7
Emahwapuni Tamana Najahajina
(Matiu 15:1-9)
Parasi ꞌee Sikuraipi ijihi puꞌúmo ahuma Jerusaremi rena Jesuni roara. ꞌEjume Huni tisaiporu kivume ija pasoꞌi kaivo hina ꞌiruma ijara. Parasi ꞌee Jua mapoka emahwapuni tamanaꞌomo pu ija soꞌavajiana kaivo pasoꞌavajija ꞌiruma paijura. Pu vea kaꞌene maketi rena roujaho pu ꞌiruma paijura kaivo ija somareꞌe ijiꞌa ijura. ꞌEne pu sahwapuni tamana ijí venareꞌe puni tevua some siꞌuara some ꞌee kapusia some ijá vejura. Parasi ꞌee Sikuraipiepo Jesu apome ijá ꞌwava Rakijihunaꞌe tisaipuruhuana ema tamapo vejujaꞌina pavejure? Pu ꞌiruma iꞌi vejujaho ija pasoꞌi kaivo maijura ꞌwavara. Hu eha vena ijá ꞌiama Ja nihoꞌo iraꞌasimaꞌura Aisea nitama heha ꞌahi ja rona ijaꞌina ꞌwaramana. Aisea ijá ꞌiama
Ea kijahija iraru hohovura kaivo oja punijaho ani vaꞌura. Pu mairiji Na taꞌarorihura kaivo pu Nuni tamana ura paveꞌi ꞌahiura ꞌiamana.
Pu vwihajujaho emaa puni tamanijaho Godoni tamana ꞌwaꞌi kaivo ijí ea najahura ꞌiamana. ꞌEne Hu pu pina ijá ꞌiama Ja Godoni tamanijaho ani ranaꞌi kaivo joni tamanijino ea najahura. 10 Mosisi nitama ijá ꞌiama Ohuneꞌo omuneꞌo puni hura vetiꞌamana. Ea irara oaheꞌo omaheꞌo siripaꞌamajaho hu ꞌanaa kwaꞌamana ꞌiamana. 11 ꞌEnakaivo ja ani najaha ijá ꞌwava Ea pini unenuꞌu pina naꞌeje Godoni katua iꞌi kaivo omaheꞌo oaheꞌo paniꞌajihareje miꞌamajaho ja ijaho mamaa ꞌwahuna ꞌiavara. 12 Ja ijaꞌina ꞌwarava jihunaꞌe ja hu ruha paꞌaremahuꞌe omaheꞌo oaheꞌo puni unenua ꞌahoꞌa pavenu. 13 Ja ijaꞌina najahujaho Godoni ira ꞌuhuꞌi kaivo joni tamana ranavu. Uneunecha mapoka iviamaa ja vejujaꞌina ꞌiamana.
Uneunecha Kaꞌene Vejuꞌe Emahuni Kara Siseranujina
(Matiu 15:10-20)
14 Hu kúꞌo ea mapoka ꞌumenaume Huni rouma ijá ꞌiama Nuni vuꞌa hena vwihaꞌavara. 15 Ea uneunecha samai rena vaji vaꞌujipo vejuꞌe hu siserahuna pana kaivo huni vaji rena roa usevujara vejuꞌe hu sisea renuna. 16 Ea irara areri heꞌiro veꞌamajaho ataa apúsaꞌamana ꞌiamana. 17 Jesu eaka mapoka kajaho irechamiꞌi kaivo sei vaji vaꞌume tisaiporuepo haa ijihuni maijaho apovara. 18 Hu aporama ijá ꞌiama ꞌÚ ja ꞌuꞌo pahejo? ꞌÚ ja pahena pakavujaho ea uneunecha samai rena vaji vaꞌujipo vejuꞌe hu siserahuna pane? 19 Ijihuni maijaho ꞌiruma ijujaho oja vaja pavaꞌuna kaivo tei vaji vaꞌuna. ꞌEnaꞌomo túnaꞌi vaꞌe tihejuꞌe paꞌarenuna. ꞌEnajihunaꞌe ꞌiruma mapoka nihoꞌo mamaa ꞌiamana 20 Hu ijá ꞌiama Irakijara emaapuni vaji rena roa usevujara vejuꞌe hu sisea renuna. 21 Ijihuni maijaho uneunecha mapoka sisea oja vaji navujihunaꞌe ijí sisea vwihaꞌejuꞌe oja ꞌurinauꞌukamareꞌe napara turame ꞌasúra aheramone ea ꞌania kwamasahe 22 nesa apene ea pipuni uneunecha kiꞌeje ituname uneunecha sisea vene pisivie majikari karokaha vehuna vwihanune nia sisea kime jarika orahone iraꞌatiji namahe iraꞌata vene jarika rene ꞌuraha ojura. 23 ꞌEne ike mapoka sisea kaji oja vaji rena roa usevujara vejuꞌe ea sisea rejura ꞌiamana.
Sairopinisia Naparijihuni Nimai Roijina
(Matiu 15:21-28)
24 Jesu kwaa kajaho areꞌi kaivo Taia opuni kwai vaꞌana. Hu ijí vaꞌe sei pini ajime Hu ura ea pakaꞌavarono venana kaivo ijí tanuhuni ꞌunama paꞌana. 25 ꞌEꞌeme patetapaꞌa napara pipuni ꞌapaja ꞌuꞌua ꞌavena sisei ajiviꞌinaꞌomo Jesu henarena Huni unaꞌi mweꞌi ꞌonana. 26 Napara kajaho Jenitaru Sairopinisia ora. Hu jarima ijá ꞌwama Nuni ꞌapaja ꞌavena sisea ajiviꞌinakúne A ꞌavena sisea tasioma piꞌonamaha ꞌwamana. 27 ꞌEne Hu ijá ꞌwama Marako sesamai ꞌiruma vajihe pu ine túꞌavara. Sesamaa puni ꞌiruma pwina ꞌeka vaꞌe ꞌua vajihuna nihoꞌo areria paꞌana ꞌwamana. 28 Napara kajara Hu eha vene ijá ꞌwama Iꞌa. Natohwe ꞌUa ꞌuꞌo teporu hara sesamaa puni ꞌiruma túa ijura ꞌwamana. 29 Hu ijá ꞌwama A ijá ꞌwarima jihunaꞌe oni ꞌapaja ꞌavena sisea ariha vaꞌana ꞌwamana. 30 Napara kajaho huni sei vaꞌi kavume ꞌapajaha ꞌavena sisea kaꞌene ajimajaho ariha vaꞌeme mamaa nenana.
Jesura Ataa ꞌEe Ira Paꞌanaꞌe Vejume Maranajina
31 Jesu kúꞌo ꞌurine kwaa iha Taia areꞌi kaivo Saitani ꞌeꞌune vaꞌe Karari Tikaparasi vaji vaꞌana. 32 ꞌEjume ea ꞌahopo ea ira hami paꞌwaraviꞌinijiꞌo ataa paꞌarejiꞌinijiꞌo aherame Jesuni vaꞌara. Pu ꞌejahae ijá ꞌwava Oni ija huni húmata ꞌahi ranama ꞌwavara. 33 ꞌEjume Jesura ea mapoka kajija irechamiꞌi kaivo ahema ꞌurina vaꞌe ani hijiꞌi Huni ijijino ea kajihuni ataa vajijino ronu ronu irechame ꞌee kúꞌo Huni cheriji ꞌene ea kajihuni mitari ꞌahi tanihana. 34 ꞌEꞌikaꞌi Hu nia akúpi ꞌahi nirie siporua ꞌojiꞌi ijá ꞌwama Epata ꞌwamana. Epata ijihuni maijaho jaraꞌusaha. 35 ꞌEꞌeme niꞌaha kwino huni ataa mitara jaraume marajume ira hami ꞌwaramana. 36 ꞌEjume Hu ira kisina ijá ꞌiama Nara iraka kaꞌene vejujaho ja ea paꞌwaraꞌavara. Hu ꞌwaramajaho pu ira tumaꞌi kaivo kehi kehi ꞌwaravara. 37 Pu oja nihoꞌo hwaꞌusahaꞌeme ijá ꞌwava Hu uneunecha mapoka mapoka hami ve paranu. ꞌEne Hu ea ataa paꞌana venauꞌe vuꞌa hene ꞌee ira paꞌwaraviꞌinijija venauꞌe ira ꞌwaravu ꞌwavara.