7
Iesu tadina ida
Unu ḡau muridiai Iesu na Galilea ai eha loa. Ia na se ura Iudea ai baine Ioa, badina be Iuda taudia ese ia iala-masena dalana e tahuava.
Iuda taudia edia Kalaga Ariana be vairadiai e hure. Bena Iesu tadina ese e hereva henia, eto, Ina gabu ba rakatania, Iudea baola, bena o karamu ḡaudia na emu hahediba ese bae ita; badina be sibona ihahedinaraina urana e uramu tauna ese ḡau ta basine karaia hehuni. Ene ḡau o karamu daidiai sibomu tanobada ba hahedinarai henia. Badina be ia tadina ese danu asie abiabiraia.
Bena Iesu ese e haere henidia, eto, Lauegu nega na dohore; a umui emui ai nega iboudiai na heḡereḡere. Tanobada na asine inai henimui diba, a lau hari e inai henigumu; badina be lau ese na hahemaoro heniamu, ena kara na didika dainai. Umui hari ba ha dara dae, ina aria baola; a lau be basina dara dae, badina be egu nega na do se kau.
Ia ese unu e hereva henidia toma, bena Galilea ai do e nohova.
Ierusalem ai: Kalaga Ariana
10 Tadina mo eha dara dae, aria ela. Gabeai ia danu ma eha dara dae hehuni. 11 Bena una aria lalonai Iuda taudia ese e tahua, eto, Ia be edeseni a? 12 Aru taudia ese e hepapahuahulaia bada. Haida eto, Ia na tau namona. Ma haida eto, Lasi, ia ese taunimanima e hakaudia kereremu. 13 A ta ese se herevalaia hedinarai, Iuda taudia garidia e gariva dainai.
14 Aria dinadia haida vada e ore, a haida be do mimia, Iesu Dubu Helaḡa ai e dae kau, e hahediba matama. 15 Bena Iuda taudia e hoa, eto, Ina tau be hahediba herevadia ede e diba toma? Ia be hahediba gabuna ta sela. 16 Iesu ese e haere henidia, eto, Egu hahediba herevadia na dia lauegu, to e siaigu Diravana ena. 17 Tau ta ese Dirava ena ura karana ikarana baine ura, ia ese egu hahediba herevadia baine dibadia, Dirava ena amo ema, eiava sibogu egu amo. 18 Sibona ena ura herevadia e gwauraimu tauna na sibona ihanamona dalana e tahuamu, a e siaigu Diravana ihanamona dalana e tahuamu tauna be momokani tauna, ia lalona ai kara gageva-gageva na lasi. 19 Mose ese taravatu se henimui a? Matona, umui be tal-avatu asio badinamu. Dahaika dainai lau ialagu dalana o tahuamu.
20 Aru taudia na e haere, eto, Oi na e kavamu a? Daika e uramu baine alamu? 21 Iesu eto, Lau na kara tamona mo na karaia, bena iboumui ai o hoa. 22 A laloa. Mose ese peritome taravatuna vada e henimui; ḡau tamona dia Mose ese una kara se matamaia, a seneda gunadia hari. Taunabunai, umui ese Dina Helaḡa ai memero o peritomediamu. 23 Dina Helaḡa ai mero ta ba peritomea, Mose ena taravatu ba tataia utu na garina, o edeheto lau be ma o badu henigumu, Dina Helaḡa ai tau ta na hamauria dainai. 24 Ḡau oromadia amo basio hahemaoro, a ba hahemaoro ḡoevaḡoeva.
25 Bena Ierusalem taudia haida eto, Bae alaia e tomu tauna binai eiava! 26 A ia be iniseni ai e haroromu bona hereva ta asie gwaurai heniamu. Hanua lohiadia lalodia vada eme parara ia na Keriso dahaka? 27 Ḡau tamona, ina tau be ede amo ema ita na dibada, a Keriso bainema negana ai tau ta basine diba ia na ede amo.
28 Bena Iesu na Dubu Helaḡa ai ma e hahediba, e lolo, eto, Umui na dibamui lau, ede amo nama danu dibamui; a sibogu egu ura dainai asinama. A e siaigu Diravana na momokani; umui na asi dibamui ia, 29 a lau be dibagu ia, badina be iena amo nama, bona ia ese e siaigu.
30 Bena idia ese bae dabaia tao eto, to ta tauna ai se dau kau, badina be ena nega do se kau. 31 A aru taudia hutuma ese e abiabiraia. Idia eto, Keriso bainema negana ai, ia ese toa ikaradia ai ina tau baine hereaia a?
32 Farisea taudia e kamonai, aru taudia ese Iesu unu e herevalaia toma gwauna, hahelaḡa taudia bona Farisea taudia ese edia hesiai taudia e siaidia, ia bae dabaia tao. 33 Bena Iesu eto, Nega sisina lau na dekemui ai do baina noho, bena e siaigu Diravana dekena bainala. 34 Bena ba tahugu, to basio davarigu; baina ha noho gabuna danu umui na basiola diba. 35 Bena Iuda taudia sibodia e henanadai heheni, eto, Ia na ede be laomu, bena ita ese basita davaria e tomu? Iuda taudia Helene taudia bogaragidiai vada e karoho taudia dekedia bainela, Helene taudia baine hadibadia, eiava? 36 Ina be dahaka hereva ia ese e gwauraiamu, e tomu “Ba tahugu, to basio davarigu” bona “Baina ha noho gabuna danu umui na basiola diba”
37 Aria dokona dinana be dina badana. Una dina ai Iesu e gini tore, e lolo, eto, Ranu-mase tauna na dekegu ainema, ranu baine inua. 38 Buka Helaḡa ai e torea heḡereḡerena, Lau baine abiabiraigu tauna lalona amo mauri ranuna baine aru lasi, sinavai na heto. 39 Ia ese Lauma unu e herevalaia toma, e abiabiraia taudia ese bae abia eto. Badina be Lauma na do se heni, Iesu ese hairaina do se abia dainai.
40 Aru taudia haida ese ini hereva e kamonai, bena eto, Peroveta tauna binai. 41 Ma haida eto, Ina na Keriso. Ma haida eto, Keriso na Galilea amo bainema a? 42 Buka ai e torea, ani, Keriso na David garana amo baine vara, Betelehem, David ena hanua, lalonai. 43 Taunabunai, aru taudia na e haheparara ia dainai. 44 Haida ese bae dabaia tao eto, to ta na tauna ai se dau kau.
45 Hesiai taudia na e lou lao, bena hahelaḡa taudia bona Farisea taudia ese e nanadaidia, eto, Badina be dahaka asio hakaua mai? 46 Hesiai taudia e haere, eto, Matamana negana amo tau ta se herevava ina tau e herevamu heḡereḡerena. 47 Farisea taudia eto, A, umui danu vada e koimui a? 48 Readia hanua lohiadia ta eiava Farisea taudia ta ese vada e abiabiraia a? 49 Ini aru taudia na taravatu asi dibadia; idia na vada eme baia.
50 Bena Nikodemo ese e hereva henidia; ia na hanuaboi ai Iesu dekena ela tauna, ia danu edia orea tauna ta. 51 Eto, Eda taravatu ese tau ta baine hahemaoro henia negana ai na ena hereva basine kamonai guna, bona ena kara danu basine diba guna a? 52 Bena idia ese e gwau henia, eto, Oi danu Galilea taumu a? Ba tahua bona ba diba, peroveta tauna ta Galilea ai do se vara.
53 Bena taunimanima iboudiai e karoho, ta ta ena ruma ena ruma vada ela.