9
Sorura Taꞌarohani Vuꞌa
(Akisi 22:6-16; 26:12-18)
ꞌEjume Soruho majama hine Natohwi jihuni tisaiporua juvu vuꞌa ꞌwarame ꞌee ꞌanie kwamasaꞌavarono vaꞌe pirisitia niꞌinijaho ꞌwaramana. ꞌEjumakame hu pasia vene vajahe ꞌeka vaꞌe Tamasikasi Sinakoku mapokiji vajihe pu hu niꞌajahareje ea kaꞌene ꞌUnama ikehunake vejiꞌina parui napari piuniꞌavajaho pu ꞌeke Soru vajahe kamorame hura ꞌeka Jerusaremi rohuna. ꞌEjume hu Tamasikasi rori roꞌeme niꞌaha kwino akúpa ꞌahi rene hanane huni haha ꞌaha ꞌee huni rora kajaho hanana paranana. ꞌEjume hu mweꞌi ꞌojiꞌi hejume irijara ijá ꞌwama Soru Soru a rakijihunaꞌe Na siseꞌi ꞌahiu ꞌwamana. ꞌEjume hu ijá ꞌwama Natohwe A rarane ꞌwavume Hu ijá ꞌwama Na Jesu kaꞌene ara siseꞌi ꞌahaujarana. ꞌEnakúne ꞌurinareje ari vaꞌa. ꞌEꞌeje ara iraka kaꞌene vehunijaho ijí ꞌwaraꞌamana ꞌwamana. ꞌEjume ea kaꞌene pu puꞌúmo vaꞌa kajija ijí ira paꞌwanamaꞌikaꞌi namine irijaho hejara kaivo ea haha pakavara. ꞌEꞌeme Soruho ꞌurinana kaivo huni niijaho nihoꞌo nutuvumakame uneunecha pakimana. ꞌEjume ea kajipo huni iji ꞌunama apena vaꞌe Tamasikasi ranavara. ꞌEjume hu naꞌia noꞌopisu nia panirie ꞌee ꞌiruma paine ꞌee toa painana. 10 ꞌEnakaivo tisaiporu pina iha Ananaiasi ijino Tamasikasi hinanaꞌomo Natohujara visoni vaji ijá ꞌwama Ananaiasiꞌo ꞌwavume Ananaiasi ijá ꞌwama Natohwiji na ikeho hiju ꞌwamana. 11 ꞌEjume Natohwijara ijá ꞌwama A ꞌurine ꞌunama kaꞌene Arira ꞌwavujihunijiano vaꞌu vaꞌo vaꞌe Jutasi oni sei ea pina iha Soruho Tarasasi oraꞌomo hu ijí hine siporua ꞌojiꞌi hinu. ꞌEnakúne a vaꞌe kaꞌamana. 12 Hu ꞌuꞌo visoni kaꞌeme ea pina huni iha Ananaiasi ꞌwavujaho vaꞌe ijí arume huni ija huni haha ꞌahi irechavumakame huni nia kúꞌo niriana. 13 ꞌEjume Ananaiasi eha vene ijá ꞌwama Natohwe na nihejuta. Ike ea kehuni vuꞌijaho hura Oni ehija kaꞌene Jerusaremi hijujihi ꞌeke siseꞌi ꞌahiajaho na nihejuta. 14 Hu ea kaꞌene pirisiti mamaꞌinapo harura mahume hu ea kaꞌene oni iha ꞌurahujihi kamorai roana ꞌwamana. 15 ꞌEnakaivo Natohwijara ijá ꞌwama Ijí ea kajihuni vaꞌa Nara hu Nuni kaukara veꞌamarono iji pijahutaꞌomo hu Nuni iha apene Jenitaru ꞌee kinia ꞌee Isureri oni harihija najahuna. 16 Nara Nuni ihijihunaꞌe hura haha niꞌimaꞌura kaꞌene hiahunijaho nahuna ꞌwamana. 17 ꞌEjume Ananaiasi sea kajino vaꞌe arumana. ꞌEnarena huni ija haha ꞌahi ranamahiꞌi ijá ꞌwama Soru vwea nunakera. Jesu Natohwa kaꞌene ara ꞌunamutoi kamajara na ranamiume routaꞌomo a kúꞌo nia niriꞌena. ꞌEje Godoni ꞌAvena oni oja vaja ruha apena parahuna ꞌwamana. 18 ꞌEjume Soruho niꞌaha kwino unenuꞌu pina kaꞌene huni nia ꞌahi namajaho ꞌoꞌeme hu ꞌurine nia kúꞌo niriana. ꞌEnarena hu ꞌurijume toi apúsavara. 19 ꞌEnarena hu ꞌiruma ine harura apenana.
Sorura Tamasikasi Keriso Rona Najahajina
ꞌEjume Soruho ijino Tamasikasi tisaiporu puꞌúmo naꞌia noꞌonaho noꞌopisu hinana. 20 ꞌEnarena hu vaꞌe Sinakoku vaji aneja vene Jesu rone najahe ijá ꞌiama Hu nimaa nimaa Godoni Hariha ꞌiamana. 21 ꞌEjume pu ea ijí hene oja hwaꞌusunahaꞌeme pu ijá ꞌwava ꞌÚ ikaho ea kaꞌene Jerusaremi ea kaꞌene Jesu nimaa rojuꞌukame hu pu ruarahu jarane? Hu iviamaa iki roe ea kaꞌene Jesu nimaa rojiꞌinijihi kamorame vaꞌe Pirisiti mamaꞌini jipuni irechaꞌi roajaho ikene ꞌwavara. 22 ꞌEnakaivo Soruho huni haha harura reꞌejume aneja vene Jua kaꞌene Tamasikasi hijujihi Jesuho Kerisona ꞌiavume pu nihoꞌo puruva retiara. 23 ꞌEjumakame naꞌia mapoka paꞌareꞌeme Jua mapoka Soruho ꞌanaꞌirono ꞌwamapene ojara. 24 ꞌEnakaivo pura raka kaꞌene veꞌiro vejajaho Soruho nihenana. ꞌEjuꞌukame pu hu ꞌanaꞌi ꞌahiuꞌe naꞌia veiriꞌa ijaho ara vwichia kajino ꞌajoha ojura. 25 ꞌEjumakame Huni Tisaiporuepo apene namea vaji niarikara. ꞌEnareja ea kaꞌene vwicha ꞌajoha namija kajihi juhame apene vera ꞌaha kaji ajima vaꞌe karoꞌahuni apúsavume vaꞌana.
Sorura Jerusaremi Vaꞌajina
26 Vea kaꞌene hu Jerusaremi roajaho tisaiporu puꞌúmo ahui venana kaivo pu tea junamana. Ijihuni maijaho hura tisaiporuaꞌe renajaho pu panimaa rojara. 27 ꞌEjume Panapasira hu ahema apene apasoru puni roe hura Natohwiji ꞌunamutoi icháꞌina kaꞌene kavume Hura vuꞌa ꞌwaramana ꞌee Tamasikasi Jesuni iha ꞌahi pajuꞌikaꞌi ꞌwaramajaho ꞌwaramana. 28 ꞌEjume hu ijí pu puꞌúmo mataume Jerusaremi pajuꞌikaꞌi Natohwi jihuni iha ꞌahi vuꞌa ꞌwarame ojara. 29 ꞌEnarena hu Jua kaꞌene Kuriki opuni iri ꞌwaravujihi puꞌúmo hina nakaravara. ꞌEjumakame pu hu ꞌunama kaꞌene ꞌanahuniji savara. 30 ꞌEjume vwehwapo ijí henareja pu hu ahema kami Sesaria vaꞌara. ꞌEnareja pu hu ranavume Tarasasi vaꞌana. 31 ꞌEꞌeme sosia kaꞌene Jutia hine Karari hine ꞌee Sameria hijujija matausaha hijiꞌi emarene ꞌee Natohwiji juhaviꞌi hijara. ꞌEjume Godoni ꞌAvenijara pu somaꞌejuꞌe ea mapoka rena ajima vaꞌara.
Pitara Rita ꞌEe Japa Najahajina
32 ꞌEꞌeme Pitaho ara ara kajino nimaa rojiꞌina kaꞌene hina apene oja kajihi kima apena onuvaꞌo Godoni ehija ꞌahoꞌa ijí Rita hijaraꞌomo kiꞌi vaꞌana. 33 ꞌEnarena hu ijí vaꞌe ea pina huni iha Eniasiho paꞌuraha oꞌi kaivo ijí sei vajaru hiꞌeme juara ija ronu noꞌopisu paꞌarenanaꞌomo ijaho piunamana. 34 ꞌEnarena Pitara hua ijá ꞌwama Eniasi! Jesu Kerisora vejuꞌe sonahaukúne ꞌurina oni suha mwama ꞌwavume hu niꞌaha kwino ꞌurinana. 35 ꞌEjumakame Rita ora ꞌee Sarani ora hua marana kaji kamareja pu niꞌaha kwinu mahoꞌo Natohwiji huni taꞌarohe ro ranavara. 36 Ara kaꞌene Japana ꞌwavujino tisaiporua pina Tapitana. ꞌEnakaivo Kuriki puni iri ꞌurahujaho Tokasina ꞌwavura. ꞌEnaꞌomo ike naparakaho hu ea hami ꞌahie ꞌee ea kaꞌene uneunecha paꞌajihi niꞌajihuna. 37 Ijí vea kajiha kajano hu atami ꞌunavume kwamana. ꞌEjume pu huni hahijaho apene toi rúrahareja ichutoi ruha pini ranavume namana. 38 ꞌEnakaivo Japaho Rita rorinaꞌomo tisaiporu ꞌahopo Pitara Rita hinaji henareja pu ea noꞌo irechamiume vaꞌe mamako nú puꞌúmo roa ꞌwaꞌirono vaꞌara. 39 ꞌEjume Pitaho ꞌurine pu puꞌúmo vaꞌana. ꞌEnarena hu vaꞌe ꞌeꞌujume pu ahema ichutoi ruha pipunijino vaꞌara. ꞌEjumakame ijí amunaka mapoka kaꞌene Pita oni rori namija kajija ateha kaꞌene Tokasira hu maiꞌo hinani veijino vena useaji kima hine niramaruvara. 40 ꞌEjume Pitara ꞌwaravume maꞌahi vaꞌumakiviꞌi hu atoki same siporua ꞌonana. ꞌEnarena hu ijiꞌa taꞌarohe napara kajihuni hahi namajaꞌi kaviꞌi ijá ꞌwama Tapita ꞌurina ꞌwavume hu nia jarae Pita kamajaho hu niꞌaha kwino ꞌurine arini hinana. 41 ꞌEjumakaviꞌi hu huni ija mahume ꞌunama apena ꞌurijume hu niꞌaha kwinu ꞌuri arini naminana. ꞌEjumakaviꞌi hu ea kaꞌene nimai rojiꞌina ꞌee amuna ꞌumenaume roume hu ea maiꞌo hijiꞌina kajaho pu mihana. 42 ꞌEjumakame Japa ea kaꞌene hijujija hene kavara. ꞌEnareja pu ea mapokaꞌe Natohwijaho nimaa rojara. 43 ꞌEnarena Pitaho ijí Japa Saimani kaꞌene hanuha sisa amairiꞌinijiꞌi naꞌia mapoka hinana.