32
Kara maoromaoro Lohiana
A itaia, pavapava ta na kara maoromaoro ai baine lohia,
bona lohia na hahemaoro ḡoevaḡoeva ai bae hereḡu.
Ta ta na lai ilao-ahuna gabuna heḡereḡerena ai baela,
lai-gubana ilao-ahuna gabuna;
sinavai-sinavai gabu kaukauna ai na heheto,
eiava nadi-gini badana ikerukeruna tano ḡaḡaena ai na heto.
Bena e heitamu taudia matadia na basie hakapu,
bona e kamonaimu taudia taiadia bae kirara.
Takutaku tauna ese lalona do baine hadaia maoromaoro,
bona lanalana taudia maladia bae hereva haraḡa,
bona bae hereva ḡoevaḡoeva.
Kavakava tauna na lohia basie gwauraia lou,
bona kara koikoi tauna na kara momokani tauna basie gwauraia lou.
Badina be kavakava tauna na e hereva kava hereva kavamu,
bona lalona ese kara dikadia e lalo hatamu,
Dirava iḡonaḡonalaina karadia baine kara
bona Iehova baine herevalaia kerere helaoreana;
hitolo tauna na bogana basine hakunua
bona ranu mase tauna na ranu basine henia helaoreana.
Koikoi tauna ena kara koikoi na didika;
lalo-hadai dikadia e lalo hatalaimu,
ogoḡami tauna na koikoi herevadia amo baine hadikaia rohoroho totona,
e dabumu tauna ena noinoi na momokani negana ai.
A lalo-ḡoevadae tauna ese kara ḡoeva-daedia e lalo hatalaimu,
bona kara ḡoeva-daedia daidiai e ginimu.
 
Ierusalem hahinedia isisiba-henidia
Aboni-noho hahinemui e, a tore isi;
lau eregu ba kamonai.
Sibomui o heimodaimu kekenimui e,
egu hereva ba hakala henia.
10 Laḡani ta sisivana baine ore,
bena umui sibomui o heimodaimu hahinemui kudoumui bae hetaha;
badina be vine na basie huahua,
bona au huahuadia basio huredia.
11 Aboni-noho hahinemui e, a heude-heude;
sibomui o heimodaimu hahinemui e, kudoumui ae hetaha;
emui dabua ba doki oho, puse dabuadia ba rio.
12 Ba hevale, uma namodia ilalodia
bona vine mai anidia ilalodia daidiai,
13 bona egu bese taudia edia tano ese
au ginigini bona ava ḡiniḡini e havaradiamu dainai;
oibe, moale rumadia iboudiai moale hanuana lalonai daidiai.
14 Badina be pavapava ena ruma na baine mia ḡaḡae,
bona hutuma ese e noholaiava hanuana na baine vahu;
ororo bona hegima rumana na uda ḡaudia ese bae noho henidia;
uda donikidia ese bae moalelaidia,
bona mamoe seridia ese reidia bae ani;
15 ela bona Lauma na atai amo ita latadai baine hesei kau,
bona tano ḡaḡaena na uma mai anina ai bainela,
bona uma mai anina na imea bae gwauraia.
16 Bena hahemaoro ḡoevaḡoeva na tano ḡaḡaena ai baine mia,
bona kara maoromaoro na uma mai anina lalonai baine mia.
17 Kara maoromaoro anina na maino,
bona kara maoromaoro amo laḡa-ani bona heabidadama bae hesiriu hanaihanai.
18 Egu bese taudia na maino gabuna ai bae noho,
asi garidia gabudia bona laḡa-ani gabudia asi reḡereḡedia ai.
19 Imea audia na bae gari ore,
bona hanua badana baine heḡiḡi dobi vaitani.
20 Ranu gabudia iboudiai badibadidiai o hadohadomu taumui na nanamo;
boromakau mamaruanedia bona doniki o kahudia negemu bona o haloaloadiamu taumui danu nanamo.