12
Takəs Yakuba ŋgaha taduw Piyer à daŋay
La zamana uwatà Sufəl Herod adzəkà matərəɓ azlaməna madiŋal gəl à vok, akə̀ɗ Yakuba, deda aŋa Yuhana la katsakar. Uwana anəŋàŋ kà, akə̀s à azla Yahu­diya à gəl kà, akə̀s Piyer aya. (Kaslà uwaga agà mavakay aŋa Pain uwana tatak makəsliŋ la tsəh aw) Bokuba uwana akə̀s à azla Yahu­diya à gəl, à uwana Herod akə̀s Piyer, aduw à daŋay. “Nə̀ŋàwla!”, agòɗ à azla­slodzi. Atà azla­slodzi tatsàk ala madzəga ufaɗ, kəla slaka kà, slodzi ufaɗ ufaɗ, kà uwana asàl madalla à huma aŋa azladza à baŋa madəvaday Paska adàdəv à gay. Azla­slodzi tanə̀ŋla Piyer la daŋay, ama azlaməna madiŋal gəl à vok tada à huma à gay la madəv kuɗa à Zəzagəla la ləv tekula kokuɗa masakal.
Piyer asa à uda la daŋay
La mahənay uwana naka Herod adala Piyer à huma à azladza, Piyer la madzehal gà la tataka azla­slodzi səla la abà, mawoɗəŋ à ahəŋ gà la maza­kazak səla, ŋgaha azlaməna manəŋla bay atà la slaka aŋatà la abà la gay gamagày. La kirim yewdi, malika aŋa Sufəl Zəzagəla apə̀hla vok ala, magol uɗaka aùɗ la gày daŋay la aku. Malika afetekà Piyer, atsənàŋ ala, agòɗal: “Sà à afik, katskats!” Azla­ma­za­kazak tanə̀sal à ahàl ala. Ŋgaha malika agòɗal: “Wàɗ para­para aŋak à tsəh, ŋgaha wàɗàhà kwimik aŋak!” Piyer aɗahàŋ kiya uwaga, ŋgaha malika agòɗal: “Dùw dəbdebi aŋak à vok, ŋgaha kà nəfà gi!” Piyer asà à uda la gày daŋay la aku la manəf malika. Asə̀l kà uwaga malika aɗehəŋ kà dziriga aw. Gəl aŋha agòɗ kà: ‘Mase­siŋay la uwana ase­sìŋla à gi’, agòɗ. 10 Tatsə̀ɗ à azla­slaka azlaməna manəŋla teraŋa la vok ala, azla­masəla la vok ala, ŋgaha tabəzà à gay gamagày aŋa adà à vok, adà à huɗ gudəŋ. Gamagày uwaga apə̀zlla vok la ahàl aŋha la huma aŋatà, ŋgaha tasà à uda. Tadà à barama à ama. La abatà malika asàk à Piyer à ahəŋ.
11 Uwana Piyer adavàh gəl ala lakəl aŋa uwana apakà vok kà, agòɗ: “Ndzer, Zəzagəla aslə̀l malika aŋha à waŋ kà mapəl gi ala la ahàl aŋa Herod, ŋgaha la mawi­siga uwana la abà gesina azla Yahu­diya tayàhla gi kà maɗàhgəŋ à vok gesina.”
12 Uwana adavàh gəl ala kà, ahàd à mtəga Mari­yama, iyà aŋa Yuhana uwana tazalalla Mark, la slaka uwana azladza aŋuvaw tahamà gay à vok kà madəv kuɗa. 13 Piyer atsìzlla à gay gamagày aɗəɗàŋ, ŋgaha masla sləray misga, uwana sləm aŋha Rode, azà vok à gay gamagày à huɗ kà mapəzlay. 14 Katskats asə̀l kuda aŋa Piyer, aràb məŋga, ama apə̀zl gamagày aw adùw vok à gày, kà mapəh à azladza kà Piyer la uda la gay gamagày. 15 “Kak kusoŋu!” Ama masla kà, agəɗàŋ afik ndzer kà, bà masla. Ŋgaha tagòɗal: “Uwaga malika aŋha!” 16 Tekeɗik Piyer asàk à maɗəɗ à gay gamagày aw. Uwana tapə̀zl gamagày tanəŋàŋ kà, tsa masla, ləv avàlàh à atà à gay gesina. 17 Piyer adzilà ahàl à zagəla, akokòt à atà à ahàl à adi, kà atà aŋa madz à ahəŋ titi, ŋgaha adzəkà matugw à atà uwana Sufəl Zəzagəla aɗahàŋ kà masəla à uda la daŋay la abà. Agòɗ à atà aya: “Kadàpəhaw à Yakuba, ŋgaha à azla­deda anik aya babay.” La lig la ahəŋ, asà à uda, adà aŋha à slaka anik.
18 Uwana məl ada­wulla kà, gəl akàɗ à azla­slodzi à vok: “Kakay Piyer adà aŋha ma?”, tagòɗàh à vok. 19 Herod ayàh, ama aɓə̀zal aw. Anavàh azlaməna manəŋla la gay ala, ŋgaha avà tetəvi kà makaɗ atà. La lig la ahəŋ masla à Herod ahàd, adzà à ahəŋ la Yahu­diya ŋgaha la Sama­riya.
Mamətsay aŋa Herod
20 La mok uwatà kà, azlaməna gudəŋ Tir la azla Sədon tayàh matsən vok gay la Herod, kà uwana la abatà la uwana taɓəz tatak may aŋatà. Kà uwana Herod la mapak ləv gà lakəl aŋatà. Tasà à waŋ, takə̀s dza anik uwana à ahàl, masla manəŋla huɗ gày aŋa Sufəl, uwana sləm aŋha Bəlastus. Ŋgaha tahàd à slaka Herod kà manav məsəl vok. 21 La abatà Herod akədə̀v à atà kaslà à ahəŋ, kà mapəh à atà gay. La mavakay uwatà, atsòkw à lukut sufəl aŋha à abà, ŋgaha adzà madzay la kursi sufəl aŋha la afik, ŋgaha apə̀h à atà gay la kuɗa zləkkà. 22 Maham à ahəŋ dza agòɗ: “Uwaga kà maɓaɗma aŋa dza asik aw”, tagòɗ, “Ama aŋa zəzagəla.” 23 Uwana Herod atsənà uwaga kà, aɗə̀ɗ à gay ləv. Gay gà la uwaga malika aŋa Zəzagəla adùwal ɗuvats à gəl, madu­wari azùw à gay, ŋgaha amə̀ts, kà uwana azləɓà gəl aŋha bokuba Zəzagəla.
24 Kiya uwaga gay aŋa Sufəl Zəzagəla azigə̀n kaykay aya.
25 Mok uwana Barnabas atà la Sawul tadə̀vla sləray aŋatà à gay la gudəŋ Uru­sa­lima, tawùl à lig ŋgaha tazə̀ɓ Yuhana uwana à tsəh, tazalalla Mark.