2
Pol Ndi, Kraist Nde Peta Ila Pitim Uⱡ Ei Nga Ninditim
Angmʉn, na unt enim kʉn ur ni kʉn, enim Got nga ik kupa mo ropa titim mbʉ, omp kundʉp nit. Na pilpa kungʉndi ronduⱡ mat pilip kʉn, enim uⱡ mat, kunt kan etʉp timp pilip ni nʉndʉt mon! Na enim kʉn omp mur ni kʉn, na nga numan ila uⱡ elpa elpa mbʉ tʉp apra ndup, Jisas Kraist kʉn, elim nga nde peta ila kurum uⱡ ei nga mint pilip mur. Na enim kʉn omp mur ni kʉn, na nga ronduⱡ ti, pi nʉpʉtʉm, wote na nga kʉmp ki mbʉ, purpur roⱡnga mundmong it. Na nga ik mong nʉmp ngump it kʉⱡ mʉi kona wamp nga pilpa kungʉndi ronduⱡ mat pilip kʉn, enim kunt kan etʉp, ik mat ni nʉndʉt mon. Na nit ik nimbʉ, Muⱡnga Wingti nga ronduⱡ ei, tʉp pena ila pindʉt. Na it uⱡ, ei nambuⱡ emel, enim nga mondpa pili ei, wamp nga pilpa kungʉndi ronduⱡ pʉtmʉn pol ila, tʉk iteing nʉmp iti nʉtʉt mon! Wote, Got nga ronduⱡ ei ndi, enim nga mondpa pili ei, etpa oⱡa tangga nʉmp it.
Muⱡnga Wingti Ei Ndi, Tʉn Got Nga Pilpa Kungʉndi Ei Ngorum
Ei nga, ronduⱡ puⱡnga mormin wamp mbʉ, pilpa kungʉndi ronduⱡ ei nga nombuⱡa rung ik mbʉ, kundʉp nʉt. Wote, pilpa kungʉndi ronduⱡ ei, ya mʉi kona wamp nga pilpa kungʉndi ti, muna wamp rʉp etmin wu nuim mbʉ nga pilpa kungʉndi nga ronduⱡ mana ndurum ti mon. Na pilpa kungʉndi ik ronduⱡ tep nʉt mbʉ, Got nga pilpa kungʉndi ei mʉi kona wamp mbʉ kʉn, mo ropa pinditim ik mbʉ, ekit tʉp nʉt. Pilpa kungʉndi ronduⱡ ei, tʉn nga nimba muⱡ mʉi raⱡ mim iti nʉti kʉn, elim nga uⱡ eng nui ila kunda muⱡʉmin nimba mo ropa titim. Mʉi kona rup etmin wu nuim mbʉ nga ti ndi, pilpa kungʉndi numan ei pilik ti natʉtʉng. Pilpa kungʉndi ei, pilik kun elingina ndam, uⱡ eng nui ila morum wu Nuim ei, tʉk nde peta ila rui narʉⱡina. Wote, uⱡ ei mel petʉm ei nga, Buk Wingti ei ndi, nimba mel,
“Mel ti wamp ti nga mong ei ndi, kʉni nʉkʉndrʉm, muna kum ei ndi, pili nʉpʉtʉm, muna wamp nga numan ei ndi, etmba nʉk pili napʉtʉng uⱡ nimbʉ, Got ndi, elim numan ngurmin wamp mbʉ nga, tʉpa kun etpa tinditim,” nʉtʉm.
10 Wote, Got elim nga Muⱡnga ei ndi, uⱡ mo ropa tetʉm kʉⱡ, tʉn tʉpa ora ndurum. Ei nambuⱡ emel, Muⱡnga ei ndi, uⱡ mo ropa petʉm mbʉ kep, Got nga uⱡ wote etmba numan ila, mo ropa petʉm mbʉ, kandpa pora ndurum. 11 Wamp ti nga numan rukrʉng orunga, petʉm uⱡ ei, wamp elim nga muⱡnga ei ndi, mendpʉⱡ pʉtʉm. Ei mel ku, Got elim nga Muⱡnga ei ndi, Got kandpa pilpa etʉm. 12 Tʉn mʉi kona ei nga muⱡnga ei, ti nʉtʉtmʉn mon. Wote, tʉn Got nga ngumba mundrum Muⱡnga ei ndi, tʉn etpa piral nduⱡnga, Got ndi, tʉn memp mel ngorum mbʉ, kandʉp mbi ndupʉn etmʉn. 13 Ei nga, tʉn wamp nga numan pilpa kungʉndi ila mbo ronduⱡina, ik ni nanʉnmʉn. Wote, Muⱡnga ei ndi, ik kupa mbʉ mbo ronduⱡnga kʉn, Muⱡnga tek mormin wamp mbʉ kʉn, nʉmp piral ndunmin. 14 Wote, Muⱡnga tepa muⱡi nambrʉm wamp ei, Got nga Muⱡnga ei ndi, memp kai ngorum mbʉ, kapⱡa pilpa ti natʉmba. Wamp ei ndi, numan kai ngorum kʉⱡ pilpa poⱡ ndui nandpa, numan kurpa mat nimba pʉtʉm. Ei nambuⱡ emel, Got nga numan ngorum uⱡ mbʉ, Got nga Muⱡnga ei, tek molk, mint pilik mbi ndurmʉn. 15 Muⱡnga tepa moⱡum wamp ei ndi, uⱡ mbʉ pora, kʉmp tʉpa pilpa tʉpa mendʉmba. Wote, wamp wei ti ndi, wamp ei, kapⱡa kʉmp ti natʉmba. 16 Buk Wingti ei ndi, nimba mel,
“Wamp nam ti ndi, Nuim ei nga numan ei pʉtʉm? Wamp nam ti ndi, kapⱡa Nuim ei, ik mat man ngumba?” nʉtʉm.
Wote, Kraist nga numan pʉtʉm uⱡ mbʉ, tʉn ndi, pilpʉn mbi ndurmʉn.