10
Iehu ese Ahaba ena iduhu e habuaia tari
Ahaba natuna mamaruanedia hitu-ahui na Samaria ai e nohova. Taunabunai Iehu ese revareva haida e tore, e siaidia lao Samaria ai, hanua lohiadia bona tau-badadia bona Ahaba natuna e reḡudiava taudia dekediai. Eto, Ina revareva ba davaria dinana ai, biagumu natuna mamaruanedia na dekemui ai e nohomu bona kariota bona hosi bona hanua mai maḡudia bona tuari ḡaudia na dekemui ai e miamu dainai, biagumu natuna namo-hereana bona baine davana momokani merona bavabia hidi, tamana ena terono ai ba hahelaia kau, bona biagumu ena iduhu dainai ba tuari. Bena idia na e gari dikadika, e hereva heheni, eto, A itaia, hari pavapava raruosi na ia vairanai se gini diba, matona ita na ede baita gini toma? Taunabunai, hanua pavapavana ena ruma biaguna bona hanua lohiana bona hanua tau-badadia bona hereḡu taudia na hereva e siaia, Iehu dekenai, eto, Ai na oiemu hesiai taudia; emu haheḡani iboudiai emai ai na baia badinadia. Ai na tau ta hanua pavapavana ai basia halaoa; oi sibomu emu lalo-hadai heḡereḡerena ba karaia.
Bena Iehu ese revareva ta ma e tore henidia, eto, Bema umui na lauegu kaha ai, bona lalomui bema heḡereḡere lau ba kamonai henigu, biagumui natuna mamaruanedia kwaradia bavabidia, bena kerukeru, nega inihetomana ai, dekegu baoma Iesrele ai. Una negana ai hari hanua pavapavana natuna mamaruanedia hitu-ahuiosi na hanua tau-badadia dekediai e nohova; idia ese e regudiava. Bena revareva na dekediai e kau negana ai, idia ese hanua pavapavana natuna mamaruanedia e abidia, taudia hitu-ahuiosi na e aladia mase, kwaradia na bosea haida lalodiai e udadia, bena ia dekena e siaidia lao, Iesrele ai.
Gwaukau tauna na e kau, bena e hamaoroa, eto, Hanua pavapavana natuna mamaruanedia kwaradia vada e mailai. Bena Iehu eto, Senu rua ai bavatodia, ikoukou raka-vareaina ai bae mia ela bona daba. Bena daba ai ia na e raka lasi, e gini, taunimanima iboudiai e hereva henidia, eto, Umui na asi emui kerere; lau ese biagugu ihadikana dalana na tahua, bena na alaia mase; a ini be daika ese e aladia mase? 10 Taunabunai ba diba, Iehova ese Ahaba iduhuna herevadia e gwaurai ḡaudia na ta tano ai basine moru; badina be Iehova ese ena hesiai tauna Elia uduna amo e gwaurai herevadia na karadia vada e kara. 11 Taunabunai, Iehu ese Ahaba ena orea taudia Iesrele ai na e aladia mase, ena tau-badadia iboudiai bona turana korikori bona ena hahelaḡa taudia, ela bona ta se hanohoa.
12 Bena ia na e tore isi, Samaria ela. Dala ai, ia na Bet-ekede ai e kau; una na mamoe ireḡudia taudia edia gabu ta. 13 Unuseni ai Iehu na Ahasia, Iuda pavapavana, varavarana ida e hedavari, bena e nanadaidia, eto, Umui, be daidia? Idia na e haere, eto, Ai na Ahasia varavarana, hanua pavapavana natuna bona ia sinana natuna baia igodia ita totona vada ama. 14 Ia eto, Ba dabaidia tao! E dabaidia tao; bena Bet-ekede ranu gurina badibadinai e aladia mase. Iboudiai na hari-ahui rua; ta se hanohoa.
15 Unu amo e raka oho negana ai, Iehonadab Rekab na ema, bena raruosi e hedavari. Bena Iehu ese e hahenamo henia, eto, Oi o lalokau henigu momokanimu, lau ese oi na lalokau henimu momokanimu na heto, a? Iehonadab e haere, eto, Oibe. Iehu eto, Bema unuheto, imamu ba henigu. Bena imana e henia. Bena Iehu ese e abia dae, ena kariota latanai, 16 eto, Aitala, ba itaia, lalogu na e siahumu Iehova dainai. Taunabunai, ena kariota ai e laohaia. 17 Bena Samaria ai e kau ai, ia ese Ahaba ena orea taudia oredia iboudiai Samaria ai e aladia mase, ela bona vada e ha-oredia, Iehova ese Elia e hamaorolaia herevana heḡereḡerena.
Iehu ese Baal itomadiho-henina vada e hadokoa
18 Bena Iehu ese taunimanima iboudiai e haboudia, e hereva henidia, eto, Ahaba ese Baal isiaina e lao henia sisina, a Iehu ese isiaina baine lao henia bada. 19 Taunabunai, Baal ena peroveta taudia bona e toma henia dihomu taudia bona ena hahelaḡa taudia ibouboudiai a boiridia, ta basine noho, badina be boubou karana badana ta baina karaia, Baal ena; baine noho tauna na basine mauri. A Iehu ese e koidia; ia ese Baal itomadihohenina taudia baine habuadia tari eto.
20 Bena Iehu na e hahedua, eto, Hebou ta ba hahelaḡaia, Baal ena. Bena idia ese vada e gwauraia. 21 Bena Iehu ese herevana e siaia lao, Israel idoinai; bena Baal itomadiho-henina taudia iboudiai ema, ta se noho. Bena Baal ena dubu ai e dae kau, ela bona Baal ena dubu na e honu, duduna ela bona duduna. 22 Bena Iehu ese dabua kobena inarina tauna e hamaoroa, eto, Dabua helaḡadia avabidia lasi, Baal itomadiho-henina taudia iboudiai edia. Taunabunai, ia ese edia dabua e abidia lasi.
23 Bena Iehu na Baal ena dubu ai e dae kau, lehonadab Rekab ida. Bena ia ese Baal itomadiho-henina taudia e hamaorodia, eto, Mani a hetahu, ba itaia, Iehova itomadiho-henina tauna ta umui padamui ai basine noho, a Baal itomadiho-henina taudia mo sibodia. 24 Bena ia na e raka vareai, boubou ḡaudia bona ḡole-oho bouboudia baine hahelaḡadia totona.
Iehu ese tatau taurahani-ahui na edia gini gabudia vada e henidia murimuri ai, bena ia ese e hamaorodia, eto, Ini imamui ai vada na atodia taudia ta baine harohoa mauri tauna na baine mase. 25 Taunabunai, ḡole-oho boubouna e hahelaḡaia vaitani murinai, Iehu ese kito taudia bona heitatao taudia e hamaorodia, eto, A raka vareai, bavaladia mase, tau ta basine roho mauri. Taunabunai hari kito taudia bona heitatao taudia ese dare amo e aladia ore, bena e tahodia lasi murimuri ai. Bena Baal ena dubu ena laloma daiutuna lalonai e raka vareai, 26 au-tubua helaḡana Baal ena dubu ai e miava ḡauna na e huaia lasi, e gabua. 27 Baal ena au-tubua bona ena dubu danu idia ese e ḡigidia dobi, bona mei rumana ai e halaoa, ema bona ina dina. 28 Unu amo Iehu ese Baal na Israel ai e halasihiaia. 29 A Iehu na Ieroboam Nebata ena kara dika, Israel e hakaralaia dika ḡaudia, amo se raka oho. Una Ieroboam ese boromakau natuna laulaudia na gold amo e karadia, Betele ai bona Dan ai e atodia; unu amo ia ese Israel e hakaraia dika.
30 Bena Iehova ese Iehu e hamaoroa, eto, Vada o kara namo; egu lalohadai heḡereḡerena vada o karaia, bona lalogu e urava karadia iboudiai na Ahaba ena iduhu vada o kara henia, una dainai uru ihahanina ai oi garamu na Israel teronona ai bae helai. 31 A Iehu na Iehova, Israel Diravana, ena taravatu dalana ai se raka namonamo mai lalona idoinai, ia na Ieroboam ena kara dika, Israel e hakaraia dika ḡaudia, na se rakatanidia.
32 Unu dinadia ai, Iehova ese Israel tanona e hamaraḡia matama. Israel tanona idoinai lalonai Hasaele ese Israel taudia e hadareredia: 33 Ioridane sinavaina amo mairiveina kahana tanodia, bona GDead tanona idoinai, bona Gad bona Ruben bona Manase taudia edia tano, Aroere, Aranon kourana badina, amo; unu na Gilead bona Basan tanodia.
34 Iehu ena kara oredia, ena kara iboudiai bona ena siahu, sivaraidia na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada eme hetore, ani?
35 Taunabunai, Iehu na tubu tama dekediai e mahuta; Samaria ai e guria. Ia gabuna ai ia natuna Iehoahasa ese Israel e lohiaia. 36 Iehu ena lohia laḡanidia, Samaria ai Israel e lohiaia, na laḡani ruahui taurahani.