4
ጋፒንሢ ዞሮ
ታ ዒንሢ ናሽካያ፥ ጶቂሣያ፤ ሃሣ ታና ዎዛሳያና ታ ማዼ ማዾ''ኮ ቦንቺ ዒንጎ ባኮ ማዔ ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ዓካሪ ዬያይዲ ጎዳና ዶዲ ዒንሢ ናንጋንዳጉዲ ታ ዒጊኖ ዒንሢ ማዔ ጎይፆና ታ ዒንሢ ዞራኔ።
ዔዎዲያና ሲንፂኬና ዔያታ ዎላ'' ቡኪ ጎዳና ዓኣ ፔቱሞና ናንጋንዳጉዲ ታ ዔያቶ ሺኢቃኔ። ኔኤኒያ፥ ዒኢካ ዓኣ ጉሙርቂንታ ታኣኮ ማዾ'' ላጋሢ' ዬንሢ ላኣሎንሢኮ ዑኬ ማዒ ዓያኖ ናንጎ ዛሎ''ና ዔያቶ ኔ ማኣዳ''ንዳጉዲ ጌዒ ታ ኔኤም ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬንሢ ላኣሎንሢ ቄሌማፆሴና፤ ሃሣ ሱ'ንፃ ናንጎ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ፥ ሜሌ'' ኑኡኮ ማዾ'' ላጎንሢንታ ዎላ'' ማዒ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚፆና ታኣና ዎላ'' ዔያታ ላቤ''ያታሢሮኬ። ጎዳና ዒንሢ ዓኣሢሮ ቢያ ዎዴ ዎዛዹዋቴ፤ ላሚ ላሚ ታ ዒንሢ «ዎዛዹዋቴ» ጋዓኔ።
ዒንሢኮ ኮሹማ ዓሲ ቢያም ዔርቴያ ማዖንጎ፤ ጎዳ ሙካኒ ዑኬኔ። ዬያሮ ዒንሢም ኮይሳ ባኣዚ'' ዓኣቶ ጋላቲ ጋላቲ ፆኦሲ ሺኢቃንዳኣፓዓቴም ዓይጎ ባኣዚ''ሮዋ ማሊ ሜታዺፖቴ። ዓሲ ማሊሢኮ ዑሣ ማዔ፥ ፆኦሲኮ ኮሹማ ዒንሢኮ ዒኖና ማሊፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ካፓንዳኔ።
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓካሪ ጋፒንፆይዳ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ' ጎኔ ማዔ ባኣዚ''፥ ዒናና ዓኣያ ማሃ ባኣዚ''፥ ጌኤሺ ማዔ ባኣዚ''፥ ፂሎ'' ማዔ ባኣዚ''፥ ናሹሞ ዓኣ ባኣዚ''፥ ኮሺ ሃይሴ ማዓ ባኣዚ'' ቢያ፤ ሃሣ ኮሺ ማዾ ማዔቴያ ጋላቲሢ፤ ዬንሢ ባኮንሢ ማሉዋቴ ጌይኬ። ታኣኒ ዔርዛኣና ዋይዚ ዒንሢ ዔኬ ባኮና ታ ማዻኣና ዛጌ ባኮ ቢያ ማዹዋቴ፤ ዬያ ዒንሢ ማዼቴ ኮሹሞ ዒንጋ ፆኦዛሢ ዒንሢና ዎላ'' ማዓንዳኔ።
ጳውሎሴ ዒዛም ዒንጊንቴ ባኮ ዛሎ''ሮ ዓሶ ጋላቴሢ
10 ሚርጌ ዎዴኮ ጊንፃፓ ታ ሜታሢ ዛሎ'' ዒንሢ ማሊሢ ዓርቄሢሮ ፆኦሲ ሱ'ንፆና ሚርጌና ታ ዎዛዻኔ፤ ዬያ ታ ጋዓሢ' ዒንሢ ማሌ ባኮ ማዻኒ ዒንሢም ጊኢጉዋዖ ዓቴ''ኔ ጌይሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ሜታሢ ዛሎ'' ማሊፆ ዒንሢ ሃሼ''ዖ ዓርቄኔ ጌይሢቱዋሴ። 11 ሃሣ ዬያ ታ ጋዓሢ' ታና ሜቴ ባኣዚ'' ዓኣኔ ጌይቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ «ታኣኮ ዓኣ ባካ ታኣም ጊዳንዳኔ» ጌይሢ ታ ዔራሢሮኬ። 12 ዬያሮ ዔኤቢ ዴንቂሢ ማዔቴያ ዔኤቢኮ ባይቂሢ ታ ዔራኔ፤ ዓይጎ ቤስካ ማዔቴያ ዓይጎ ዎዴና ማዖም ሚሽኪሢና ናይዺንቲሢና፥ ሃሣ ዴንቂሢና ዔኤቢ ባይዚሢናኮ ዓኣ ባኣዚ'' ታ ዔራኔ። 13 ዬያሮ ኪሪስቶሴ ታኣም ዒንጋ ዎልቆና ቢያ ባኣዚ'' ታ ዳንዳዓንዳኔ።
14 ጋዓንቴ ዒንሢ ታ ሜታሢ ታኣና ዎላ'' ዔካያ ማዒፆና ኮሺ ማዾ ዒንሢ ማዼኔ። 15 ዬያ ሌሊቱዋንቴ ኮዦ ሃይሶ ማዾ'' ታ ዓርቄ ዎዶ''ና ሜቄዶኒያ ዓጫ''ፓ ታ ኬስካኣና ዒንሢ፥ ፒልጲሲዮሴይዳ ዓኣ ዓሶፓ ዓታዛ ሜሌ'' ታና ማኣዴ'' ሺኢጲሢ ማኣሪ ዓሲ ባኣሢ ዒንሢ ዒ'ንሢሮ ዔራያኬ፤ ዬያሮ ታኣኮ ዔቦ'' ዴንቂፆናኣ ማዖም ባይዚፆናይዳ ታና ማኣዴ''ሢ ዒንሢ ሌሊኬ። + 16 ቴስሎንቄይዳ ታ ዓኣና ሜታዼሢ ዔሪ፥ ላሚ ላሚ ታና ዒንሢ ማኣዴ''ኔ። + 17 ዬያ ታ ጋዓሢ' ዒንሢ ሃያኮ ቤርታ ማዼ ባኮፓ ባሼ ሚርጌ ኮሺ ማዾ ዒንሢም ቃሲ''ንታንዳጉዲኬ። 18 ታኣም ኮይሳሢጉዲ ሌሊቱዋንቴ ዑሣ ዓኣዼ ማዔ፥ ዒንሢ ታኣም ዳኬ ባኮ ዔፓራዲቶሴይዳፓ ታ ዔኬኔ፤ ዬይ ዒንሢ ዳኬ ባካ፦ ኮሺ ሳውሞ ዓኣ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ''ጉዲ ማሂ ፆኦሲ ዔካንዳያና ዎዛዻንዳ ዒንጊሢኬ። + 19 ዬያሮ ታ ፆኦዛሢ ሃይማኬ ጌይንቱዋ፥ ዒዛኮ ዓኣ ባኮይዳፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዒንሢም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዺቢሺ ዒንጋንዳኔ። 20 ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢም ናንጊና ናንጊ ሄላ''ንዳኣና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።
ጋፒንሢ ሳራሥሢ
21 ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዔ፥ ዒዛ ዓሶም ቢያ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፥ ጎዑዋቴ፤ ታኣና ዎላ'' ዓኣ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ። 22 ዓቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ፤ ሃሣ ዱማና ሮሜ ካኣቲም ማዻ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳኣ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ።
23 ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢም ማዖንጎ።
+ 4:15 2ቆሮ. 11፥9። + 4:16 ዳኪ. ማዾ'' 17፥1። + 4:18 ኬሲ. ማፃ 29፥18።