18
Papiranira Tiraꞌusahajina
Ijaꞌina rejuma paꞌareꞌeme na kavume Godoni ꞌona ojiꞌina pina akúpa ꞌahi rene roana. Hu harura niꞌimaꞌure ꞌee huni hanajiꞌinijara mweꞌakaho hanana paranana. Hu ira niꞌimaꞌura ꞌumene ikaꞌina ꞌwaramana. Papirani kaꞌene natohwijaho niꞌonana! Niꞌonana! ꞌEnajihunaꞌe hu tinia kaꞌene ꞌavena sisesa ꞌee ꞌavena sisea kaꞌene chiha rukini jihipuni tipura tinia rene uka chiha rukina ꞌee senaviꞌini jihipuni tinia renana. Kwaa ara mapokakija huni ꞌunama kaꞌene ꞌuasa vehuna ituanamujaho pu ꞌwaini inareꞌe nanamiu jaꞌinaꞌe rejara. ꞌEjumakame mweꞌa kehuni kinijija hu huꞌúmo ꞌuasa vejara. ꞌEjuꞌe mweꞌa kehuni ꞌimejiꞌinijija hura ꞌuasa venuni ꞌunamiji kukua mapoka rukina rejara ꞌwamana. ꞌEnarejo na ira pina akúpa ꞌahi heꞌeme ikaꞌina ꞌwaramana.
Ehu nune! Napara kajaho pataaroꞌikaꞌi roe useha! ꞌEnareje hura sisea kaꞌene venajaho paveꞌavara. ꞌEꞌirakúne hu huꞌúmo eha sisea paapeꞌavara. Ijihuni maijaho huni sisea hura hara rena ajima vaꞌe akúpijiꞌi areri rena namu. ꞌEnaꞌomo Godi huni sisemaijaho nihoꞌo paruꞌena. Hura raka venajaꞌinaꞌe eha ijaꞌina mahuna. ꞌEne hura raka kaꞌene venajaho ijaꞌina hura hara vajahuna. Hu kapusia vaji ea ruarahe vajihuꞌe ijujaꞌinaꞌe hu ꞌuꞌo ijaꞌina hura hara ruaraha vajaha ihuna. Hura icháꞌina mamaa hine ꞌee kukua rukimaꞌura renajaꞌinaꞌe taꞌarohe sisemaa kaꞌene haha hiame nihoꞌo temuka niꞌimaꞌura apene pivuhuna. Ijihuni maijaho hu ikaꞌina huni oja vaji ronuna. Na kwinia saꞌina. Na amuna panaꞌomo na areri temuka papiunaꞌeju ronuna. Ijihuni hahi naꞌia kwinuꞌwi vajijino eha sisea roꞌena. Ahija niꞌimaꞌura apene temume nirame matuna vea reje ꞌee hu veni aporuve rehuna. Ijihuni maijaho Godi Natohwijara eha kaꞌene hu mahunijaho nihoꞌo harusimaꞌura.
Papiranira Temumajina
ꞌEꞌeje mweꞌa ikehuni kinia kaꞌene pu puꞌúmo ꞌuasa vene ꞌee pu puꞌúmo kukua rukimaꞌura rejiꞌinijija hura veni reꞌeje huni ꞌua kaꞌene tuama ajiꞌamaji kamareje nihoꞌo hura temukave niramarume úchia ꞌehuna. 10 Vena kaꞌene hu renajihuni haruri raturiume kwaa jori namijiꞌi ijá ꞌwava Papirani kaꞌene ara niꞌimaꞌure ꞌee harusimaꞌura eha sisea apeno! Eha sisea apeno! Ijihuni maijaho oni eha sisea vea oma kwinu vajaki roana. 11 ꞌEꞌeje mweꞌa kakehuni ꞌimejiꞌinijija huꞌamu vene temukave niramaruhuna. Ijihuni maa ea pina puni kukua kúꞌo paꞌimehuni jihunaꞌe niramaruꞌeja. 12 Puni kukua kaꞌene ꞌimehunijija ikena. Korutia siruvae muna mavarasaꞌine perue ateha mavarasaꞌina kaꞌene monia niꞌimaꞌura ꞌimejiꞌinijine ꞌee ateha amapuꞌura kaꞌene kiniepo savujine ꞌee ateha sasaka ꞌee ateha ꞌaa saꞌinijine ꞌee icha ani aniꞌina kaꞌene amua rukinijine ꞌee aivori kaꞌene uneunecha aniꞌina iji vejujine ꞌee icha ajania Parasie maporua kaꞌene tevua ani ani iji vejura. 13 ꞌEne sinimoni sipaisi inisenisi pepiumu senisia kaꞌene kiniepo ꞌojujine ꞌwainia orivihuni ꞌwerua harava mavarasaꞌinijine ꞌwitia purumakaua sipia hosi puni kukua charotia pwea rehuna ꞌimena ijine ꞌee ea ꞌahoꞌa ꞌania kwamasaꞌavarono moni vajihujina. 14 Ichaꞌina kaꞌene ja ura renaajaho niparanana. ꞌEne uneunecha mavarasaꞌimaa kaꞌene mapoka onunaꞌi navuꞌe teamanavujaho paꞌarenana. ꞌEnaꞌomo ea pina nihoꞌo kúꞌo kukua ijaꞌina papiunihuna. 15 ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene hununaꞌi kukua ꞌimenareꞌe kukua rukina rejujija hura veni reꞌama jihunaꞌe tea junave kwaa jori namijiꞌi temukave niramaruhuna. 16 ꞌEjiꞌi ijá ꞌwahuna Ara niꞌimaꞌurijara moni niꞌimaꞌura huni atehiji apúsame kini puni ateha amapuꞌura ꞌee aviꞌina apúsame ꞌee korutia ꞌee muna mavarasaꞌina ꞌee perui unecha vene huni haha hoꞌo samanaꞌomo eha sisea apeno! Eha sisea apeno! 17 Ijihuni maijaho vea oma kwinu vajijino uneunecha mavarasaꞌinijija niꞌaha kwinu maa paꞌana renana. Sisima puni ea mamaꞌina puni pasinitia puni pwea ꞌee ea kaꞌene sohi ꞌahi kaukara vejiꞌinijija hura veni renaji kamareje kwaa jori namijiꞌi kavara. 18 Ea kajipo hura veni renani uiji kaviꞌi ijá ꞌumeꞌeja Ara ꞌahoꞌa niꞌimaꞌura huaꞌinijaho ichihine? ꞌumehuna. 19 ꞌEjiꞌi úchia puni húmata ꞌaha ꞌojiꞌi emaavarame niramaruviꞌi ijá ꞌwava Ara niꞌimaꞌurijara rejuꞌe sisima kaꞌene soha ꞌahi kaukara vejujija kukua rukina rejaraꞌomo vea oma kwinu vajakino maa paꞌana renanaꞌomo eha sisemaa apeno! Eha sisemaa apeno! ꞌwavara. 20 Ea kaꞌene akúpi ꞌahi hijura ꞌee Godoni ehija ꞌee apasoru ꞌee poropetia ijá temarasaha. Ijihuni maijaho Godi joni jihuni hahi hu eha sisea mahana. 21 ꞌEꞌeme Godoni ꞌona ojiꞌina harusinijara nihoꞌo muna niꞌimaꞌura apenapi soha vaji ꞌonaviꞌi ijá ꞌwaramana. Papirani kaꞌene ara natohwa nihoꞌo niꞌimaꞌurijaho huni vaji ꞌuraa ꞌee chicharaa kaꞌene namujaho veje paꞌarejakame kúꞌo ara natohwa kajaho pakahuna. 22 Oni vaji kita same javaa vene hurisia hwasihe tauja kaꞌene hwasihujaho kúꞌo pahehuna. ꞌEne oni vaji ea kaꞌene ichi ꞌeke unenuꞌu ꞌahoꞌa vejujija kúꞌo papiunihuna. ꞌEne oni vaji kaukara mamaꞌina vejuꞌe ira hejujaꞌina kúꞌo pahehuna. 23 ꞌEne oni vaji naheha kaꞌene hanamujaho kúꞌo pahanahuna. ꞌEne oni vaji paruinene napasi neju jihipuni ira kúꞌo pahehuna. ꞌEne oni vaji ea kaꞌene kukua ꞌimejiꞌinijija mweꞌa kehuni ea mamaꞌina rejara. Ijihuni maijaho kwakwa mapokakaho oni masiiji pisimisamuna. 24 Huni vaji poropetia ꞌee Godoni ea ꞌee eaka mapoka kaꞌene mweꞌa kaki tiraha jihipuni ꞌaa piunivara.