8
Kraist Nga Wamp Mbʉ Ndi, Wamp Ʉngʉnʉl Mat Tʉk Rʉpʉndrʉng
Ei kʉn, akup wamp angmʉn ye! Tʉn ndi, Got nga wamp pol ti uⱡ ei, Masaroniya kona ila, Got nga rapa tenda ila wamp anggʉtʉm mbila, mormʉn wamp kʉⱡ kʉn, itim ei mel, enim pileing nʉmp ninmʉn. Ei kʉn, mbun mam mat ndi, wamp kʉⱡ nga mondpa pili uⱡ ei, oⱡa tʉpa kʉndrʉm. Ui ei kʉn, wamp kʉⱡ kurpa kat morung. Wote uⱡ ei, wak rokʉn, numan kai ou ndupa kandʉk tʉk kʉn, wamp elpa mat tʉpʉn, rʉpʉndmin nʉk pilik kʉn, ku moni na mel mbʉ minal, tʉk mʉk rorung. Uⱡ etʉng ei nga, na pilip pora ndup kʉn, nʉmp ekit ndunt. Wamp kʉⱡ, en enim nga numan ei ndi pilik, ku moni mbʉ tʉk mʉk rorung. Mel mbʉ, tʉk mou rorung mbʉ ngʉk, wote mel mat ou nduk pendʉk ngurung. Wamp kʉⱡ ronduⱡ mundʉk, tʉn waldʉk kʉn, tʉn ndi, en enim kapⱡa namina kʉn, Juriya kona ila, Got nga manga wingti ila wamp kʉⱡ, tʉpʉn rʉpʉndmin nʉtʉng. Wamp kʉⱡ ndi, mel orunga etʉk, nguin nimbun nitmin ei, wote ou nduk ngorung. Uⱡ ei, tun ndi iting nimbun, pili nʉpʉtmʉn mel etʉng. Wamp kʉⱡ kuimp tek, en enim Nuim ei nguk, rʉkrʉng ndurʉng, wote tʉn kʉn ngurung ku. Uⱡ i etʉng ei ndi, Got nga numan ei, pep rok etʉng. Ei kʉn, tʉn ndi, Taitas kʉn ronduⱡ mundpʉn nitmin ei, enim kʉn kuimp tepa, kongun itim uⱡ ei, kʉmp kʉm etpa, enim tʉp rapundpa itangga, enim nga wamp numan ngui uⱡ etmin ei etʉk, kapⱡa indeing. Enim Got kʉn, mondpa pili uⱡ, ik ni uⱡ, pilpa kundʉndi uⱡ, tʉpa rʉpʉndi uⱡ, wote wamp numan ngui uⱡ mbʉ nga pora, tʉn nuim mormʉn. Ei nga, enim nga mel mok rui uⱡ etmin uⱡ kai mbʉ, pilik kelik, iteing ninmin.
Na ndi, mi ik ti, enim nʉmp ngʉmp pep reing nʉmp, ni nanʉnt mon! Wote wamp elpa mat nga tʉpa rʉpʉndi uⱡ etmin ei kʉn, enim nga etmin ei kʉn, to rop kandʉp, enim nga wamp numan ngui uⱡ ei kupa, muna mon? Ei kʉnimp pilip nit. Ei kʉn, tʉn nga Nuim Jisas Kraist nga wamp poⱡ ti uⱡ ei, enim pilik pora ndurmʉn. Wote, elim wu mel pi, ei morum. Ei nga, enim tʉpa rapundpa pilpa kʉn, elim kurpa purum. Elim kurpa purum ei ndi, enim uⱡ kai mbʉ nga, etpa nuim mundrum.
10 Akup na nga numan pʉt kʉⱡ mel, enim nʉmp ngunt. Unt nga, pana ila nga, enim kongun ei, puⱡ mondʉk etʉng ei, akup etʉk pora ndʉi! Tʉp rʉpʉndi uⱡ ei, enim kuimp tek etʉng. Wote, ei mint mon! En enim numan kai pilik etʉi! 11 Ei kʉn, kongun ei, akup tʉkrʉk etʉk pora ndʉi! Enim unt kongun ei nga, tʉkrʉk numan ngurung. Uⱡ ei mel ku, akup enim nga to ila tʉkrʉk etʉk pora ndʉi! 12 Wote nim ndi, mel mat wamp ti, numan ngokʉn ngun ndam, uⱡ ei, Got ndi, numan ngurum. Got ndi, wamp ei nga mel tepa morum kʉⱡ pilpa kʉn, wamp ei nga mel tepa morum kʉⱡ, numan ila kʉmp tʉndʉtʉm. Mel mat, tek muⱡi nambʉrmʉn mbʉ, kʉmp tindi nandʉtʉm.
13 Na ndi, enim wamp mbʉ kundʉp kʉn, wamp mat mbun tʉk muⱡangina, mat numan kai pilik muⱡeing nimp, ni nanʉnt mon! Enim wamp pora, numan kai mint pilik muⱡeing nimp nʉnt. 14 Akup ui ila, enim mel mat ou nduk tek moⱡung ndam, wamp mat wei moⱡung mbʉ, tʉk rapʉndʉk ngʉi! Wote, enim wei moⱡʉng ei kʉn, wamp mbʉ ndi, enim tʉk rapʉndʉk ngeing. Uⱡ i eng ei ndi, tʉn pora, kapⱡa kapⱡa mint muⱡmin. 15 Buk Wingti ei ndi, nimba mel,
“Wamp mat mel ou nduk, tek moⱡung mbʉ, en enim nga to ila ku tek muⱡing. Wote, wamp mat mel etʉk tek moⱡung mbʉ, en enim nga to ila ku tek muⱡing ku,” nʉtʉm.
Pol Ndi, Wu Taitas Tʉpa Korin Kona Ila Mundrum.
16 Wote, na Got kʉn angge nʉnt uⱡ ei, nambuⱡ emel, Got ndi, Taitas numan kai mat nguⱡnga kʉn, tʉn nga numan pʉtmʉn ei mel pilpa, enim tʉpa rapʉndʉmba uⱡ ei nga numan ngumba etʉm. 17 Ei kʉn, tʉn nga nʉtmʉn ik ei, pep ropa, kongun etmba ei nga numan ngumba etʉm. Ei nga, elim nga numan ei ndi, enim kʉn uimp nimba, unt pitim. 18 Wote, kang wu ʉngʉn ti kunda, Taitas kʉn, tʉpʉn rʉp rundamina uinggil. Kang wu ei, rʉnang ik kai mbʉ nilinga, Got nga rapa tenda ila wamp mbʉ ndi, tʉk ou nduk etmin wu ei kunda, rʉp rokʉⱡ uinggil. 19 Wamp mbʉ ndi, kang wu ei, kʉmp rok tʉk kʉn, tʉn kʉn rʉp ropa andpa, tʉn tʉpa rapundpa, wamp mbʉ ndi, numan ngui, Got kʉn angge nʉk ku moni ngurmin mbʉ, tangga nʉtʉng. Tʉn ndi, Nuim ei nga mbi paka rondpʉn kongun etpʉn, wamp mat pilik mbi nduk, teing nimbun, ora ndupʉn etmʉn. Uⱡ ei, Got nga kongun ei, numan ngumbun etmʉn. 20 Ni kʉn, tʉn uⱡ etmʉn uⱡ ei, wamp ti ndi, ik kit mat, nimba ngui ngʉngangga nimbun, numan ila pilip etmin kem ngui uⱡ ou ei, rʉp etpʉn kai mondurmʉn. 21 Tʉn ndi numan ronduⱡ pilpʉn, Got nga kuimp keta ila uⱡ kun kai mbʉ etpʉn, wote wamp mbʉ nga kuimp keta ila, kunda etmʉn ku. 22 Akup tʉn nga ʉngʉn kang wu ti, wu Taitas kʉn, wu ti kʉn, tʉpʉn mundamina kunda ping. Tʉn ndi, kang wu ei, kʉnmin pilpʉn kʉn, kongun mat tʉpʉn ngurmʉn mbʉ, numan ngumba etʉm. Kang wu ei ndi, enim kʉn mondpa pili uⱡ kai etʉm ei nga, akup enim tʉpa rapundpa kongun ei, ronduⱡ mondpa etmba. 23 Enim ndi, Taitas pilik pora ndurmin ni ka! Na nga ʉngʉn wu ei kʉn, na kʉn kongun tenda ila etmbʉⱡ. Wote wamp mbʉ, tʉpʉⱡ rapundpʉⱡ etmbʉⱡ. Wote, ʉngʉn wu na, Got nga rapa tenda ila wamp mbʉ kʉn, Kraist nga kongun mbʉ endʉtʉmbil. Uⱡ ei elinggila kʉn, Kraist nga rʉⱡang ei, wamp mbʉ kandurmin. 24 Enim wu raldika kʉⱡ ndi, wamp numan ngui uⱡ ei, tʉk ora ndangina kandʉk kʉn, Got nga rapa tenda ila wamp mbʉ ndi, enim nga wamp numan ngui uⱡ ei, etangina kandʉk kʉn, tʉn ik ninmʉn ei, enim kongun kai ei, kupa etmʉn nʉk piling.