3
Vea Túchamaijina
A ikaho hami heꞌamana. Vea túchamaijaho nihoꞌo vea kisimaꞌura rehuna. ꞌEnareje emaa pupusumaru oja maꞌarahuna ꞌee moniaru oja mihuna ꞌee kehi kehi ohune ꞌee jarika rene ꞌee Godinaꞌi ira sisea ꞌwahune ꞌee emahwa puni ira pahene vejiꞌina rehuna ꞌee patemarasahiꞌina rehune ꞌee ea paakumahiꞌinaꞌe rehuna. ꞌEne oja pamaꞌaraviꞌinaꞌe rene ꞌee pavwihana arekaraviꞌinaꞌe rene ꞌee ea ꞌahopuni vuꞌa sisearu kosaraviꞌina rene ꞌee opuipo paꞌajoaraviꞌina rene ꞌee ea panumiraviꞌina rene ꞌee mamaijija nihoꞌo senaviꞌinaꞌe rehuna. ꞌEne hekajihe ꞌwaraviꞌina rene ꞌee majikari hijiꞌina rene ꞌee pu pusumano vwihajiꞌina rene ꞌee nihoꞌo temarasahuniji oja miꞌi kaivo Godiho oja pamahuna. ꞌEne pura ꞌunama kaꞌene veꞌavajaho a kime Godi hejiꞌina rohuna kaivo ijí harura kaꞌene venae ariraꞌe rehunijaho pataarohuna. ꞌEnakúne ea ijaꞌinijija juhaꞌavara. Ijihuni maijaho ijí puni vaja kajino ea ꞌahoꞌa ani aniꞌina itunaviꞌinijipo venauꞌe vaꞌe ea ꞌahopuni sei vaꞌajime napara harura paꞌana kaꞌene puni siseapo hivahivuꞌe hiju jihipuni vaꞌura. ꞌEne ea ijákajija ꞌunama sisea hena kahunaꞌe ura renau jihunaꞌe pu roe ꞌunama nimaiji hena kahuna areri pana. ꞌEne ea ikakajipo ꞌunama kaꞌene nimaijija ninamaura areri Jenisiꞌo Jemipirisiꞌo Mosisi ninava jaꞌinaꞌe vejura. Ijihuni maijaho puni vwihaijija sakarasahara ꞌee nimaaroijara ꞌwaramujaho pu pataarorahara. ꞌEnakaivo pu majama pavena vahuna. Ijihuni maijaho ꞌunama sisea kaꞌene pura vejujija samaaꞌe reje piunihuna. Areri ea noꞌoheꞌi kajihi piuniva jaꞌinaꞌe rehuna.
Túchamaa ꞌUnama Icháꞌina Vehunijina
10 ꞌEnakaivo nara a najahuta ꞌee nuni kara nikamune ꞌee nuni ura ꞌee nuni nimaaroa ꞌee nara ea ꞌahoꞌa vwihaniura ꞌee ea oja mihura ꞌee masuani kirane hijura kaꞌene najahuji a ꞌararihie venana. 11 Nara haha hiana kaꞌene Enitioki ꞌee Aikoniami ꞌee Risitara apejujija a nihena kimana. Ijí haha hiana iraka kaꞌene nara apejuta vajijaho Natohwijara na vahanimana. 12 ꞌEnajihunaꞌe ea Jesu Keriso oni vajijino hia ariraꞌe hihunaꞌe ura reꞌamajaho nimaaꞌe ea pu siseꞌi ꞌahihuna. 13 ꞌEnakaivo ea sisesa ꞌee ea pisiviꞌina kajija hine ea pisiviujaho roe siseranunaꞌomo nihoꞌo siserana parahuna. ꞌEne pisivisavujara pu ꞌuꞌo pisimisama parahuna. 14 ꞌEnakaivo a uneunecha kaꞌene najahume henajihijaꞌe vejiꞌi hine ꞌee ijija nimai jihunaꞌe ea irahunaꞌi a hena kamajaho a nihenu. 15 ꞌEne a maiꞌo sesamuꞌuru rene Godoni Ira kaꞌene akuaviꞌinijaho najaharaꞌomo ijara vwiha mamaa vajaꞌeme a Jesu Keriso oni vajijino nimaa ronarena niꞌajahiꞌina apenana. 16 Godoni Irakaho mahoꞌo Godoni ira uhoi renajihunaꞌe mamaaꞌomo ea najahune ꞌee ea niꞌajihe ira kisina uranahune ꞌee ijara niꞌajúhe ꞌekue ꞌunama ariri irechamúhune ꞌee ijara ꞌunama aririjaho najuhuna. 17 ꞌEje Godoni ehija amairiarama areri renaꞌe kaukara mamaa kaꞌene Godira ura renujaho areri vehuna.