49
Iehova ena hesiai tauna na bese idau-idau edia diari
Kone tanodia e, a kamonai henigu!
Gabu daudau amo vada oma taumui e, a hakala!
Iehova ese boga amo vada e boirigu;
sinagu bogana ai na nohova ai, e boi henigu;
Udugu na dare mataka-matakana heḡereḡerena ai e halaoa;
ia imana ikerukeruna ai e hunigu.
Ia ese e karagu, diba kimore-kimorena ta;
ena diba pauana ai e hunigu.
E hamaorogu, eto: Oi na egu hesiai tauna Israel;
i'imodaigu na oiemu ai baine hedinarai.
A lau nato: Vada na hekwarahi kava,
goadagu vada na ha-orea kava, asi anina;
gau tamona igwaurai-maorogu na Iehova enai,
bona egu hahenamo ihalouna na egu Dirava enai.
Harihari Iehova na e herevamu;
ia ese sinagu bogana ai e karagu, ena hesiai tauna ai bainala.
Iakob na ienai baina haloua
bona Israel taudia na ienai baina haboudia mai totona;
ina be Iehova vairanai lau na mai imatauraigu,
bona egu Dirava na egu goada ai vada e hahelao.
Ia eto: Egu hesiai tauna ai baola,
Iakob iduhudia ba hatoredia isi,
a Israel kwabukwabudia ba haginidia lou,
una na ḡau pipikina;
ese basileia idau-idau edia diari ai baina halaomu,
egu hahemauri na tanobada dokona ai baine kau helaoreana.
 
E dadaraia hereamu, bese idau-idau ese e lalo dika henia badamu tauna,
lohia edia hesiai tauna, na
Iehova, Israel Ihamaurina bona ena Helaḡa Diravana, ese
ini e gwau henia tomamu:
Pavapava ese bae itaia, bena bae tore isi;
lohia ese bae itaia, bena bae goru goru diho;
Iehova dainai, badina be ia na momokani;
Israel ena Helaḡa Diravana dainai, badina be ia ese vada e abimu hidi.
 
Siona ihagini-louna gwauhamatana
Iehova ini e gwau tomamu:
Madi-namo negarla ai vada na haere henimu,
hahemauri dinana ai vada na durumu;
vada na narimu,
taunimanima taravadia iatudia toana ai vada na halaomu,
o ba hanamoa lou,
bona e haḡaḡaea tanona na taunimanima ba hari henidia totona.
Iḡui taudia ba hamaorodia, baoto “A raka lasi”;
dibura ai e nohomu taudia ba hamaorodia, baoto “A hedinarai”.
Idia na dala ai bae aniani,
bona ororo nemuka-nemukadia iboudiai latadiai aniani bae davaria.
 
10 Idia na basie hitolo bona basie ranu mase,
lai siahuna eiava dina ese basine hahisidia;
badina be e bogadia hisimu Diravana ese baine hakaudia,
ranu gabudia badibadidiai baine hakaudia.
11 Lau ese ororo iboudiai na dala ai baina halaodia,
bona egu laolao daladia bae lailaidia.
12 A itaia, ini na dauha amo baema;
a itaia, ini na mirigini kahana amo bona lahara kahana amo baema;
bona ini na Suene tanona amo baema.
13 Guba e, moale anedia avabi!
Tanobada e, a moale hisi dae!
Ororo e, ane a lada isi!
Badina be Iehova ese ena bese na taudia vada e halodia,
bona ena hisi-ani taudia na baine bogadia hisi.
 
14 A Siona eto “Iehova ese vada e rakatanigu;
egu Ḡaubada ese vada e lalogu boio”.
15 Be! Mararoto hahinena ta ese e ubuamu merona baine laloa boio a?
Ia bogana amo e vara merona basine bogaia hisi a?
Oibe, unu idia na bae helalo boio readia;
a lau ese oi basina lalomu boio.
16 A itaia, imagu palapaladia ai oi toamu vada na torea;
oi maḡumu na lau vairagu ai vada e hedinarai louloumu.
17 Oi ihaginimu taudia ese ihabua-tarimu taudia na e hereadiamu,
bona e havahumu taudia na emu amo e raka lasimu.
18 A gaga isi, ba roharoha, ba itaia;
iboudiai na e heboumu, e vasimu.
Iehova na e tomu: Lau na maurimu heḡereḡerena,
oi ese iboudiai bavabidia, emu herahera ḡaudia;
ba heralaidia, headava matamata hahinena ese e heralaimu na heto.
 
19 Momokani, emu gabu ḡaḡaedia, emu deḡedeḡe-rahu gabudia,
emu tano, e havahua ḡauna,
momokani, oi na ba maraḡi, basio heḡereḡere emu taunimanima ese bae noholaimu;
bona e hadonomu taudia na dauhai bae noho.
20 Natumu, emu lalo-hisihisi negana ai e vara memerodia na
taiamu lalonai bae hereva, baeto:
Gabu na maraḡi egu ai;
baina noholaia gabuna ba lailaia.
21 Bena lalomu ba hadaia, baoto:
Ini na daika ese e havaradia egu?
Vada na lalo hisihisi bona na gabani,
dauhai e hanohogu bona e negegu daure,
a ini be daika ese e ubudia?
A itaia, lau na noho edeava;
ini na ede amo vada ema?
22 Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu:
A itaia, imagu baina duduia isi, basileia idau-idau ediai,
bona bese idau-idau na egu toa baina hahedinarai henidia;
bena natumu mamaruanedia na kopadia ai bae mailaidia,
bona natumu kekenidia na paḡadia ai bae ududia.
23 Pavapava ese bae reḡumu,
bona pavapava hahinedia ese bae ubumu;
tano ai bae goru diho, bae toma henimu diho,
aemu ḡahudia bae demari.
Bena vada ba diba lau na Iehova;
lau bae narigu taudia na ta ese basine hahemaraidia.
 
24 Damu na goada tauna ena amo bae abia oho diba a?
Lohia mai daḡedaḡena ena iḡui taudia bae ruhadia nege diba a?
25 Momokani, Iehova na ini e gwau tomamu:
Goada tauna ena iḡui taudia na bae abidia oho,
bona lohia mai daḡedaḡena damuna na bae hamauridia;
badina be e heai henimumu taudia na
lau ese baina heai henidia,
bona natumu baina hamauridia.
26 E hahisihisimu taudia na lalodia baina ha-uradia,
bena sibodia hidiodia bae ani,
bona sibodia raradia bae inu kekero,
vine ranuna amo bema kekero na heto.
Bena taunimanima iboudiai na bae diba,
lau na Iehova, oi Ihamaurimu,
oi idavalaimu Diravana,
Iakob ena Goada Diravana.