12
Naparijaho Isurerina
ꞌEjume na akúpa ꞌahi niriꞌeme unenu pina ꞌeꞌuna samai roana. Uné kajaho naparaꞌomo vei huni ateha vena iruhe masapa ꞌahi namine ꞌee huni húmata ꞌahijaho koraunu china iropu ropu noꞌo ijihuni hahuna vene emavajiꞌi niramana. ꞌEne hu hariꞌinaꞌomo hariha naheꞌi ꞌahaume hahuna vene emavajiꞌi niramana.
Anaka Aviꞌina ꞌEe Setanina
ꞌEjume na akúpa ꞌahi kúꞌo niriꞌeme unenu pina ꞌeꞌuna samai roana. Ike heha! Anaka aviꞌina niꞌimaꞌura húmata iropu noꞌone atana iropu ropu navara. Ijí huni húmata ꞌoiꞌoi ꞌahijaho koraunu iropu noꞌo ijaꞌina navara. Huni vinijara china mapoka mapoka anikuvume roe mweꞌi arihara. ꞌEꞌejume anakijaho roe napara kaꞌene hariha naheꞌirono venajihuni unaꞌi naminana. Ijihuni maijaho vea kaꞌene napara kajara hariha naheꞌamajaho hu hariha kajaho apene mahoꞌo ija paꞌarehunaꞌe ꞌajaha naminana.
Hariha ꞌUꞌuijaho Kerisona
ꞌEꞌeme napara kajaho parua nahenanaꞌomo Hariha kajaho kwaa ara mapokakaho harurijiꞌi ꞌajohuna. ꞌEne huni Harihijaho Godi ꞌee Huni toronu ijí vaꞌana. ꞌEꞌeme napara kajaho asehe nechi riri Godira huni tinia kaꞌene amairiajino vaꞌana. Ijihuni maijaho hu naꞌia mapoka mapoka (1,260) hami ꞌajohe ꞌiruma mamaa ijiꞌi hihuna.
Onaꞌojiꞌina Maikeruna
ꞌEꞌeme Maikeruho huni ꞌona ojiꞌina ijá rejume anaka niꞌinijaho huni ꞌona ojiꞌina ijano akúpa ꞌahi ajira vejara. Anaka ꞌee huni ꞌona ojiꞌina pu harura areri panaꞌomo pu akúpa ꞌaha tinia paꞌarenahana. Ijí anaka niꞌina kaꞌene piꞌonavajaho hu tapara nitama orijine huni iha ꞌuꞌo ꞌavena sisea ꞌee Setanina. Hu ea mahoꞌo kaꞌene iki mweꞌi hijujaho pisimiu jihunaꞌe hu huni ꞌona ojiꞌinijihi puꞌúmo atoꞌarumaume mweꞌi roara. 10 ꞌEne na ira niꞌina akúpa ꞌahi heꞌeme ikaꞌina ꞌwaramana. Iviamai niꞌajúhe maranihuna ꞌee harura ꞌee núni Godi jihuni ara ꞌee Keriso oni harura niroara. Ijihuni maijaho vwehu núna naꞌia ꞌee vea rira Godoni unaꞌi namahiꞌinijaho nipiꞌonavume vaꞌana. 11 Pura hu asitaha ijihuni maijaho Remui jihuni ꞌaijine puni nimaaroa kaꞌene rona ꞌwaravajina. ꞌEne puni hiijaho oja pamaha jihunaꞌe kwamasahunijaho pavwihajara. 12 ꞌEnakúne ea kaꞌene akúpa ꞌahi hijujijahija ijihuni hahi teamanaꞌavara. ꞌEnavo mwea ꞌee soha joni eha sisea niꞌimaꞌura namu. Ijihuni maijaho Setani huni sena niꞌimaꞌura apena joni vuꞌana. Hu nihenujaho huni vea tuꞌu namu ꞌwamana. 13 ꞌEjumakame vea kaꞌene anakiji piꞌonavume mwei ꞌonanaꞌomo kamarena hu napara kaꞌene Hariha nahenajaho siseꞌi ꞌahaana. 14 ꞌEjumakame púrúha niꞌimaꞌura huni taha noꞌo napara kajara jaime vahuna vajahanaꞌomo jaima nechiꞌi huni tiniji taparijaho pakaꞌene vaꞌe ꞌiruma hami ijiꞌi hiꞌeme juara noꞌopisune masapa iropu kwisu ijá paꞌarenana. 15 Tapara kajara vejume huni ira vaji toa natohwa ro ꞌeꞌune saa punaꞌi hiramana. Ijihuni maijaho huni urijaho saa kajara hiraꞌamajino napara kajaho apene vahuna avanana. 16 ꞌEjume mweijara napara kajaho niꞌajahe huni ira jaraꞌeme toa kaꞌene tapara kajihuni iratiti rena roajaho iꞌisúmana. 17 ꞌEjume anakijaho naparijara nihoꞌo ajima parajume huni amuhija kaꞌene Godoni varapa ꞌajohe ꞌee Jesuni vuꞌa ꞌunanavu jihipuꞌúmo ajira veꞌiro vaꞌana.