17
Samaria e darere
Ahasa, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina ihagwauta-ruana ai, Hosea Elaha ese Israel e lohiaia matama, Samaria ai; bona ena lohia laḡanidia na taurahani-ta. Ia na Iehova vairanai e kara havara, to dia Israel pavapavadia gunadia heḡereḡeredia. Salmanesere, Asuria pavapavana, ese e tuari henia, bena Hosea na ia isiaina ilao-henina tauna ai ela, bona heaiva ḡaudia e henia. A Asuria pavapavana ese ena tao-tore e davaria; badina be Hosea ese gwaukau taudia na So, Aigupto pavapavana, dekena e siaidia lao, bona heaiva ḡaudia na Asuria pavapavana dekena se siaidia lao, laḡani ta ta amo e siai laova heḡereḡerena. Taunabunai, Asuria pavapavana ese dibura rumana ai e koua ahu, bona e ḡuia. Bena Asuria pavapavana ese Israel tanona idoinai e tuari henia, ela bona Samaria ai e kau, bena hanua na e koua ahu ela bona laḡani toi e ore. Hosea ena lohia laḡanina ihataurahani-tana ai, Asuria pavapavana ese Samaria e abia; bena Israel taudia na Asuria e laohaidia, Hala ai bona Haboro, Gosan sinavaina, badibadinai bona Mede hanuadia ai e hanohodia.
Una na e vara badina be Israel taudia ese Iehova, edia Dirava, Aigupto tanona amo e hakaudia lasi bona Farao, Aigupto pavapavana, imana amo e hamauridia Diravana, e kara havara heniava, dirava idaudia garidia e gariva, bona Israel taudia vairadiai Iehova ese e luludia lasi besedia edia kara bona Israel pavapavadia ese e haginidia karadia na e karava. Kara dia maoro, Iehova, edia Dirava, ihadikana karadia, na Israel taudia ese e karadia hehuniva. Idia ese atai gabudia e haginidia edia hanua iboudiai lalodiai, gima kohorona ela bona hanua mai maḡudia. 10 Idia ese au-tubua helaḡadia bona kaivakuku na ororo badadia iboudiai doridia ai bona au mauridia iboudiai henudiai e haginidia; 11 unuseni ai idia ese muramura mai bonadia e gabudia atai gabudia iboudiai latadiai, Iehova ese idia vairadia amo e abidia oho besedia e karava heḡereḡerena. Kara dikadia e karava, unu amo idia ese Iehova e habadua. 12 Iehova ese vada e hamaorodia kaivakuku basie toma henidia diho na idia ese e toma henidia dihova.
13 Ḡau tamona, Iehova ese Israel bona Iuda na peroveta taudia bona mata-hanai taudia iboudiai ududia amo e sisiba henidia, eto, Emui dala dikadia amo ba raka oho, egu haheḡani bona egu taravatu ba badinadia, senemui na haḡanilai henidia bona peroveta, egu hesiai taudia, edia amo na siaia vasi taravatuna idoinai heḡereḡerena. 14 A idia na asie kamonai, a lalodia na a'auka, senedia heḡereḡeredia, idia danu Iehova, edia Dirava, asie abia dae. 15 Idia ese ena taravatu, bona ena gwauhamata, senedia ida e hegwauhamata heheni ḡauna, bona e sisibalai henidia herevadia, na e dadaraidia, dirava koikoidia e ḡavadia, bena idia danu koikoi taudia ai ela; bona e noho hetabira besedia, Iehova ese vada e haḡanidia basie tohotohodia besedia, na muridiai e raka. 16 Iehova, edia Dirava, ena haheḡani iboudiai e rakatanidia; edia boromakau natudia laulaudia rua e kara, bona kaivakuku ta danu; bona guba hisiudia iboudiai e toma henidia diho; bona Baal isiaina e lao heni. 17 Natudia mamaruanedia bona natudia hahinedia na lahi ai e haḡoledia oho, bona bagu-haoro bona mea karadia e kara, bona sibodia e hehoi, kara havara Iehova vairanai bae kara; bena unu amo e habadua. 18 Taunabunai, Iehova ese Israel taudia e badu henidia dikadika, ia vairana amo e abidia oho; ta se noho, Iuda iduhuna mo sibona.
19 Iuda taudia ese danu Iehova, edia Dirava, ena haheḡani asie badinadia, to Israel taudia ese e haginidia daladia ai e raka. 20 Bena Iehova ese Israel garana iboudiai e dadaraidia bona e hahisihisidia, bona ihadikadia taudia imadia ai e atodia, ela bona ia vairana amo e negedia daure.
21 Ia ese Israel na David ena iduhu amo e darea oho negana ai, idia ese Ieroboam Nebata e abia, edia pavapava ai e halaoa. Bena Ieroboam ese Israel e lulua oho, Iehova iḡavana amo, bona e hakaradia dika bada herea. 22 Israel taudia ese Ieroboam ena kara dika iboudiai e tohotohodia, asie rakatanidia; 23 ela bona Iehova ese Israel na ia vairana amo e abia oho, ena hesiai taudia, peroveta taudia, iboudiai ududia amo e herevava heḡereḡerena. Taunabunai, Israel taudia na edia tano korikori amo e luludia oho, Asuria ela, ema bona ina dina.
Idau taudia ese Samaria e noholaia
24 Bena Asuria pavapavana ese taunimanima haida na Babulono bona Kuta bona Ava bona Hamat bona Sefaravaimi amo e mailaidia, Samaria hanuadia ai e hanohodia, Israel taudia ibolodia; bena idia ese Samaria e abia, edia tano ai e halaoa, bona hanuadia e noholaidia. 25 Unuseni ai e noho matama negana ai, idia ese Iehova garina asie gariva; taunabunai Iehova ese leona haida e siaidia lao idia bogaragidiai, haida e aladia mase. 26 Taunabunai, haida ese Asuria pavapavana e hamaoroa, eto, Vada o laohaidia, Samaria hanuadia ai o hanohodia, taudia na una tano diravana ena taravatu asi dibadia; una dainai ia ese leona na bogaragidiai vada e siaidia lao, bena leona ese e aladia masemu, badina be idia na una tano diravana ena taravatu asi dibadia. 27 Bena Asuria pavapavana na e hahedua, eto, Hahelaḡa taudia unu amo o mailaidia na ta unu ba siaia lao; bainela, unuseni ai baine noho, una tano diravana ena taravatu baine hadibalaidia. 28 Taunabunai, hari hahelaḡa taudia Samaria amo e laohaidia na ta ela, Betele ai e noho, e hadibadia, Iehova ede bae gari henia toma.
29 A bese ta ta ese sibodia edia dirava dounu e karava ḡaudia na atai gabudia, Samaria taudia ese e kara gaudia, dubudia ai e atodia, bese ta ta e noho heniva hanuadia lalodiai. 30 Babulono taudia ese Sukoto-benoto e karaia; Kutu taudia ese Neregala e karaia; Hamat taudia ese Asima ekaraia; 31 Ava taudia ese Nibihasa bona Tarataka e karadia; bona Sefaravaimi taudia ese natudia na lahi ai e haḡoledia oho, Adram-melek bona Anam-melek, Sefaravaimi diravadia, edia. 32 Idia ese Iehova danu garina e gariva, bona idia sibodia bogaragidia amo taunimanima idau-idau e abidia hidi, atai gabudia edia hahelaḡa taudia ai baela; bena unu hahelaḡa taudia ese boubou ḡaudia e hahelaḡadia idia daidiai, unu atai gabudia dubudia ai. 33 Taunabunai idia ese Iehova garina e gariva, a sibodia edia dirava danu isiaidia e lao heniva, bogaragidia amo e mailaidia besedia edia kara heḡereḡeredia.
34 Una kara gunana heḡereḡerena mo e karaiamu ema bona ina dina. Iehova garina asie garimu, hahedua eiava hahemaoro herevadia eiava taravatu eiava Iehova ese Iakob (e nemaia Israel) natuna e henidia haheḡanina asie badinadiamu. 35 Iehova na idia ida e hegwauhamata heheni; bona e haḡanidia, eto, Dirava idaudia garidia basio gari; basio toma henidia diho, bona isiaidia basio lao heni, bona basio boudia. 36 A Iehova garina ba gari; ia ese imana e toia roro mai siahu-badana ida, Aigupto tanona amo e hakaumui lasi; ia ba toma henia diho bona ia ba boua. 37 Hahedua bona hahemaoro herevadia bona taravatu bona haheḡani, e tore emui, ḡaudia na nega idoinai karadia ba kara nahua-toho. Dirava idaudia garidia basio gari, 38 bona ta hegwauhamata heheni gwauhamatana basio laloa boio. Dirava idaudia garidia basio gari, 39 a Iehova, emui Dirava, garina ba gari; bena ia ese inaimui iboudiai imadia amo baine hamaurimui. 40 Ḡau tamona, idia na asie kamonai, a edia kara gunadia heḡereḡeredia mo e karava.
41 Taunabunai, unu bese ese Iehova garina e gariva, bona edia kaivakuku danu e toma henidia dihova; natudia bona tubudia danu unu e kara tomava. Bona senedia e karava heḡereḡerena, idia danu doini e karamu ema bona ina dina.