26
Iehova ena hereḡu anena
Una dina ai, ina ane na Iuda tanona ai bae abia:
Ita na mai eda hanua aukana;
ia ese ena hahemauri e haginiamu,
maḡu ai bona imuda ai e halaoamu.
Ikoukou a kehodia,
bena kara maoromaoro besena mai ena heabidadama na baine raka vareai.
Lalona ese oi e badinamumu tauna na
oi ese maino ḡoeva-daena ai o hanohoamu,
badina be ia ese oi e abidadama henimumu.
Iehova bavabidadama henia hanaihanai,
badina be Iehova na mia-hanaihanai nadi-ginina.
Badina be ia ese atai hanuana inoholaina taudia
vada e hamorudia.
E hamoruamu, e hamoruamu ela bona tano ai,
ḡahu ai e negea dobi.
Ae ese e moia taomu,
ogoḡami taudia aedia ese,
e dabumu taudia aedia palapaladia ese.
 
Kara maoromaoro tauna ena raka dalana na e hedaga maoro;
oi ese kara maoromaoro tauna ena dala o hamanadaiamu.
Iehova e, ai ese a narimumu,
emu hahemaoro daladia ai,
oi ilalolaimu ladana na
laumamai ese e ura heniamu ḡauna.
Hanuaboi ai lalogu ese e hekise-hekise henimumu;
laumagu ese e tahumu malaka-malakamu.
Badina be emu hahemaoro herevadia na tanobada ai e miamu negadia a
tanobada inoholaina taudia ese kara maoromaoro e dibaiamu.
10 Kara dika tauna bema lalo namo henia,
to ia ese kara maoromaoro basinema dibaia;
kara maoromaoro tanona ai ia na e kara gageva-gagevamu,
bona Iehova hairaina se itaiamu.
11 Iehova e, oi imamu e heabi isimu,
a idia na asie itaiamu.
Emu uraheni emu bese taudia ediai na bema itaia, bena bema hemarai;
oi inaimu iaradia lahina ese bema aradia ore.
12 Iehova e, oi ese emai maino na emu hereva amo ba haginia;
emu ḡaukara iboudiai oi ese vada o kara ai daimai ai.
13 Iehova e, emai Dirava,
lohia idaudia ese vada e lohiamai,
a oi ladamu mo a abia daemu.
14 Idia vada e mase, basie mauri;
idia na laulau mo, basie tore isi;
una totona oi ese hahebua-tari na latadiai vada o siaia,
bona idia ilalo-taolaidia daladia iboudiai vada o rohodia.
15 A bese taudia vada o hahutumadia;
Iehova e, bese taudia vada o hahutumadia;
idia ese e imodaimumu;
tano hetoadia iboudiai vada o habadadia.
16 Iehova e, hisihisi ai oi e tahumu;
emu mata-hakani na latadiai e kau negana ai,
idia ese e ḡanaḡana henimu;
17 rogorogo hahinena na heto,
ena mara negana vada e kahikahi ai,
ena hekamonai hisidia ai e hebiloumu,
bona e ḡanaḡanamu.
Iehova e, ai danu unuheto, oi daimu ai;
18 ai na a rogorogo, a hebilou,
to asi anina, lai na heto.
Tanobada ai tau ta asia hamauria,
bona tanobada inoholaina tauna ta se vara, ai daimai ai.
19 Emu mase taudia bae mauri,
tau-anidia bae tore isi.
Ḡahu ai o nohomu taumui e, a noga!
Moale anedia bavabi.
Badina be emu hunu na diari hununa;
oi ese mase laulaudia edia tano ai ba hadihoa.
 
20 Egu bese taumui e, emui daiutu ai ba raka vareai,
iduaramui ba kou;
nega taina ba komu,
ela bona badu baine ore.
21 Badina be, a itaia, Iehova na ena gabu amo e raka lasimu,
tanobada inoholaina taudia edia dika davadia baine henidia totona;
tanobada ese ia latanai vada e hebubu rarana na baine hahedinaraia,
bona ena mase taudia basine ḡovadia ahu lou.