kaivo ea kaꞌene varapa rukinijihi puni vuꞌa hene ꞌee ea kaꞌene pu namahu jihipuni vuꞌa henareꞌe ijí tipurai irechamiura. 17 ꞌEjumakame ijihunaꞌe pu nianaa ro ikino ahuvara. ꞌEjume na patetavuta kaivo ijihuni súꞌuhijino na vaꞌe ꞌotua vejuri ruhijino hiꞌikaꞌi pu ꞌwaravume hu ahema roara. 18 Eaka hu ꞌotui ranavajipo ꞌurine namiꞌikaꞌi namahara kaivo sisea kaꞌene nara vwihaju jaꞌina pu panamahara. 19 ꞌEnakaivo pu vuꞌa ꞌahoꞌa pura icháꞌinaꞌe nimaa rojuji rone ꞌwame ꞌee Ea pina kwaviꞌina kaꞌene Jesuho Porura ijino maiꞌo hinu ꞌiavume panimaa vetiara. 20 ꞌEnakaivo ijá vejumakame nara ꞌunama kaꞌene ꞌwarahunijaho puruva rejume na roe apoma hejuta. Hu Jerusaremi vaꞌe ꞌotua ikija kúꞌo veꞌena ho paꞌaji heꞌirono apovuta. 21 ꞌEnakaivo Poru ura renajaho hu Sisa oni nini ꞌotua veꞌi ꞌwimana. ꞌEjuꞌe huni vwiha ijí heꞌirono hijiꞌi ranavuꞌe hinunaꞌomo na ranave Sisa oni vahuna ꞌwamana. 22 Akuripara Pesitasiho ijá ꞌwama Na ura ea kajihuni vuꞌa heꞌi ꞌahiu ꞌwamana. ꞌEjume Pesitasira ijá ꞌwama A niari heꞌena ꞌwamana. 23 ꞌEjume nenanaꞌomo súꞌu ꞌurine Akuripaho noꞌo Penisiꞌi vaꞌe ꞌotua vejuri ruhijino vaꞌiro vaꞌajaho ea ꞌajorame kehi kehi ꞌotua asúki vaꞌana. ꞌEꞌeme sorutia puni natohwijija ꞌee ea mamaꞌina kaꞌene ara kaji orijija pu puꞌúmo ijí ahuma aruma vaꞌumakiviꞌi Pesitasira ꞌwaravume pu Poruho ahema puni roara. 24 ꞌEjume Pesitasira Akuripaho ꞌee ea ꞌahoꞌa kaꞌene pu puꞌúmo hija kajija ijá ꞌiama Ea kaꞌene nú puꞌúmo hijukije Jua kaꞌene Jerusaremi hine ꞌee iki hijujipo eakaho apene nuni unaꞌi ꞌotua vetiara. ꞌEnareja pu ajira ijá ꞌumeja Eakaho ꞌanaa kwahuna! ꞌumejara. 25 ꞌEnakaivo na kavujaho hura unenuꞌu pina veꞌiraꞌomo hura kwahuni ꞌunamijaho na pakavuta. ꞌEnakaivo hu oriꞌini Sisa ꞌwarave huni vuꞌa hehuna ꞌwimana. Ijihuni hahi nara hu ranave vahunijaho ꞌwaravu. 26 ꞌEnakaivo na maiꞌo huni vuꞌa pini samaumai rejakame nara venareje nuni ea natohwijihuni ranava vahunijaho papiunavuta. ꞌEnajihunaꞌe nara eakaho ja ea mapoka ikehipuni unaꞌi apena routa kaivo kini Akuripa na nimaa a najaꞌirono apena routa. ꞌEnakúne jara henu vaꞌo nara vuꞌaka maa kaꞌene veja vahunijaho sama kavakame na veuta. 27 Nara tipurearu ranave vaꞌeje vuꞌa maa kaꞌene hu ꞌotua vetiajihuni maa paranave hu huꞌúmo vaꞌamajaho pamarahuna.