52
Dirava ese Siona baine hamauria
Siona e, a helada isi, a helada isi,
goadamu ba rioa!
Ierusalem e, hanua helaḡana e,
emu dabua herea-daedia ba hahedokilai!
Badina be asie peritomedia taudia bona asie haheḡoeva taudia na oi lalomu ai basie raka vareai lou.
Ierusalem e, vada e guimu hanuana e,
ḡahumu a heruirui oho, ba tore isi!
Siona hahinemu e, e ḡuimu hahinena e,
gadea na aiomu amo ba kokia oho!
Badina be Iehova ini e gwau tomamu: Asi davamui e hoimui, ma asi davamui bae hamaurimui. Badina be Ḡaubada Iehova ini e gwau tomamu: Gunaguna egu orea taudia na Aigupto ela, unuseni ai bae noho totona; bona Asuria taudia ese e hahisihisidia, asi badina. Iehova na e tomu: Harihari dahaka name davaria iniseni ai? Badina be egu orea taudia na e abidia oho, asi badina. Iehova ma e tomu: Edia lohia na e tai lolomu, bona dina idoinai lau ladagu e dadaraiamu. Taunabunai egu orea taudia ese lau ladagu bae dibaia. Taunabunai una dina ai idia na bae diba, e herevamu tauna na lau. Lau na iniseni ai.
 
Hari namodia e mailaimu tauna
aena na daka namo ororo latadiai!
Ia ese maino herevadia e gwauraidia hedinaraimu,
bona kara namo haridia namodia e mailaimu;
hahemauri herevadia e haperedia rohorohomu,
bona Siona e hereva heniamu, e tomu
“Emu Dirava e lohiamu”.
A kamonai, emu gima taudia ese gadodia e habadadiamu,
moale anedia e abi heboumu;
badina be Iehova ese Siona e lou heniamu ai,
idia na matana matana amo e heita hehenimu.
Ierusalem ena gabu ḡaḡaedia e,
ane ba lada isi!
Badina be Iehova ese ena orea taudia na taudia vada e halodia;
ia ese Ierusalem vada e hamauria.
10 Iehova ese ia imana helaḡana vada e toia roro,
basileia iboudiai vairadiai;
bona ta'nobada dokodia iboudiai ese
eda Dirava ena hahemauri bae itaia.
 
11 A raka oho, a raka oho, ena amo a raka lasi;
ḡau mirona ta basio daua toho.
Iehova ena nau, kibo, kehere o huamu taumui,
ia bogaragina amo a raka lasi, ba haheḡoeva.
12 Badina be basio raka lasi haraḡa,
bona basio heau lao;
badina be Iehova na vairamui ai bainela,
bona Israel Diravana na murimui igimana bainela.
 
Iehova ena hesiai tauna ena hisihisi
13 A itaia, egu hesiai tauna ena namo baine habadaia,
bae imodaia, bae abia isi;
ia na atai herea gabuna ai baine noho.
14 Hutuma ese ia e hoalaia;
ia ita-itana na vada e hadikaia, dia taunimanima ita-itana na heto,
bona oromana vada e hadikaia, dia taunimanima natudia oromadia na heheto.
15 Taunabunai ia ese basileia momo baine hahoadia;
pavapava ese ududia bae hakapudia ia dainai;
badina be ta ese se hamaorolaidia ḡaudia na bae ita,
bona asie kamonai ḡaudia na bae diba.