19
Maduna metauna Aigupto latanai
Maduna metauna Aigupto latanai:
A itaia, Iehova na ori heiruna ai e guimu,
Aigupto ai e kaumu.
Aigupto kaivakukudia na ia vairanai bae heude-heude,
Aigupto taudia na bae lalaḡa.
Bena lau ese Aigupto taudia lalodia baina hasiahudia,
bae hahedika heheni, bae heatu heheni,
ta ta tadikakana tadikakana ida,
ta ta dekena tauna dekena tauna ida,
hanua ta hanua ta ida,
basileia ta basileia ta ida.
Aigupto taudia laumadia bae daure;
edia lalo-hata ḡaudia baina laodia ahu.
Idia ese kaivakuku bona babalau taudia bae nanadaidia,
bona rohe taudia bona mea taudia danu.
Bena lau ese Aigupto taudia na
biagu aukana ta imana ai baina atodia;
bona pavapava ta mai dagedagena ese baine lohiadia.
Ḡaubada, Iehova Sabaota, unu e gwau tomamu.
 
Nilo sinavaina ranudia bae kororo,
sinavai baine kororo bona baine haurahaura;
e gei dadairadia ranudia bae bodaga,
bona Aigupto ena Sinavai Badana reḡedia bae kororo bona bae haurahaura,
bona geda bona bota na bae pata rohoroho.
Nilo sinavaina badibadina tanodia bae ḡaḡae,
Nilo sinavaina isena tanodia;
Nilo sinavaina isena ai e hadomu ḡaudia iboudiai na bae marai,
lai ese baine hodadia oho, baine ha-oredia.
Haoda taudia na bae taitai, bae hahane,
Nilo sinavaina ai e kimaimu taudia iboudiai;
bona reke e toremu taudia na lalodia bae hisihisi.
Dabua aukadia e hatumu taudia daradia bae doko,
bona dabua kurokurodia e hatumu taudia danu.
10 Tano lohiadia na bae taodia tari,
bona e gaukaramu mai davadia taudia na lalodia bae hisihisi.
 
11 Soan lohiadia na kavakava herea;
Farao ena aonega taudia ese hahealo kavakavadia e gwauraimu.
Farao na ede ba hamaoroa toma, baoto
“Lau na aonega tauna natuna, pavapava gunadia garadia”?
12 Emu aonega taudia na edeseni ai?
Bae hadibamu bona bae gwaurai hedinarai,
Iehova Sabaota ese Aigupto ede baine kara henia toma.
13 Soan lohiadia na kavakava taudia ai vada ela,
Memefisi lohiadia na vada e hekoi;
ena iduhu daiguni-nadidia ese
Aigupto vada e hakaua kerere.
14 Iehova ese daradara na ia bogaraginai vada e havaraia;
Aigupto na vada e hararagaia ena kara iboudiai lalodiai,
e kekeromu tauna na mumutana ai e raragamu na heto.
15 Aigupto enai ḡau ta basine hekara,
kwara eiava iu, reta eiava geda, ese bema karaia diba ḡauna.
 
16 Una dina ai, Aigupto taudia na hahine heḡereḡeredia ai baela; bona Iehova Sabaota ese imana na idia daediai baine davedavea negana ai, idia na ia vairanai bae heude-heude mai garidia ida. 17 Iuda tanona na gari ḡauna ai bainela Aigupto taudia ediai; bae herevalai henidia taudia iboudiai na bae gari, lalo-hadai, Iehova Sabaota ese idia ihadikadia e lalo-hadailaia, dainai.
18 Una dina ai, Aigupto hanuadia badadia ima lalodiai Kanaan gadona ai bae hereva, bona edia gwauhamata na Iehova Sabaota bae henia. Ta ladana bae hatoa Dina Hanuana.
19 Una dina ai, Iehova ena ihaboulaina patana ta na Aigupto tanona bogaraginai baine mia, bona Iehova ena au-tubua ta na ena tano hetoana ai baine gini. 20 Una na Iehova Sabaota toana ai bona ihahedinaraina ḡauna ai bainela, Aigupto tanona ai. Ihahisidia taudia daidiai idia ese Iehova bae tai henia negana ai, ia ese ihamauridia tauna ta na dekedia baine siaia lao; baine gimadia bona baine hamauridia. 21 Bena Iehova ese Aigupto taudia baine hahedinarai henidia.
Una dina ai, Aigupto taudia bae diba Iehova, bona bae toma henia diho mai kara helaḡadia bona ḡole-oho bouboudia ida, bona Iehova enai baegwau hamata, bena edia gwauhamata bae hamomokanidia. 22 Bena Iehova ese Aigupto taudia baine rahudia mase; baine rahudia mase ma baine hamauridia. Idia ese Iehova bae lou henia; bena ia ese edia noinoi baine kamonai, bona baine hamauridia.
23 Una dina ai, laolao dalana baine helailai, Aigupto amo ela bona Asuria. Asuria tauna na Aigupto bainela, bona Aigupto tauna na Asuria bainela; bona Aigupto taudia bona Asuria taudia bae toma diho hebou.
24 Una dina ai, Israel na Aigupto bona Asuria ida bae hebou, bena orea toiosi na hahenamo ḡauna ai baela, tanobada bogaraginai. 25 Iehova Sabaota ese vada e hanamodia, eto, Egu orea Aigupto, bona imagu amo na karaia ḡauna Asuria, bona dihigu Israel, na bae namo.