34
Iehova ena badu Edom bona basileia idau-idau latadiai
Basileia idau-idau e, a raka kahira, a kamonai!
Bese idau-idau e, a hakala!
Tanobada baine kamonai, mai anina idoinai ida;
tanobada bona ena amo e varamu ḡaudia iboudiai.
Badina be Iehova ese basileia idau-idau iboudiai e badu henidiamu,
ena badu e ḡaraḡaramu edia tuari taudia iboudiai latadiai;
ia ese vada e revadia, bae aladia mase.
Edia mase taudia na bae henege lasi murimuri ai;
tau-anidia bae bodaga, bonadia bae dae,
bona raradia na ororo amo bae aru diho.
Guba oreana idoinai baine ore;
guba na baine heloku, pepa e lokuamu na heto.
Ena orea taudia iboudiai bae moru,
vine raudia eiava suke raudia na e hehuhumu na heto.
Badina be egu dare na rara ai vada e honu honu dae guba ai;
a itaia, ia na Edom ihahemaoro-henina totona e dihomu,
vada na revadia mase taudia latadiai.
Iehova na mai ena dare; ena dare na rara ai vada e honu honu dae,
bona digara ai vada e ḡataka-ḡataka;
mamoe natudia bona nani raradia,
bona mamoe mamaruanedia nadinadidia digaradia.
Badina be Iehova na mai ena boubou Bosra ai,
bona mai ena ala-ala badana Edom tanona ai.
Uda boromakaudia mamaruanedia na idia ida bae hekida diho,
bona boromakau mamaruanedia matamatadia, boromakau goada hereadia ida.
Edia tano na rara ese baine haḡonua;
edia uma tanona na digara ese baine hanamoa herea.
 
Badina be Iehova na mai dika davana ihenina dinana,
bona mai ena dava ikarana laḡanina, Siona dainai.
Edom sinavaidia na e havevemu nadidia ai bae hahelao,
bona ena uma tanodia na heara nadidia ai baela;
ena tano na e aramu nadina ai bainela.
10 Hanuaboi ai bona dina ai ia na basine bodo;
kwalahuna na baine dae hanaihanai.
Uru ta ta amo ia na baine mia ḡaḡae;
tau ta ese basine rakaia hanai ela bona hanaihanai.
11 Bogibada bona miḡu ese bae ḡaunaia,
baimumu bona mukou ese bae noholaia.
Ia ese oromana iabi-ohona na ia daenai baine veria, hahetoho varonana heto,
bona anina iha-orena ena lohia daediai, gini-maoro varona na heto.
12 Ladana bae hatoa “Asi Basileiana Unuseni Ai”;
bona ena lohia iboudiai bae lasihi lasihi.
 
13 Au ginigini ese ena gabu aukadia bae habubunidia,
bona ava ḡiniḡini ese ena kohoro bae hahonudia.
Uda sisiadia na unuseni ai bae loa,
bona kokokoko na unuseni ai bae noho.
14 Uda ḡaudia na tano ḡaḡaena sisiadia ida bae hedavari,
bona huika-huika ḡauna ese bamona baine tai henia.
Oibe, unuseni ai lai-gubana laumana baine roho kau,
ena laḡa-ani gabuna baine davaria.
 
15 Unuseni ai baimumu ese ena ruma baine karaia,
ena gatoi baine atodia, baine hapapadia,
bona natuna na ikerukeruna ai baine haboudia.
Oibe, bogibada na unuseni ai bae hebou,
hahinedia bona mamaruanedia.
16 Iehova ena buka ai a tahua, ini ba duahia toma:
Ini ta basine boio;
bona hahine ta basine noho kava, asi bamona maruanena.
Badina be Iehova uduna na vada e haheḡani,
bona ena Lauma ese vada e haboudia.
17 Ia ese mari vada e abi, idia edia;
ia imana ese idia ahudia vada e hahetoho henidia;
idia ese bae ḡaunaia hanaihanai,
uru ta ta lalodiai idia ese bae noholaia.