ROM
KUIMP TEPA IK KɄⱠ
Pol Ndi Mon Ropa Got Nga Wamp Mbʉ Ngurum Kʉⱡ
Rom
1 Korin
2 Korin
Galesiya
Episis
Pilipai
Kolosi
1 Tesalonaika
2 Tesalonaika
1 Timoti
2 Timoti
Taitas
Pailimon
Ya Buk Ei Nga Puⱡ Ei:
Got nga rump mondpa, tʉn rukur titim uⱡ ei kʉn Jura wamp mbʉ kʉn, wamp rʉⱡaip mbʉ kʉn pora, tʉn tʉpa ora ndurum.
Ya Buk Ei, Nam Ndi Rurum:
Ya mon ei Pol ndi rurum.
Mon Ropa Nam Ngurum:
Rom kona ila Kraist kʉn mondʉk pʉtʉng mbʉ kʉn, kona elpa elpa mbʉ kump kum.
Ui Nant Ila Rurum:
Pol ndi, ya mon ei pana 57 A.D. ila Korin kona ila moⱡpa rurum, Jerusalem mba etpa moⱡpa rurum.
Ik Ronduⱡ Ei: Rom 5:1
Ei nga akup, tʉn Got kʉn mondʉp pʉtmʉn uⱡ ila, Got ndi, tʉn wamp mbʉ, kun kai nʉtʉm. Uⱡ ila nga, tʉn nga Nuim Jisas Kraist ei ndi, Got kʉn etpa numan tenda pendilinga mormʉn.
IK PENG KɄⱠ
Rump
1. Pol Rom wamp kʉⱡ kʉn mbi nitim.
2. Got ndi, wamp kʉmp tʉmba
3. Uⱡ kit mbʉ ndi, uⱡ kai mbʉ, tʉpa mana ndui nandʉmba
4. Got ndi, Aparam nga mondpa pili uⱡ ei, kun kai nitim
5. Got ndi, tʉn wamp mbʉ kundpa, kun kai nʉtʉm
6. Uⱡ kit mbʉ rok kondkʉn Kraist kʉn kont muⱡi
7. Wu amp raⱡ nga timan ei
8. Muⱡnga Wingti ei ndi, tʉn peng ambrʉm
9. Got elim ndi, kʉmp ropa titim
10. Got ndi, wamp pora, etʉp rukur timp nitim
11. Got ndi, Isrel wamp mbʉ kont kurum
12. Got nga kongun ila tʉn nga kʉng kʉⱡ pora ngʉmin
13. Tʉn gapman nga mana orunga muⱡmin
14. Nim nga wamp angina ei, kʉmp ti nʉti
15. Kraist nga numan pʉtʉm ei mel pilimin
16. Pol ndi, wamp ou ndupa, rawe etpa titim
1
Na Pol, Kraist Jisas nga kongun kindmant wu ei, Got nga nombuⱡa rung wu ei, muⱡeimp nimba to ropa mondpa, wote Rʉnang Ik Kai ei, nʉmp ngeimp nimba wi ropa titim. Rʉnang Ik Kai ei, Got ndi, unt kor nga ei kʉn, elim nga painui wu mbʉ nimba, mʉi ropa ngʉⱡnga, Buk Wingti ila mon rorung. Ei kʉn, Rʉnang Ik Kai ei ndi, nitim. Got nga kangʉm Nuim Jisas Kraist, mʉi kona ila mana omba, mbo wu rʉrʉm. Wu ei, Depit nga pundun ei. Got elim ndi, tʉn nga Nuim Jisas Kraist ni, wamp kui nga uⱡ ila ⱡoporpa tʉpa, oⱡa mundrum. Ei kʉn, Got kangʉm nga ronduⱡ ei, Muⱡnga Wingti ei ndi, tʉn kʉn etpa mot ndurum. Jisas Kraist elim mbi ou tʉmba. Ei nga, Got nga wamp poⱡ ti uⱡ ei ndi, nombuⱡa rʉng wu kongun ei na ngurum. Ei nambuⱡ emel, wamp rʉⱡaip elpa mbʉ ndi, elim kʉn pep rok, mondʉk pileing nimba itim. Enim wamp rʉⱡaip elpa mbʉ, Got elim ndi, wi ropa tʉpa, Jisas Kraist nga wamp randrum ku.
Enim Rom kona ila mormin wamp kʉⱡ, Got ndi, numan ngumba, wi ropa tʉpa, elim nga wamp wingti rʉndrʉm. Tʉn nga Tipam Got ei kʉn, Nuim Jisas Kraist raⱡ nga wamp pol ti uⱡ ei kʉn, moⱡpa kundi uⱡ raⱡ, enim kʉn kan piyangga!
Pol Rom Wamp Kʉⱡ Kʉn Mbi Nitim
Na kuimp tep, na nga Got kʉn angge nʉnt. Ei, Jisas Kraist kʉn, wote enim wamp mbʉ pora kundʉp nʉnt. Ei nambuⱡ emel, mʉi kona ila wamp mbʉ ndi, enim nga mondpa pili ei, pilik pora ndurmin. Na nga numan orunga ronduⱡ mundʉp, Got nga kongun endʉt. Wote, elim nga kangʉm nga Rʉnang Ik Kai ei, nʉndʉp et. Got ei ndi, pilpa morum ei, na ndi, enim wak rui narʉp, enim pilip mint mor. 10 Got nga numan kai ila nombuⱡa mam ti, kandpa tʉpa ngangga, enim kʉn int uimp. Ei nga, na rʉk rʉk, Got kʉn atinga rop, mawa etʉp mor.
11 Na ndi, enim omp kʉnimp ei nga, na numan elinga mor. Ei nambuⱡ emel, na omp enim kʉn, Got nga ik nimp. Ei kʉn, Muⱡnga Wingti nga memp kai ei ndi, etpa ronduⱡ mundʉmba. 12 Ei kʉn, na ndi, pʉnt ei, na nga mondpa pili uⱡ ei ndi, enim tʉpa rʉpʉndangga. Wote, enim nga mondpa pili uⱡ ei ndi, na tʉpa rʉpʉndangga. 13 Wote, na nga angmʉn enim pilʉi! Na ndi, wamp rʉⱡaip elpa mbʉ etʉp, numan ropʉl rondʉr ei mel, enim kʉn i ku itimp nʉmp pilip kʉn, ui ou ndupa, na enim kʉn nʉmp pendʉp, omp kʉnimp nit. Ni wote, uⱡ mat ndi, na imp murum.
14 Ei kʉn, Grik wamp na, wamp rʉⱡaip elpa na, pilpa kungʉndi wamp na, wamp kurpa mbʉ kʉn pora, Got nga ik ei, nʉmp nguimp ei nga, na pilip mor. 15 Ei kʉn, enim Rom wamp mbʉ kʉn, i ku etʉp, Rʉnang Ik Kai ei, nʉmp nguimp ei nga numan enim.
Rʉnang Ik Kai Ei Got Nga Ronduⱡ Ei
16 Kraist nga Rʉnang Ik Kai ila, Got nga ronduⱡ ei petʉm. Got nga ronduⱡ ei ndi, mondʉk piling wamp mbʉ etpa tʉmba. Jura wamp mbʉ kuimp tepa etpa tʉmba, wote wamp rʉⱡaip elpa mbʉ kunda ku etpa tʉmba. Ei nga, na Rʉnang Ik Kai ei nimp ei, nga pipil iti natʉtʉm. 17 Rʉnang Ik Kai ila Got ndi, elim nga uⱡ kun kai wamp mbʉ kʉneing nimba, tʉpa mot ndurum. Tʉn mondpʉn pilamina, Got ndi, tʉn wamp kun kai kʉⱡ nimba. Ei nga, rʉk rʉk mondpa pili uⱡ ila mint muⱡʉmin. Buk Wingti ndi, nimba mel, “Mondpa pilim wamp ei, Got ndi, kundpa wamp kun kai ei nimba, wote wamp ei, uⱡ nga kunt nga kont moⱡpa mint mba,” nitim.
Uⱡ Kit Etmin Wamp Mbʉ Nga
18 Got nga popʉⱡ ei, muⱡ ila tepa omba, Got nga uⱡ kun kai mbʉ, tʉk mbuⱡ ngurmin wamp mbʉ kʉn, etpa mot ndurum. Wamp mbʉ, en enim nga uⱡ kit etmin ei ndi, Got nga ik kupa ei, tʉk pei mondrung. 19 Got ndi, wamp mbʉ mbun ngurum. Ei nambuⱡ emel, Got nga uⱡ mbʉ, mo ropa ti natʉtʉm. Got elim ndi, wamp mbʉ kʉn, uⱡ mbʉ etpa mot ndurum. 20 Unt Got ndi, muⱡ mʉi raⱡ wengʉndʉpa itim ei kʉn omba, akup ei kʉn, elim nga ombul ʉmbul uⱡ ei kʉn, moⱡpa mint pi uⱡ ronduⱡ ei, mot nilinga kʉndʉrmʉn. Got elim nga mel itim mbʉ, kandʉp pora ndunmʉn. Ei nga, wamp ti ndi, kʉni nakʉndʉr nimba, mel kapⱡa mon. 21 Wamp mbʉ ndi, Got morum ei pʉtmin. Wote Got elim, tʉk ou ndui nandʉk, angge kep nandʉk, wamp mbʉ numan roldʉnga pilik moⱡʉngina, en enim nga numan orunga rumbʉⱡ morum. 22 Wamp mbʉ, en enim pilpa kungʉndi ti, tep mormun ku nʉk, pilik etmin. Ei wote, en enim nga numan orunga wʉlʉ purum. 23 Got rʉk rʉk kont morum ei nga mbi paka rondunmʉn ku nʉk, wote wamp mel ti, mim etʉk mondʉk, got kol rui mbʉ nga mbi paka rondurmun, wote kui kʉi na, wimbʉ na mbʉ nga mbi paka rondurmun ku.
24 Ei kʉn, Got ndi, wamp mbʉ, en enim uⱡ kit mbʉ etmin ei mel iteing nimba, wak rorum ei kʉn, wamp ʉngʉn ti nga kʉng orunga, kandpa kum pindi uⱡ kit minʉpi mbʉ elingina, en enim nga kʉng orunga etpa kit morum. 25 Got nga ik kupa ei wak rok, ik kol mbʉ pilik tʉk, wote Got mel mbʉ mim itim wu ei nga, rʉk rʉk tʉk ou nduk, kindmant inding ei kelik, aldpa elim mim itim mel mbʉ, tʉk ou nduk, kindmant endʉtmin. Got nga mbi ei, rʉk rʉk tʉk ou nduk paka rʉi! Ei kupa!
26 Ei nga, nambuⱡ emel, Got elim ndi, wamp mbʉ kandpa wak roⱡnga, uⱡ minʉpi mbʉ etmin. Ei amp mbʉ ndi, wu mbʉ kʉn, rʉp rok pi uⱡ kun ei, wak rok, amp mat kʉn rʉp rormin. 27 Wu mbʉ ndi, i ku etʉk, amp kʉn pi uⱡ kun ei wak rok, en enim nga wu ʉngʉnʉl mat kʉn, rʉp ruing ei nga numan minal ngurmin. Uⱡ pipil iti mbʉ elingina, en enim punt ropa mbun kit mbʉ nguⱡnga tʉtmin. 28 Wote, Got elim pilik mbi nduing ei nga tʉk, pei munduⱡina, Got ei ndi, kandpa wak roⱡnga, wamp mbʉ, en enim numan kit pitmin uⱡ mbʉ etmin. 29 Etpa kit mundi uⱡ, wapra rui uⱡ, kit kunt iti uⱡ, wʉlʉk rui uⱡ, popʉⱡ mundi uⱡ, wamp rok, tip keta etʉk, punt tʉk andʉk, ik mbuldung nʉk andʉk etmin. Uⱡ kit mbʉ, wamp mbʉ nga numan ila peka roⱡʉngina etmin. 30 Meka rok, Got tʉk pei mondʉk, kara pok, ik polk, wamp mbʉ en enim nga kʉng orunga, paka rok uⱡ kit mat itimin nʉk pilik, tipam mamʉl mbʉ nga ik teng ndui nandʉk etmin. 31 Numan mbo pili napʉtmʉn mondpa pili nʉpili nga puⱡ wamp molk, wamp kont kuⱡi nalk andurmin. 32 Got nga mi ik ei ndi nimba mel, wamp ndi, uⱡ i iti mbʉ eng ndam, kuⱡing nʉtʉm. Ik ei pilik kelik, wote uⱡ kit minal mbʉ etʉk, wote wamp mat uⱡ kit etmin mbʉ nga kaip nʉndʉtmʉn ku.