2
Godoni ꞌOtuijaho Hu Ronukwinuꞌina Pana
ꞌEnavo ijihunaꞌe joni ꞌunama pina panamu. Ja ea irahipo ea ꞌahoꞌa namahujaho joni ꞌunama pina panamu. Ijihuni maijaho a ea irara ea ꞌahoꞌa namahujaho a orono oni ahijaꞌe vene avanu. Ja ea irahipo ea ꞌahoꞌa namahujaho iraka kaꞌene pura vejujaho ja ꞌuꞌo ijaꞌina vejura. Nú niheju Godiho ea ijaꞌina vejiꞌinijija ꞌotua arimaa vetiuna. ꞌÚ ea ikije vea kaꞌene ea ijaꞌinaꞌe vejujihi namahiꞌi ja ꞌuꞌo ijí ꞌunama nikwinuꞌina kaji vejujaho ja vwihajujaho Godoni ꞌotua asúka asinaꞌeja? ꞌÚ Godira ja hami ꞌahiꞌi kaivo Hu eha marako pamihe ꞌee makiviꞌi hinujaho ja senavo? Godi ja hami ꞌahiu jihuni maijaho ja joni sisea areꞌi kaivo taꞌarohe roꞌavarono avanujaho ja vi hena kavo? ꞌEnakaivo ja joni oja kisimaꞌura rejuꞌe ja pataaroha roujihuna ja Godoni sena jonaꞌe nianauraꞌomo Godoni sena vea kaꞌene Hura ꞌotua arimaaꞌe veꞌamajino roe samaahirave kahuna. Hu ea kwinu kwino pura raka kaꞌene vejajaꞌinaꞌe eha areri ijaꞌina vajihuna. ꞌEnakaivo ea kaꞌene naꞌia mapokaꞌe masuani hine mamaa vene ꞌee pinana maiji sarame ꞌee hura vene ꞌee uneunecha kaꞌene majama nahuniji saravujija Hu majama hihunijaho pu mihuna. ꞌEnakaivo ea kaꞌene pu pusumano vwihaꞌikaꞌi nimaiji pataꞌarohujaho ꞌee uneunecha sisearu vejujija Godoni sena ꞌee ajira pu mihuna. Ea kaꞌene sisea vejiꞌi hijujija pu haha hianame ꞌee sisei hihuna. Amura Jua renareje ijiꞌa Kuriki ꞌuꞌo renahuna. 10 ꞌEnakaivo ea kaꞌene mamaaꞌe vejujija pu pinana ꞌee hura ꞌee matauviꞌina mihuna. Amura Jua mihareje ijiꞌa Kuriki mihuna. 11 Ijihuni hahi Godiho ronu kwino rejiꞌina pana. 12 Ea kaꞌene Godoni varapa pahejiꞌi sisea venujaho hu varapa paꞌa eha sisea apehuna kaivo ea kaꞌene Godoni varapa niheꞌi kaivo sisea vejujaho pu varapijara eha sisea mihuna. 13 Ea kaꞌene Godoni tamaneru hejujija nihoꞌo Godoni unaꞌijaho ariramaa pana. ꞌEnavo ea kaꞌene Huni tamana hena vejujija Godoni unaꞌa ariramaa rehuna. 14 Jenitarua Godoni tamana pahejura vo puni oja vaji rakijara maaꞌe rakijara siseijaho nihena kavu. Godoni tamana pu pahejura kaivo puni tamanijaho puni varapa ꞌwaviꞌi vejura. 15 ꞌUnama kaꞌene pu vejujipo najuhujaho pu Godoni tamana kima heju. Godoni tamana ꞌahoꞌa puni oja vaji navu. ꞌEnaꞌomo pu sisea vejujaho pu nihoꞌo junavura. Ijihuni maijaho Godoni tamana ꞌahoꞌa puni oja vaji navu. ꞌEne puni oja vaji vwihane henareꞌe rakijara sisee rakijara maa ijaho vwihajura. 16 Ijí vea kajino Godira emaapuni hema Jesu Keriso oni vaji namahuna. Ikaho nuni vuꞌa.
Jua Varapijara Namahajina
17 ꞌEnakaivo a Jua ꞌiꞌeme ꞌee tamana venuna ꞌiaviꞌi Godoni arovua ꞌwarame ꞌee 18 Huni ura ijí hene ꞌee uneunecha mamaiji kime avavu jihuni maijaho varapijara najuhana. 19 ꞌEjume ja vwihajujaho ja ea kaꞌene nia supaviꞌiniji ꞌajohaꞌina rone ꞌee ea kaꞌene nututi ojujihi puni hanajiꞌina roju. 20 Ja vwihajujaho ja tamana nimaijaho hena kaviꞌini jihunaꞌe ja sesamaa najahe ꞌee ea kaꞌene puruva retiꞌinijija najahuna roju. 21 Ijihunaꞌe ja ea ꞌahoꞌa najahu jaꞌinaꞌe ja vi ojono nasaravure? Ja ea ꞌahopo nesa paapeꞌavarono ꞌwaravujaho ꞌú ja nesa apejure? 22 Ja ea pipuni napara paturaha ꞌiavujaho ꞌú ja napara turamaure? Ja godi iraꞌata senavujija ꞌú ja Temiporua paninamaure? 23 Ja Godoni tamana kajara jonunaꞌi namujihunaꞌe saꞌaii ꞌurahoju kaivo ja varapa kaji ꞌejujaho ja vi Godoni hura vejure? 24 Godoni ira vaji vejajaꞌinaꞌe ja ijaꞌina vejujihunaꞌe Jenitarua puni vajijaho Godoni ihijaho matahura ꞌúmana.
25 Ja varapiji hene vejiꞌina reꞌavajaho sisa ꞌuhuujaho nimaa unenu pina niꞌinaꞌe rehuna kaivo ja varapa kaji tuaviꞌinaꞌe reꞌavajaho joni sisa kaꞌene ꞌuhuajaho sisa paꞌuhuaha repunaꞌi rehuna. 26 ꞌEnavo vu ea kaꞌene sisa pahuahiꞌinijara varapijara ꞌwarama jaꞌinaꞌe veꞌamajaho ꞌú sisa paꞌuhuaꞌinijaho sisa ꞌuhuahare punaꞌi reꞌeja? 27 Ea kaꞌene puni haha sisa paꞌuhuiꞌinijipo varapa hene vejiꞌina reꞌeje ja ea kaꞌene sisa ꞌuhue ꞌee varapa he parajiꞌinijipo eꞌavajaho ꞌú pu ja panamaꞌeja? 28 Hu hahijaho Jua saꞌinaꞌe kavu kaivo hu nimaa Jua pana. ꞌEne ea ꞌahoꞌa Jua puni tamana kaji maiji vene sisa ꞌuhuꞌi kaivo nimaa nimaa Jua pana. 29 Ea kaꞌene Jua nimaa nimaijaho ꞌAvenijara huni oja vaji sisa ꞌuhuahajina kaivo varapa ꞌararihau jihunaꞌe Jua rehuna pana. ꞌEnajihunaꞌe emaapo hu aromahuna pana kaivo huni arovu ijaho Godinaꞌi rene rouna.