25
Asa à Pol kà gumna Rom la uwana aɗahàlla seriya
Uwana mahənay makər adada à lig, Festus abəzà kutso uwatà à abà, atsìzlla ala la Zəsare, ahàd à Uru­sa­lima. La abatà la uwana azla­ma­dza­haga aŋa azla Yahu­diya la azla­ma­siga anik uwana sləm aŋatà la ahəŋ, tavà mapuw gudzi aŋatà, uwana tapuwà à Pol à gəl à Festus, kà mav à atà tetəvi kà madla Pol à Uru­sa­lima, kà uwana la madzugway aŋatà la abà kà, tatsə̀n vok gay lakəl aŋha kà makəɗ à tetəvi à ama. Ama Festus awùlla à atà ala: “Pol kà, aga la daŋay la Zəsare, gi bay kà nekwa gəwul à abatà. Tsa kətà kà, azla­ma­dza­haga aŋkul tanəfa gi à abatà kà mapu­walla gudzi à gəl à baŋa aɗa­hà­kulla mawi­siga à vok zlà.”
Festus aɗahà mahənay mtəgis, bi kulo, la tataka aŋatà la abà pəra, ŋgaha awùl à Zəsare. La bebəŋ gà, adà à gay seriya à agu, tadàla Pol à huma aŋha. Uwana Pol adaduw à awtày kà, azla Yahu­diya uwana tasà à waŋ la Uru­sa­lima takə̀sal gay à adi, tapù­walla gudzi zla­zla­ɗaga à gəl deyday, ama agə̀ɗ à atà à gay aw, kà uwana fida. Ama Pol apə̀h dziriga aŋha, agòɗ: “Gəɗahaŋ mawi­siga lakəl aŋa mapəhay aŋa azla Yahu­diya aw, baməraka lakəl aŋa məŋ gày Zəzagəla babay aw, amiyaka à məŋ sufəl à vok aw.” Festus uwana asàl marabəŋ azla Yahu­diya agòɗ à Pol: “Asa à ka nəma aŋa mad à Uru­sa­lima, kà maɗah à ka seriya la huma gulo nəmay?” 10 Pol agòɗal: “Gədà­tsizlay kà à huma seriya aŋa gumna, say la abanay la uwana seriya gulo aɗàh vok. Gəɗahà mawi­siga à azla Yahu­diya à vok aw, kak babay kà kasəl. 11 Baŋa azlayla gi aw, gəɗahà mawi­siga, uwana azlayla gi mamətsay kà, gəkəs mamətsay. Ama baŋa gay la ahəŋ la mapuw gi gudzi à gəl aŋatà uwanay la abà aw kà, dza aslala vok aŋa mav à atà gi à ahàl aw. Kamkam dàla gi à huma məŋ sufəl la Rom, adàɗah seriya.” 12 Kiya uwaga à uwana, Festus atsə̀n vok gay la azlaməna sawaray aŋha agòɗ: “Tsa kanàv mad à huma seriya aŋa məŋ sufəl Rom kà, bà kaday zlà.”
Pol la huma Agəripa la Berenəs
13 La lig azla­ma­hanay ŋuv, sufəl Agəripa asà à waŋ, atà la Berenəs, à Zəsare kà maɗàh ‘Ayyi’ à Festus. 14 Uwana tasà­fànì kà, Festus apə̀h gay aŋa Pol à sufəl uwaga, agòɗ: “Dza anik la ahəŋ, Felikəs asàkal la daŋay la abanay. 15 Mok uwana gəhàd à Uru­sa­lima kà, azla­ma­dza­haga aŋa azlaməna mav tatak, la azla­ma­siga aŋa azla Yahu­diya tapuwal gudzi à gəl, ŋgaha tanavà gi, kà gi aŋa madukwalla seriya à gəl. 16 Gəwùlla atà ala kà azla Rom kà atà la tetəvi kà madukw seriya à dza à gəl kiya uwanay kokuɗa seriya la yewdi yewdi la huma aŋa azlaməna mapuw gudzi à dza à gəl aw. 17 Məsà à abanay anina. Katskats la bebəŋ gà kà, gəhàd à gày seriya à agu, gəvà tetəvi kà masəlla dza uwaga à waŋ. 18 Azlaməna məzam aŋha bay atà la abatà, ama tasəlà mapuw gudzi à waŋ, kà mawi­siga bokuba uwana gədzugw aw. 19 Say tabayà vok gay kà lakəl aŋa madz à ahəŋ aŋatà, ŋgaha lakəl aŋa dza anik uwana sləm aŋha Yesu, uwana Pol agòɗ kà aga la ahəŋ la sifa pəra. 20 Kiya uwaga, gi babay kà, uwana gəɓə̀z à mawi­siga aŋha aw kà: ‘Kakəsay kà madà Uru­sa­lima kà maɗahla ka seriya la abatà ay?’, gəgòɗal. 21 Ama Pol adə̀v gi kuɗa kà maɗàhla seriya la Rom, ŋgaha nə̀ŋàwla tsəràh à uwana gədàsləlay à slaka məŋ sufəl Rom, gi magoɗ à atà.” 22 Agəripa agòɗ à Festus: “Gi babay kà, asa à gi matsən gay aŋa dza uwaga bay.” Festus agòɗal: “Kadàtsəɓal sləm lebəŋ zlà!”
23 La bebəŋ gà, sufəl Agəripa la Berenəs tasà à waŋ la makoray. Azladza tahàb atà dəs, tahàd à slaka seriya la azlaməŋga aŋa azla­slodzi la azlaməŋga aŋa gudəŋ. “Sàwla Pol à waŋ!” Festus agòɗ, ŋgaha tadàla Pol à awtày. 24 Festus agòɗ: “Kak, sufəl Agəripa, la azladza uwanay azla Yahu­diya uwana la abanay la uwana la Uru­sa­lima gesina, tapùwla gudzi à gəl la slaka gulo, atà gesina tagòɗ kà, say maz sifa aŋha ala. 25 Ama gi kà, gəɓəzà tatak uwana asla makəɗla aw. Iyay, ama dza masla la gəl aŋha ayàh, maɗa­halla seriya la huma məŋ sufəl aŋa Rom kà, gəvà tetəvi kà masləl à abatà. 26 Ama gəsəl tatak uwana gətseter à məŋ sufəl lakəl aŋha aw. Gay gà la uwaga gəsəl à waŋ à huma aŋkul, kaykay kà à slaka aŋak à kak sufəl Agəripa, baŋa mədà­tsən godega aŋa gay aŋha kà pəra, gədà­tse­tseray lakəl aŋha. 27 Kà uwana asa à gi kà masləl masla daŋay à huma seriya kokuɗa madzaɗ gay uwana ala lakəl aŋha aw.”