ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ፒልሞናም ዳኬ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ፒልሞና ጎዖሢ፡ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ዔርቴ ዓሲ ማዔያ ቆላሲያሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሲኬ ጌይንታኔ፤ ፒልሞናኮ ዓናሲሞሴ ጌይንታ ዓይሌስኬይ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓይላ''ሢ' ዒዛ ዎይሣ ፒልሞና ማኣራፓ ቤቲ ዴንዳዖ ቱኡዞ ማኣራ ዓኣ ጳውሎሴና ካኣሜም ጳውሎሴ ዒዛ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሄኔ።
ጳውሎሴ ፒልሞናም ፃኣፔ ኪኢታ''፦ ፒልሞና ዒዛ ባንሢ ማዓኒ ኮዓ፥ ዒዛኮ ዓይላ''ሢና ዎላ'' ቡካንዳጉዲ ዞራያኬ፤ ቃሲ'' ሃሣ ዓናሲሞሴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄያ ማዔሢሮ ሃካፓ ሴካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማሂ ዔካንዳኣፓዓቴም ዓይሌ'' ማሂ ዛጉዋጉዲ ዒዛ ዞራኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1-3
ጳውሎሴኮ ፒልሞና ዛሎ'' ጋላቶና ሺኢጲፆና 4-7
ጳውሎሴ ዓናሲሞሴ ዛሎ'' ፒልሞና ሺኢቄሢ 8-22
ጋፒንሢ ሃይሴ 23-25
1
ኪሪስቶሴ ዛሎ''ሮ ቱኡቲ ዓኣ ጳውሎሴና ዒሻሢ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦
ኑኡና ዎላ'' ማዻያ ማዔ፥ ናሽኪንታ ዒሻሢ፥ ፒልሞናም፤ ኔ ማኣሮይዳ ቡካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም፤ ኑ ሚሼሎ ዓፒቢያም፤ ዬያጉዲ ሃሣ ኑኡና ዎላ'' ኪሪስቶሴ ዛሎ''ሮ ፖኦሊሴ ማዔ፥ ዓርኪጶሴም፤ +
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ ሃሣ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ።
ፒልሞናኮ ዓሶ ናሽኪፆና ጉሙርቂፆና
ታ ቢያ ዎዴ ኔኤም ሺኢቃኣና ታ ጎዳሢ ታ ጋላታኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶ ኔ ናሽካሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኔ ጉሙርቃሢ ታ ዋይዜሢሮኬ። ኑኡኒ ኪሪስቶሴሮ ማዔሢሮ ኑኡኮ ዓኣ ኮዦ ባኮ ቢያ ኔ ዔራንዳጉዲ ኔኤኮ ጉሙርቂፆ ሜሌ'' ዓሲም ኔ ዻዊሢና ዶዳንዳጉዲ ታኣኒ ፆኦሲ ሺኢቃኔ። ዒሻሢዮ! ኔ ዛሎ''ና ፆኦሲ ዓሶኮ ዒና'' ሃውሻሢሮ ኔኤኮ ናሹማ ዼኤፒ ዎዛና ዶዱሞዋ ታኣም ዒንጌኔ።
ጳውሎሴኮ ዓናሲሞሴ ዛሎ'' ፒልሞና ዖኦጪፆ
ዬያሮ ኔኤኒ ማዻንዳጉዲ ኮይሳ ባኮ ማዻንዳጉዲ ኪሪስቶሴና ጫርቂ ታ ኔና ዓይሣንዳያታዖ፥ ኔና ዓይሢፆይዳፓ ናሹሞና ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ ታኣኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ጌስታያና ሃሢ ዒዛ ዛሎ'' ቱኡቲ ዓኣ፥ ታኣኒ ጳውሎሴ፥ 10 ቱኡዞ ማኣራ ዓኣዖ ዓያናና ታ ሾዔ ዓናሲሞሴ ዛሎ''ኬ ታ ኔና ሺኢቃሢ፤ + 11 ዓናሲሞሴ ሃያኮ ቤርታ ኔና ማኣዱ''ዋያኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ኔናንታ ታናንታም ማኣዳ''ያ ማዔኔ፤
12 ሃኣዛጌ፤ ዒዛ ኔ ባንሢ ማሂ ታ ዳኬኔ፤ ታኣኮ ዒ ሼምፓሢታንቴኬ ታ ኔኤም ዒዛ ዳኬሢ። 13 ኮዦ ሃይሶ ዛሎ''ና ታ ሃካ ቱኡቲ ዓኣንቴ ኔጉዲ ማዒ ዒዚ ታኣም ማዻኒ ታኣና ዎላ'' ዓኣቴ ኮሺታንቴኬ፤ 14 ጋዓንቴ ኔ ታኣም ማዻ ኮዦ ማዻ'' ዎልቄናቱዋንቴ ናሹሞና ኔ ማዻያ ማዓንዳጉዲ ኔና ዖኦጩዋዖ ዓይጎ ባኣዚ''ያ ማዻኒ ታ ኮይባኣሴ።
15 ዓናሲሞሴ ሃይማ ሄላ''ንዳኣና ዻካ'' ዎዴ ኔጊዳፓ ዱማዼሢ' ጊንሣ ኔ ዒዛ ዔኬም ጎዖንቴ ሃይፓ ሴካ ቢያ ዎዴ ኔኤና ናንጋንዳጉዲ ናንዳኔ። 16 ዓካሪ ሃይፓ ሴካ ዒ ኔኤና ዎላ'' ናንጋንዳሢ' ካራሚ ማዒቱዋንቴ ካራሚፓ ዑሣ፥ ናሽኪንታ ጌርሲጉዲ ማዒኬ፤ ዒዛ ታ ናሽካያ ታኣኮ ጌርሲኬ፤ ማዔቴያ ዒዚ ማዾ''ና ኔና ማኣዳ''ንዳሢሮና ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆና ጌርሲ ኔኤኮ ማዔሢሮ ኔኤኮ ባሼ ዒ ናሽኪንታ ላጌ ማዓንዳኔ።
17 ኔ ታና ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ላጌ ማሂ ዛጋያታቴ ሃሢ ኔ ታና ቦንቺ ዔካሢጉዲ ዒዛኣ ዔኬ። 18 ዒ ኔኤም ዻቤ ባኣዚ''ና ባይዜ ባኣዚ'' ኔኤኮ ዓኣቴ ዒዛ ጋሎ'' ታ ዑፃ ማሄ፤ 19 ታኣኒ፥ ጳውሎሴ፦ «ዒዛኮ ጋሎ'' ጪጋንዳኔ» ጌዒ ታ ኩቻ ታ ፃኣፔኔ። ኔኤኒያ ኔ ቶኦኪና ታኣሮ ማዔሢ ታ ኔኤም ኬኤዛንዳያ ኮይሱዋሴ። 20 ዓካሪ ታ ዒሻሢዮ! ታ ኮዓ ባኮ ኔ ታኣም ማዻንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ሃዳራ ኪሪስቶሴሮ ጌዒ ታኣኮ ዒኖ ሃውሺሴ።
21 ሃያ ታ ኔኤም ፃኣፔሢ' ኔ ታኣም ዋይዛንዳሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ታ ኔኤም ጋዓሢዳፓ ዑሣ ኔ ታኣም ማዻንዳሢያ ታ ዔራኔ። 22 ፆኦሲ ዒንሢኮ ሺኢጲፆ ዋይዚ፥ ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ'' ሙካንዳጉዲ ታና ማሃንዳኔ ጌይ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ታ ጌሣሢሮ ታኣኒ ሃውሻንዳ ማኣሪ ታኣም ኮዔ።
ጋፒንፆ ሳራሢፆ
23 ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ሮ ታኣና ዎላ'' ቱኡቲ ዓኣ፥ ዔጳፒራ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ፤ + 24 ዬያጉዲ ታኣና ዎላ'' ማዻ ማርቆሴ፥ ዓሪስፂሮኮሴ፥ ዴማሴንታ ሉቃሴንታ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ። +
25 ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢም ማዖንጎ።
+ 1:2 ቆላ. 4፥17። + 1:10 ቆላ. 4፥9። + 1:23 ቆላ. 1፥7፤ 4፥12። + 1:24 ዳኪ. ማዾ'' 12፥12፤ 25፤ 13፥13፤ 15፥37-39፤ 19፥29፤ 27፥2፤ ቆላ. 4፥10፤ 2ፂሞ. 4፥10።