14
Remuijine ꞌEe Huni Ea 144,000 Ijina
Ike heha! Na kavume Remuijaho Saiani huriꞌi naminana. ꞌEꞌejume ea mapoka mapoka (144,000) kaꞌene Hu huꞌúmo namija jihipuni varira ꞌahi Huni Iha ꞌee Huni Omijihuni Iha navara. ꞌEjume na ira kahi akúpa ꞌahi rene roume hejuta. Ijí ira kajaho toa mapoka roujaꞌine ꞌee akúpi ajira ꞌumenu jaꞌina. ꞌEne ira kaji nahejujaho ea mapoka hurisia hwasihue hejujaꞌina renana. ꞌEne pu javaa maiuꞌina toronu unaꞌi ꞌee unenu ꞌahoꞌa noꞌona noꞌo kaꞌene maiꞌo hijiꞌini jihuni unaꞌa ꞌee eruta ijihipuni unaꞌi vejara. ꞌEnakaivo ea ꞌahopo javaa kaji hena vehuna areri pana kaivo ea mapoka mapoka (144,000) kaꞌene iki mweꞌi ꞌimene kúꞌo ꞌekahajihipo pupuso javaijaho hena vejara. Ea kajijahija ea ꞌahopo napara puꞌúmo ruasaravu jaꞌina pu pavejara kaivo pu mota rena hijara. Ea ikehipo Remuijaho ꞌararihae ojura. Ea kajijahija Godi kaivo Remui jihipuni ꞌina amura kaꞌene emaapuni riri ꞌimene ꞌekahajina. ꞌEne iraꞌata puni ira vaja panavume ea pu areri panamahura.
ꞌOna Ojiꞌina Noꞌopisu Godoni Vuꞌa Maiuꞌinijiꞌina
ꞌEjume vukúꞌo na kaꞌeme ꞌona ojiꞌina pina ichutoi jaiviꞌi Godoni majama hihuni vuꞌa maiuꞌina apene ea kaꞌene mweꞌi hijuji kwakwa mahoꞌone ꞌee arara ꞌee ira ani aniꞌina ꞌee amuja mapoka ꞌwaramana. ꞌEne hu ira ajira ikaꞌina ꞌwaramana Godi juhame Hu taꞌaroha! Ijihuni maijaho Huni ꞌotui namihuni vea apenana. ꞌEnakúne Godi kaꞌene akúpa mweꞌa soha ꞌee toa ꞌúja venajaho oja maꞌavara. ꞌEne ꞌona ojiꞌina amuri jihuni rorijara túnaꞌi ꞌararihaiꞌi ikaꞌina ꞌwaramana. Papirani kaꞌene natohwijaho niꞌonana. Niꞌonana! ꞌEne hu vejume kwaa ara mapoka huni ꞌunama kaꞌene ꞌuasa vehuna ituanamujaho pu ꞌwaini inareꞌe nanamiu jaꞌinaꞌe rejara. ꞌEne ꞌona ojiꞌina noꞌopisu ijara túnaꞌi ꞌararihiiꞌi ira ajira ikaꞌina ꞌwaramana. Ea irara hanuhijina ho hu vareꞌina kaꞌene iji vejaji oja mahe ꞌee huni aacha huni varira ꞌahina ho huni ija ꞌahi apeꞌamajaho 10 hu Godoni senijaho ꞌwaini punaꞌi ihuna. Ijí Huni ajira kajaho harurijiꞌi rohuna. ꞌEne ꞌona ojiꞌina arira maijija ꞌee Remuijiꞌo puni unaꞌi hu vena ꞌee vena marekijiꞌi ruarahuna. 11 Ea kaꞌene hanuhijina ho hu vareꞌina kaꞌene iji vejaji oja mahe ꞌee huni ihijihuni aacha apeꞌamajaho vena kaꞌene pua ruarahu jihuni uꞌijaho majama ajiviꞌi nahuna. ꞌEje pu naꞌia ꞌee veiriꞌa ꞌojuta pahwehuna. 12 Ea kaꞌene Godoni varapa hena vene ꞌee Jesuni vaji nimai rojujihija ata kisina namine sisea piunivuri veijaho mataume hihuna. 13 ꞌEjume na ira kahi akúpa ꞌahi heꞌeme ikaꞌina ꞌwaramana. Asura vena! Ea kaꞌene iviasi rene iki kahino Natohwi jihuni vaji kwamasahujaho teamanama parahuna. Godoni ꞌAvenijara ijá ꞌiamu Iꞌa. Pu teamanahuna. Ijihuni maijaho pura kaukara kaꞌene vejajihuni ojuta hweju. ꞌEne pura raka kaꞌene vejajihuni ehijaho pu túnaꞌi ꞌararihie vahuna ꞌiamana.
Mweꞌaki Ea Nianae Ahuhunijina
14 Ike heha! Na kavume ꞌimitia sajasaꞌina ꞌahijino Ea pina Emaa Puni Harihiji vareꞌinijaho hinana. ꞌEne Huni húmata ꞌahijaho koraunu kaꞌene korutia vejajaho navume Huni ija vaji soꞌwa echimaꞌuri namana. 15 ꞌEjume ꞌona ojiꞌina pini Temiporu vaji rena ro ꞌeꞌunana. Hu ea kaꞌene ꞌimitia ꞌahi hinaji ira ajira ꞌumena ijá ꞌwama Oni soꞌwa apena vaꞌe ꞌuhusame ꞌeka roa. Ijihuni maijaho juara sahuni vea niroukúne ꞌee mweꞌa kehuni juara nituma jihunaꞌe vaꞌe sahuna ꞌumenana. 16 ꞌEnarena ea kaꞌene ꞌimiti ꞌahi hinajara huni soꞌwa apena mweꞌa huri ꞌaha kwinu achihiꞌi mweꞌakaho nimarana jihunaꞌe nianaana. 17 ꞌEjume ꞌona ojiꞌina pini Temiporu kaꞌene akúpa ꞌahi namuji huni vaji rena ro ꞌeꞌunana. ꞌEnarena hu soꞌwa echimaꞌura ꞌunanamana. 18 ꞌEne ꞌona ojiꞌina pina mweꞌake veje veni rehuni harura naviꞌinijara swasa vejuri ꞌaijua vaji rene ro ꞌeꞌunana. ꞌEꞌeme hu ꞌona ojiꞌina kaꞌene soꞌwa echimaꞌura apenarena ira ajira ꞌumenaji ijá ꞌwama Oni soꞌwa apena vaꞌe iki mweꞌi aja ꞌina mapoka ahesijiꞌi ꞌuhue ꞌekaꞌamana. Ijihuni maijaho ꞌina kajija nipava jihunaꞌe ꞌuhue ꞌekaꞌamana ꞌwamana. 19 ꞌEꞌeme ꞌona ojiꞌina kajara huni soꞌwa apena mweꞌa huri ꞌaha kwinu achihume mweꞌa kehuni aja ꞌina ahesijiꞌi ꞌuhusahume ꞌekana. Godoni sena namuni tinia kaꞌene aja ꞌina musavuri tinia saꞌinijino irechavara. 20 Aja ꞌina musavuri tini ijaho ara natohwa vaja panavo samai tautiara. ꞌEjumakame aja ꞌina tinia kajino ꞌaa roe usema rena saa punaꞌi hirama vaꞌe nahúna ajima roe hosi puni sanoa hari ꞌeꞌunana. ꞌEne kwaa jora nahúna apena vaꞌana.