3
Satasi Opuni ꞌOna
Ike vuꞌa kakaho ꞌona ojiꞌina kaꞌene Satasi sosi ꞌajohuniji ikaꞌina venareje ꞌwaraꞌamana. Ea kaꞌene Godoni ꞌAvena iropu noꞌoheꞌi rukina ꞌee china iropu noꞌoheꞌi rukinijara ika ꞌwaramana. Jara raka kaꞌene vejajijahija Na nihena kivu. ꞌEnakaivo ja vwihajujaho ja iha rukina ꞌee ja maiꞌo hiju roju kaivo nimaijaho ja nikwamasahara. Iviamai ꞌuriimaraha! Jara uneka kaꞌene aneja mamaa vejajaho nipaꞌareꞌi venukúne harura vene veje maraꞌamana. Ijihuni maijaho Nara kavujaho kaukara kaꞌene jara vejujaho Nuni Godijihuni unaꞌa maiꞌo papaꞌarenu. ꞌEnajihunaꞌe jara marako iraka kaꞌene ꞌeke ꞌee joni atai henareja ja ija kisi ꞌuname ꞌee joni sisea kame taꞌarohareje kúꞌo Nuni roajiꞌavara. Ijihuni maijaho ja paꞌurimaraꞌavajaho Na nesi ja tatatihuna. Areri nesa rukini roujaꞌinaꞌe Nara vea kaꞌene roujaho ja pahena pakahuna. ꞌEnakaivo Satasi vaji ea ꞌahoꞌa nihoꞌo puni ateha maiꞌo chiha parejara. Pu ateha sajasaꞌina same Na Huꞌúmo ꞌurahohuna. Ijihuni maijaho pu ea arire ꞌee nihoꞌo nimaa nimaa. ꞌEne ea kaꞌene siseaꞌe piunamareje harura niꞌimaꞌura ijí vene asitaꞌamajaho hu ateha sajasaꞌina apúsahuna. ꞌEje Na huni iha puka kaꞌene majama hijuri vaji namujaho Na pataꞌaruꞌeju. ꞌEne Na huni iha Nuni Oma ꞌee Huni ꞌona ojiꞌini jihipuni unaꞌi nahama ꞌwarahuna. Ea irara ataa rukinijaho Godoni ꞌAvenijara sosijihi vuꞌa ꞌwaramuji heꞌavara.
Pirateripia Opuni ꞌOna
Ike vuꞌa kakaho Pirateripia sosi ꞌajohuni ꞌona ojiꞌina ikaꞌina venareje ꞌwaraꞌamana. Ea kaꞌene nihoꞌo ariramaaꞌe ea kaꞌene nihoꞌo nimaa nimaaru ꞌwaraviꞌine ꞌee Teviti oni kia ꞌajohiꞌinaꞌomo Hura vwicha tirasaꞌamajaho ei pini kuhuna areri pana. ꞌEne Hura vwicha kaꞌene kuꞌamajaho ei pini areri tirasahuna pana. Ijara ikaꞌina ꞌwaramana. Na joni kaukara nihena kivu. Ike heha! Na joni unaꞌi vwicha kaꞌene tatiranavujaho ei pini kunahuna areri pana. Ijihuni maijaho joni harura maꞌuꞌua ꞌee ja Nuni ira hami hejara ꞌee Nuni iha patúchahaara. Ike heha! Ea kaꞌene Setani oni sinakoku vaji hijujijahija pu ikaꞌina ꞌwaravu Nú Jua. ꞌEnakaivo pu iraꞌata veju. Ike heha! Nara veje pu roe joni unaꞌi nitupari same Nara ja oja mihujaho pu ijí hena kahuna. 10 ꞌEnajihunaꞌe ja Nuni ira hena majama vejujija Nara vea vutua sisea vena kihuni vajijaho tanurihe ja paaruhuna. Mweꞌakaho mahoꞌo ꞌee ea kaꞌene ijí hijujaho vena kihuni vea nituranu. 11 Vea kaꞌene Nara rohunijaho nihoꞌo tuꞌuꞌwi namukúne raka kaꞌene jara hena kamareja apejajaho ija kisi ꞌunavakame joni koraunu ea ꞌahoꞌa areri paꞌetujiꞌavara. 12 ꞌEne ea kaꞌene siseaꞌe piunamareje harura niꞌimaꞌura ijí vene asitaꞌamajaho Nara veje hu Nuni Omijihuni Temiporu vaji tukeja anesina rena namihuna. ꞌEje hu Temiporu kajaho paraname samaiꞌi vahuna. ꞌEe Nuni Godijihuni iha ꞌee Nuni Godijihuni ara natohwa kaꞌene Jerusaremi maiuꞌinijaho ꞌee Nuni iha maiuꞌina kaꞌene akúpa ꞌahi rene roujaho Na huni haha ꞌahi vehuna. 13 Ea irara ataa rukinijaho Godoni ꞌAvenijara sosijihi vuꞌa ꞌwaramuji heꞌavara.
Reatasia Opuni ꞌOna
14 Ike vuꞌa kakaho Reatasia sosi ꞌajohuni ꞌona ojiꞌina ikaꞌina venareje ꞌwaraꞌamana. Ea kaꞌene nimaa túchamaijine ꞌee paseme pauchaviꞌinijine ꞌee Godoni vuꞌa hena kime nimaa ꞌwaraviꞌinijine ꞌee Hu Godira uneunecha mapoka kaꞌene venajihuni Húmatijara ijá ꞌwaramu. 15 Na joni kaukara nihena kivu. Ja nihoꞌo paha pane ꞌee nihoꞌo ohoa pana. Nuni urijaho ja paha ho ohoa reꞌipisa marajaꞌa. 16 Ja nihoꞌo paha pane nihoꞌo ohoa pana kaivo ja rira muꞌoi hijujihunaꞌe Na ja nitupa punaꞌi hwena atoꞌurumahuna. 17 Ja ikaꞌina ꞌwavura. Nú niarerina. Nú kukua mapoka mapoka rukina ꞌwavura. Ijihunaꞌe nú unenuꞌu ꞌahoꞌa papivusahu. ꞌEnakaivo ja pahena pakavujaho ja nihoꞌo pivusaha parajiꞌine ꞌee temukama parajiꞌine ꞌee uneunecha nihoꞌo paꞌane ꞌee nia supaviꞌine ꞌee vwiha ateha paꞌana. 18 Na ja ikaꞌina ꞌwaravu. Roe Nuni korutia kaꞌene niveni vaji amairiaji ꞌimeha. ꞌEjakame ja uneunecha mapoka rukina reꞌavara. ꞌEne ateha sajasaꞌini savakame joni haha kaꞌene samaumai navume ja junamajaho paꞌarehuna. ꞌEe joni nia ꞌúsia ꞌonareje hami niriꞌavara. 19 Ea kaꞌene Na oja mihujaho Na pu ꞌunama arira najahe ꞌee eha kaisina mihuna. ꞌEnakúne ja harura venareje joni sisea túchahae kúꞌo ꞌunama Nuni roꞌavara. 20 Ike heha! Na vwicha jiami namine ꞌanaꞌanau. Ea irara Nuni ira hene vwicha tirasaꞌamajaho Na ijí vaji huni vuꞌe ꞌee Na hu huꞌúmo ꞌiruma ije hu Na huꞌúmo ihuna. 21 ꞌEne ea kaꞌene siseaꞌe piunamareje harura niꞌimaꞌura ijí vene asitaꞌamajaho Na hu tinia aremahe hu Na huꞌúmo ahume Nuni toronua ꞌahi hihuna. Areri Nara ahija sisea kaji harura niꞌimaꞌura vene ijí asitahareno Na Nuni Omijiꞌi ahume Huni toronu ꞌahi hijujaꞌinaꞌe hihuna. 22 Ea irara ataa rukinijaho Godoni ꞌAvenijara sosijihi vuꞌa ꞌwaramuji heꞌavara.