2
Kerisoho Núni Niꞌajúhiꞌina
Sesahu nune ikaho na jonaꞌe vejujihuni maijaho ja sisea paveꞌavarono veju. ꞌEnakaivo ea sisea venujaho Ea pina núnijihunaꞌe Amoni unaꞌi jarima ꞌwaramuna. Hu Jesu Keriso kaꞌene arira maijina. Jesura núni sisei jihuni eha apenana. ꞌEnakaivo núni siseijiru pana vo ea mahoꞌo mweꞌakino hiju jihipuna ꞌuꞌo apenana. Nú Huni tamana hene vejujihunaꞌe nú niheju nú Hu hena kaviꞌina. Ea pini Na Hu nihejura ꞌiꞌi kaivo Huni tamana pavenujaho hu iraꞌata apenu. ꞌEjuꞌukamareꞌe nimaijaho huni oja vaja panamu. ꞌEnakaivo ea irara Huni ira hene venujaho huni vajijaho nimaa nimaaꞌe Godi oni oja mihujaho areri rena paranu. Ijihunaꞌe nú niheju nú Huni vaji hiju. Ea irara Huni vaji hinu ꞌiamujaho hu Hura ꞌurahe onajaꞌinaꞌe ohuna.
Oja Mweꞌa Pamahunijina
Ehu nuna kaꞌene na ja oja mihiꞌinakije ike tamanakaho maiuꞌina na paveju kaivo tamana sahasa kaꞌene nitama jara apejajina. Tamana sahasijaho Ira kaꞌene ja nihejajina. ꞌEnakaivo na tamana maiuꞌina jonaꞌe veju. Tamanakaho Huni vaja nimaa rejuꞌe ꞌee joni vaja ꞌuꞌo nimaa renu. Ijihuni maijaho nututijaho paꞌarene vaꞌejuꞌe Ira nimaijaho iviꞌa hanamana. Hu ea pini ijá ꞌimujaho Na hanajiꞌini hiju ꞌiꞌi kaivo vweaha semujaho hu nutuviꞌina vaji hina roe iviamaa ꞌeꞌunu. 10 Ea irara huni vwea oja mahujaho hu hanajiꞌini hinu. Ijihunaꞌe hu paveje vweaha amaaresume ꞌohuna. 11 ꞌEnakaivo ea irara vweaha kama semujaho hu nutuviꞌini hine ꞌee nututi ꞌurahe onu. ꞌEjuꞌe hu ichá ruvahuna puruva renu. Ijihuni maijaho nututa kajara nia supatiana. 12 Sesamae ikaho na jonaꞌe vejujihuni maijaho joni siseijaho Huni Ihijihunaꞌe Hu vwihana aremana. 13 Emahu núne ikaho na jonaꞌe vejujihuni maijaho ja Hu niheju. Hu nitamatama anejijaho ijí hinana. Kivase ikaho na jonaꞌe vejujihuni maijaho ja ꞌavena siseuni ꞌunama arevara. Sesamae ikaho na jonaꞌe vejuta. Ijihuni maijaho ja Amo nihejura. 14 Emahu nune ikaho na jonaꞌe vejujihuni maijaho ja Hu nihejura. Hu nitamatama anejijaho ijí hinana. Kivase ikaho na jonaꞌe vejujihuni maijaho ja nihoꞌo harura rukine ꞌee Godoni ira joni oja vaji namujihunaꞌe ꞌavena siseuni ꞌunama arevara. 15 Ja nihoꞌo mweꞌa kakaho oja pamahe ꞌee uneunecha kaꞌene mweꞌi navuji ꞌuꞌo oja pamiꞌavara. ꞌEnakaivo ea irara mweꞌakake oja mahujaho Amo oni oja mihiꞌinijaho huni vaja panamu. 16 ꞌEnakaivo sisea kaꞌene iki mweꞌi navujija ikena. Haha huni ituana ꞌee nii kime ituanavura ꞌee jarikaꞌe rejujaho Amoni rena rohuna pana. Ijija mweꞌa ikehuna. 17 Mweꞌakaho uneunecha mapoka ꞌee huni ituanijiꞌi paꞌarena vaiꞌi navu kaivo ea kaꞌene Godira ura renujaꞌinaꞌe vejujijahija majama hihuna.
Majama Hihunijaho Nahama ꞌWaramajina
18 Sesahu nune ja niheja jaꞌinaꞌe vea túchamaa ijinaꞌomo Keriso oni nanaꞌejiꞌina rou. ꞌEne iviamaa ꞌuꞌo Keriso oni nanaꞌejiꞌina mapoka urimaravara. ꞌEjuꞌe nú ijí hena kavujaho ijaho vea túchamaijina. 19 Pu nú irechamúꞌi kaivo vaꞌajihuni maijaho pu núni pwina pana. Pu núni pwina reꞌipisa pu nú puꞌúmo hijaꞌa. Vea kaꞌene pu nú irechamúa vaꞌajara najuhujaho pu núni pwina pana. 20 ꞌEnakaivo Godira Huni ꞌAvena joni oja vaji samaha jihunaꞌe ja ea mahoꞌo nimaa hena kaviꞌinaꞌe rejara. 21 Ja pahejiꞌina pana kaivo ja nimaa nimaa hejiꞌina ijihunihahi na jonaꞌe veju. ꞌEnakaivo ijí nimaa nimaijaho iraꞌata pana. Ijaho ja niheju. 22 Iraꞌasina irane? Ea kaꞌene Jesu Kerisoho pana ꞌiamujina. Ijaho Keriso oni nanaꞌejiꞌina. Ea kaꞌene Amoꞌo Hariaheꞌo pataarorahujina. 23 Ea irara Hariha pataarohujaho hu Omaha ꞌuꞌo pataaroha avanu. ꞌEnakaivo ea irara Hariha nimaa ronujaho hu Omaha ꞌuꞌo nimaa ronu. 24 Vuꞌa kaꞌene nitama anejaꞌe hejajaho ranave joni oja vaji naꞌamana. Ijí nitama ja hejajara joni oja vaji naꞌavajaho ja naꞌia mapoka Amoho ꞌee Huni Hariha puꞌúmo hami hami hinapena vahuna. 25 Ikaho Hura iraka kaꞌene múꞌirono nahama ꞌwarumajina majama hihuna. 26 Erapo jaaꞌe pisiviu jihunaꞌe ikaho na jonaꞌe veju. 27 Huni ꞌAvena joni oja vaji samahume ja apejara. ꞌEnajihunaꞌe ijí ꞌAvena kajara joni oja vaji hinajihunaꞌe ei pini ja najahuna areri pana. Hura samaha kajara uneunecha mahoꞌo najahuna. Ijí uneka kaꞌene Hura najahujaho nimaa nimaa kaivo iraꞌata pana. Hura ja najaha kajaꞌinaꞌe Huni vaji hiha. 28 Sesahu nune iviamaa Jesu puꞌúmo hami hami hiꞌavara. ꞌEꞌirakúne vea kaꞌene Hu kúꞌo roꞌamajaho nimaa nimaa nú pajuꞌi kaivo matauma Huni unaꞌi namihuna. 29 Ja nimaa heju Hu arira maijihunaꞌe ea irahipo nimaa nimaa vejujaho pu ꞌAvena vaji nahenaara.