11
Pol Ndi, Ik Kol Rui Nombuⱡa Rung Wamp Mbʉ Nga Nitim
Enim ndi, na wak rangina kʉn, na ik ⱡawa kat punt kʉⱡ namp! Na enim kʉn, numan ronduⱡ ti pʉt ei, Got ndi, enim kʉn i ku etpa pʉtʉm. Ei mel ku, enim amp wendʉp kun kai na ti, na ndi, nʉmp mʉi rop, wu tenda ti mint pangga nimp ei, wu tenda ei kʉn mint, moⱡpa mba ei, wu Kraist. Wote, na mundmong ent uⱡ ei, nambuⱡ emel, unt kimbuⱡa ti ndi, amp Ip, ik kol ropa ngurum uⱡ ei, enim kʉn omba ei ka! Uⱡ kʉⱡ ndi, enim nga pilpa kungʉndi, etpa kit mondʉmba. Enim Kraist kʉn mormin uⱡ kun kai mbʉ, wak ruing ei nga, pilik kai itʉi! Uⱡ kʉⱡ nga, na mundmong etʉp nʉnt. Wote, wamp mat ndi, enim kʉn ok, wu Jisas ni nga mbi tek andʉk ning. Ya tʉn ndi, Jisas nga mbi tek, andpʉn ninmin ei nga mon! Uⱡ i eng ei ndi, enim muⱡnga ti ku ting. Enim unt Muⱡnga Wingti tʉtʉng ni mel mon! Wote, rʉnang ik ti nga ku ting. Enim unt rʉnang ik kai pilik tʉtʉng ni mel kapⱡa mon! Wamp mat ndi, uⱡ etmin mbʉ iting nʉk, enim ndi kandʉk, wak rormin ei ka! Enim pilik kai itʉi! Na ndi, enim nga nombuⱡa rung wu kuimbal kʉⱡ nga mana orunga moⱡʉp, ni nanʉnt mon!
Wote, na ik nimp ei, pilip rundʉr nda, na nga pilpa kungʉndi ila pʉt mint. Uⱡ pilpa kungʉndi tʉn etmin mbʉ ndi, enim rʉk rʉk ui mbila, tʉpʉn ora ndurmʉn. Enim pʉtmʉn ni, na ndi, Got nga Rʉnang Ik Kai nʉmp, enim ngump ei kʉn, mel mat yant ti natʉt ni ka! Na nga orunga mep mana mbo moⱡʉp, enim nga mbi paka rondʉp et. Ei nga uⱡ kʉⱡ, na uⱡ ⱡawa et nda? Ei mon! Wote na ndi, Got nga rapa tenda ila wamp mat nga ku moni mat tʉp kʉn, ku moni mbʉ ndi, na tʉpa rʉpʉndangga, enim kʉn kongun itimp pilip et. Uⱡ et ei ndi, wamp mat nga ku moni mbʉ, kindʉp mel nor. Na unt enim kʉn mur ui ei kʉn, na mel mat mondrum. Na ndi, enim wamp ti, mbun ngump iti nʉtʉt mon! Ui ei kʉn, na mel mat, mon ndurum mbʉ, angmʉn Masaroniya kona ila molk, orung wu kʉⱡ ndi, na mel ronduⱡ mbʉ ngurung ila, na kapⱡa itim. Na ndi, mel mbʉ pora, unt rʉp etʉp kai mondʉr. Wote, akup enim mbun ngui ngʉngimp mon! Na ndi, rʉk rʉk rʉp etʉp kai mint mundimp. 10 Kraist rʉk rʉk ik kupa ei, mint nʉtʉm. Wote, na ik kupa ei ku nʉt. Wote, Akeiya kona ila wamp mbʉ ndi, ik kupa nʉt kʉⱡ, ropa mana ndumba mel, kapⱡa mon! 11 Na ndi, ik kʉⱡ enim kʉn nʉt ik ei, nambuⱡ emel nʉt? Na ndi, enim numan ngui nganggʉp nʉt ei? Ei mon! Got ndi, na pʉtʉm. Na ndi, enim numan minal ngump nʉt. 12 Wote, wamp mat ndi, en enim nga mbi paka rok nʉtmin mbʉ ndi, wamp nga kuimp keta ila anggilik, tʉn nombuⱡa rung wu monmin ei mel muⱡmin ning. Wamp mbʉ nga ning ik ei, na ndi, mon nʉmp nʉnt. Muⱡmin nʉk, en enim nga kʉng orunga mek oⱡa puk, tʉn kongun enmun ei mel etmin ning.
13 Ik kol nga nombuⱡa rung wu kʉⱡ ndi, ik kol rok kongun mbʉ etmin. En enim nga ik kol rok etmin uⱡ kʉⱡ, wote wamp mbʉ ndi, pilik kʉn, en enim Jisas nga nombuⱡa rung wu kupa kat, neng nʉk pilik etmin. 14 Wote, uⱡ eng mbila, enim ndi, rot nʉk kupa nʉk, pili nʉpʉlʉi mon! Enim pilik mormin, Seitan elim ropʉl ropa kʉn, anggelo mel rʉⱡang mundpa orum, ni ka! 15 Seitan elim nga kongun wu kʉⱡ i ku etʉk, mbo wamp mbʉ nga kuimp keta ila kongun wamp kupa ralk etmin. Uⱡ i eng mbʉ, tʉn ndi, uⱡ kupa mat enmun nimbun, pili nʉpʉlmʉn mon! Uⱡ eng mbʉ mel, wote en enim punt rok, mel mat ting.
Pol Ndi, Mbun Puⱡi Koma Rurum
16 Na unt nit ni mel, aldpa nʉnt, na kupʉr rop nʉnt nʉk, enim ndi, pili nʉpilʉi! Wote, na kupʉr rop nint ndam, kapⱡa ku. Enim ndi, na wak rangina kʉn, na nga mbi paka rop, ik onunga kat namp. 17 Na ndi, Nuim ei nga numan pʉtʉm ei mel, pep rop, ni nanʉnt mon! Wamp wʉlʉ na ti, nʉtʉmin ik ni mel, na nga orunga mbi paka rop nʉnt. 18 Wote, wamp ou ndupa ndi, ya mʉi kona uⱡ mbʉ nga mbi paka rok nʉtmin ik ni mel, na ndi, na nga orunga mbi paka rop nʉnt. 19 Enim wamp numan kai pilik mormin mbʉ ndi, wu wʉlʉ ei nga ik nimba enim ei, numan nguk kʉn, tʉk waka ndʉi, enim kundpa nangga! 20 Wote, wamp nam ti ndi, enim kundpa mepa mba, kan kongun indʉi nimba, muna enim nga mel mat ranggʉpa tʉpa, enim tʉpa ik kuldpa, ik kol ropa ngumba, muna enim nga ik tʉpa roi ndupa, enim ki raka ndi ropa em ndam, enim ndi, itangga kandʉk kui itʉi!
21 Tʉn ndi, enim kʉn uⱡ kʉⱡ itmin ei nga, pipil enim. Wote, wamp nam ti ndi, elim nga uⱡ etʉm mbʉ mel, ronduⱡ mundpa nim ndam, wote na nga et uⱡ mbʉ mel, ronduⱡ mundʉp nimp ku. Na akup kupʉr wamp na ni mel, raⱡʉp nʉnt. 22 Wote, wamp kʉⱡ Ipru ndam, na Ipru wu ei ku. Wote, wamp kʉⱡ Isrel wamp kʉⱡ ndam, na Isrel wu ei ku. Wote, wamp kʉⱡ, Aparam nga wamp pundun kʉⱡ ndam, na Aparam nga wu ei ku mor. 23 Wote, Kraist nga kongun wu kʉⱡ, nint ndam, na nga ik ei ndi, na kupʉr wamp mel, raⱡʉp nʉnt. Na Kraist nga kongun ronduⱡ mundʉp et uⱡ ei ndi, wamp kʉⱡ, tʉp mana ndur. Ui ou ndupa, na kongun ronduⱡ mondʉp elimba, wu mat ndi, na tʉk kan nguk, tʉmbʉⱡ ndi rok etʉk, mbun nguk etʉng uⱡ kʉⱡ tʉp kʉn, wu kʉⱡ pora, tʉp mana ndur. Na koⱡmba ui minal ei nga, wote kuⱡi nʉkʉr mon! 24 Jura wu mbʉ ndi, na rumbʉⱡ 5 kʉⱡ ila, kan puⱡa rok 39 endʉtʉng. 25 Rom wu mbʉ ndi, na kan puⱡa rok raldika endʉk, wote ku ndi rok, elim nga num kuta ila sip kit moⱡpa, raldika enduⱡnga rumbʉⱡ tenda mel, na ki nu tep mbo ekit pur. 26 Wote, ui ou ndupa mel, na nombuⱡa ruⱡ mat ila pur. Nu ila, na nu wʉnggʉr ku. Kindʉp wu na mbʉ ndi, na nga mel mbʉ roldʉk tʉk, wote Jura wu na, wu rʉⱡaip elpa mbʉ ndi, na ruing etʉng ku. Na nu ropa pitim na, kona peng ou na, kona kui waka na mbila, na etʉk kit mondʉk etʉng. Wote, na nga ik kol wu ʉngʉn mbʉ ndi, na rok etʉk kit mondʉk etʉng ku. 27 Na mbun mindil elpa elpa mam mat tʉp, rumbuldi minal ur pi nʉpʉt. Na kump kun moⱡʉp, nu waka kuⱡʉp, rung nui nandʉp, wal pʉki na, manga na mat mul nʉmbrʉm ila, na pilip rundʉr. 28 Uⱡ mbun kʉⱡ mendpʉⱡ mon! Got nga rapa tenda ila wamp mbʉ, tʉp rʉpʉndimp nʉmp et uⱡ mbʉ ndi, mbun minal mat tʉt ku. 29 Wote, wamp nam ti, ronduⱡ ti nʉtʉm ndam, wote na ronduⱡ ti nʉtʉt ku. Wamp nam ti, uⱡ kit mbila mana pum ndam, na ndi, wamp ei kʉn, popʉⱡ mundimp.
30 Wote, na nga mbi orunga, paka rundunt ndam, na nga mbi paka rundunt uⱡ ei ndi, tʉpa ora ndupa, na nga ronduⱡ ti mon etmba. 31 Got Tipam Nuim Jisas ei ndi, pilpa kandrum ei, na ik kol rop ni nanʉnt. Tʉn ndi, rʉk rʉk, Got ei nga mbi paka rundamin! 32 Na Damaskas kona peng ou ila mur ei kʉn, wu nuim mumuk Aretas nga el wu kʉⱡ nokundʉk molk, na tʉk imp molk, kan ngumʉn nʉk etʉng. 33 Wote, na nga wu ʉngʉnʉl kat ndi, na tʉk kowa wal ila rakilik tʉk, paⱡa ila mek oⱡa puk, paⱡa ekit orunga mana ndurʉng ila, nung nʉmp pur.