9
Mata ihapapana
Raka hanaina ai, Iesu ese tau ta e itaia; matana ruaosi kepuludia ai e vara. Bena ena hahediba ese e nanadaia, eto, Rabi e, daika ena kara dika dainai ina tau matana kepuludia ai e vara, ia eiava tamana sinana? Iesu eto, Lasi, dia iena kara dika dainai, bona dia tamana sinana edia kara dika daidiai, to Dirava ena siahu iena amo baine hedinarai helaoreana. Lau e siaigu Diravana ena kara dina ai baita kara; hanua baine boi, ta basine ḡaukara diba. Tanobada ai na nohomu negana ai lau na tanobada diarina.
Unu hereva e gwaurai doko, bena tano ai e kanudi, kanudina ai kopukopu e manea, bena mata-kepulu tauna matana ruaosi e dahulai. Bena e hamaoroa, eto, Aola, Siloam gohuna ai ba ha huri. (“Siloam” anina be “siaia”). Taunabunai ia na ela, eha huri, bena e lou ema, matana vada e papa.
Bena dekena taudia bona vaevae e noi hegameva ai e itaiava taudia e henanadai, eto, Ina na vanegai e helaiva, e noi hegameva, tauna eiava? Haida eto, Ḡauna bunai. Ma haida eto, Lasi, ina na ia ida-idana. Ia sibona eto, Lau binai. 10 Bena idia ese e nanadaia, eto, Matamu ede e papa toma? 11 Ia e haere, eto, Tau ta, ladana Iesu, ese kopukopu e manea, matagu ruaosi e dahulai, bena e hamaorogu, eto “Aola, Siloam ai ba ha huri”. Nala, na ha huri, bena matagu vada e papa. 12 Bena idia ese ma e nanadaia, eto, Ia be edeseni ai? Ia eto, Asi dibagu.
13 Idia ese hari matana e papa tauna na Farisea taudia dekedia e hakaua lao. 14 Iesu ese kopukopu e manea bona una tau matana e hapapa dinana be Dina Helaḡa. 15 Taunabunai, Farisea taudia ese e nanadaia, matana ede e papa toma. Ia eto, Ia ese matagu ruaosi kopukopu amo e dahu, na ha huri, bena matagu vada e papa. 16 Bena Farisea taudia haida eto, Una tau na Dirava ena amo sema, badina be Dina Helaḡa se badinaiamu. A haida eto, Kara dika tauna ese toa unuhetomadia ede bema kara toma? Unu amo edia hegogo vada e haheparara.
17 Bena idia ese mata-kepulu tauna ma e nanadaia lou, eto, Oi matanlu luaosi na ina tau ese e hapapa. Oi be ede o gwauraia tomamu? Mani a hereva. Ia e haere, eto, Ia na peroveta tauna.
18 Iuda taudia ese hari tau matana vada e kepulu guna gabeai e papa helevana asie abia dae, ela bona idia ese ia tamana bona sinana e boiridia. 19 Bena e nanadaidia, eto, Ina umui natumui a? Matana ruaosi kepuludia ai e vara o tomu a? O harihari matana be ede e papa toma? 20 Bena tamana sunana eto, Ai na dibamai ai natumai binai, matana kepuludia ai e vara; 21 to harihari matana ede e papa toma ai na asi dibamai, matana e hapapa tauna danu asi dibamai. Ia ba nanadaia; ia na bada, sibona baine hereva. 22 Hari tamana bona sinana unu e gwau toma badina be Iuda taudia garidia e gariva. Badina be Iuda taudia na vada e henega bou, tau ta Iesu bema gwauraia Keriso, ia na dubu amo bae doria lasi eto. 23 Una dainai tamana sinana eto “Ia na bada, ba nanadaia”.
24 Bena idia ese mata-kepulu tauna e boiria lou, eto, Dirava ba heatolaia; ai na vada dibamai una tau na kara dika tauna. 25 Ia e haere, eto, Ia na kara dika tauna eiava lasi lau asi dibagu; ḡau tamona mo dibagu, vanegai matagu ruaosi e kepulu, harihari eme papa. 26 Bena idia ese ma e nanadaia lou, eto, Ia ese oiemu ai dahaka e karaia? Matamu be ede e hapapa toma? 27 Ia e haere, eto, Be: vada na hamaoromui vaitani, to asio kamonai henigumu. Dahaka dainai unlui na o uramu ma ba-kamonai lou'  Umui danu iena hahediba ai baola o tomamu a? 28 Bena idia ese e gwau dika henia, eto, Oi hari iena hahediba; ai be Mose ena hahediba. 29 Ai na dibamai Dirava ese Mose e hereva henia; a una tau be ede amo ema asi dibamai. 30 Matana e papa tauna eto, la, lau na name hoa, badina be umui na asi dibamui ia na ede amo ema, a ia ese lau matagu e hapapa. 31 Dibada Dirava ese kara dika taudia eredia se kamonaimu, a e matauraiamu bona ena ura karadia e karamu tauna hari erena e kamonaimu. 32 Tanobada matamana amo ta ese matana ruaosi kepuludia ai e vara tauna ta matana e hapapa sivaraina asita kamonai. 33 Hari tau be Dirava ena amo basinema mai, ia ese ḡau ta basinema karaia diba. 34 Idia ese e gwau henia, eto, Oi na kara dika ai o vara; matona ai o hadibamaimu a? Bena idia ese dubu amo e doria lasi.
35 Iesu na e kamonai idia ese vada e doria lasi, bena e davaria, e nanadaia, eto, Dirava Natuna o abiabiraiamu a? 36 Ia na e haere, eto, Lohiabada e, ia be daika? A hamaorogu, bena baina abiabiraia. 37 Iesu eto, Vada o itaia; ia na ina harihari e hereva henimumu. 38 Bena ia eto, Lohiabada e, vada name kamonai. Bena ia ese e toma henia diho.
39 Bena Iesu eto, Hahemaoro totona ina tanobada nama; taunabunai mata-kepulu taudia na matadia bae papa, bona mata-papa taudia na matadia bae kepulu. 40 Farisea taudia haida na ia dekenai e nohova; bena idia ese una hereva e kamonai. Bena idia ese e nanadaia, eto, Ai danu matamai kekepulu a? 41 Iesu ese e haere henidia, eto, Matamui bema kepulu, asi emui kerere boma noho; to umui na o tomu “Ai na mata-papa taumai”, taunabunai emui kerere na mia.