9
Mapəh gay la ləv ala aŋa Sawul
La mok uwatà, Sawul asakà matərəɓəŋ la makaɗ azlaməna matapla la slaka Sufəl Yesu aw. Ahàd à slaka məŋ madza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla. Anavà patanti, kà aŋa gày madəv kuɗa la Damas, kà makas azladza uwana tanəfa Yesu, azlazil la azlamis gesina, kà madla atà à Uru­sa­lima.
Mok uwana adaɓəz à patanti uwaga kà, atsìzlla ala, kà mad à Damas. La tetəvi la ama, uwana azlabəzay, katskats məŋ uɗaka asà à ahəŋ la zagəla, aùɗ la slaka aŋha. Atə̀ɗ à vəɗah, ŋgaha atsənà kuda uwana agòɗal: “Sawul, Sawul, kà mana katərəɓ gi ma?” Anàv, agòɗal: “Kak uwa, Sufəl?” Kuda uwaga agòɗal: “Gi Yesu uwana katərəɓəŋ.” Ama agòɗal: “Sà à afik, hàd à gudəŋ à abà, la abatà la uwana tadàpəh à ka uwana kadà­ɗe­həŋ.” Azlaməna mau­gu­zahay atà nna tagu­ɗə̀kàhla, taslàla vok kà mapokw gay aw, tatsənà maɓaɗma, ama tanəŋà dza aw. Sawul asà à afik la vəɗah, apə̀zl yewdi, ama aslàla vok kà manəŋ tatak aw. Takə̀s à ahàl kà madla à Damas. Tsəràh mavakay makər, aslàla vok kà manəŋla aw, azùw ŋgaha asà tatak babay aw.
10 Masla asik anik la ahəŋ la Damas uwana sləm aŋha Ana­niyas. Sufəl Zəzagəla apə̀hal la masa­siŋay, agòɗal: “Ana­niyas, Ana­niyas!” “Awway, gi la uwanay, Sufəl gulo”, Ana­niyas agòɗal. 11 Sufəl Zəzagəla agòɗal: “Katskats, hàd lagonay à bəzi barama tərraga à ama. Lakay aŋa Yudas, dza uwana sləm aŋha Sawul zil Tarsus, adəv kuɗa lagwa, ɗanàv. 12 Kiya uwaga la masa­siŋay kà, Sawul anəŋà dza anik, uwana sləm aŋha Ana­niyas adà à gày kà maɓəkal ahàl à gəl, kà masla aŋa manəŋla aya.” 13 Ana­niyas agòɗal: “Sufəl, azladza aŋuvaw tapə̀h à gi lakəl aŋa dza uwaga, lakəl aŋa uwana aɗahàŋ à azlaməna manəfay aŋak à vok la Uru­sa­lima. 14 Ŋgaha asà à waŋ à abanay la patanti, uwana la ahàl azla­ma­dza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla la Uru­sa­lima tavàl, kà makas azladza uwana tatsàl sləm aŋak à gay.” 15 Ama Sufəl Zəzagəla agòɗal: “Hàd, kà uwana gədazəɓ masla, ŋgaha gədà­pa­kəŋ ala, kà masla mapəhla gi ala, la slaka azlatsəhay anik anik, la azla­su­fəl aŋatà, ŋgaha la tsəhay Isərayel. 16 Gi la gəl gulo gədàpəh ala ŋgərpa uwana adàsay kà gi.”
17 Kiya uwaga Ana­niyas ahàd, adà à gày uwatà à agu, aɓə̀k ahàl à Sawul à gəl, agòɗal: “Deda Sawul, Sufəl Yesu uwana apə̀hakala vok la tetəvi la ama à uwana katsà à waŋ, masla la uwana asləl gi à waŋ, kà kak aŋa manəŋla aya, ŋgaha kà kak aŋa magay mahənlaga la Masasəɗok Zəzagəla.” 18 Katskats tatak anik bokuba mafafətay aŋa kilfi anìs à Sawul la adi ala, ŋgaha anə̀ŋla aya. Hadzak, asà à afik ŋgaha taɗà­halla batem. 19 La lig la ahəŋ azùw tatak may, ŋgaha aɓəzà à ndzəɗa aya.
Sawul apəh gay Zəzagəla la Damas
Sawul asàf la azlaməna madiŋal gəl à vok ŋuv la Damas. 20 Katskats adzəkà mapəhàh gay Zəzagəla la azlagày madəv kuɗa la aku, la mapəhla ala, kà Yesu kà Kona aŋa Zəzagəla. 21 Azladza uwana tatsə̀ɓal sləm gesina, ləv avàlàh à atà à gay, tagòɗ: “Uwaga kà dza uwana atərə̀ɓàhà azladza la ndzəɗa la Uru­sa­lima, azla­uwana takə̀s gay aŋa Yesu aw takay? Ŋgaha asà à waŋ à abanay kà aŋa makas atà la madla atà à məŋ madza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla aw takay?”
22 Ama Sawul azàŋ la ndzəɗa koksi­koksi la mad à huma à gay, azla Yahu­diya uwana tadzà à ahəŋ la Damas, tasə̀l uwana tawulàlla aya à mok uwana apə̀hatàla kà Yesu kà Kristu aw.
23 Uwana ada­safni kà, azla Yahu­diya takə̀s sawaray kà makəɗay. 24 Ama atsənà uwana tatsənàŋ à vok kà maɗa­hallaŋ à vok. Kəla mavakay la mahənay tanə̀ŋla gay gamagày aŋa huɗ gudəŋ kà makəɗay. 25 Kiya uwaga la vəɗ vərdi anik, azlaməna asik aŋha tazə̀ɓ, tafà à takosà à abà, tadzilà à ahəŋ la gəl zlagam, uwana takə̀slla gay à huɗ gudəŋ à adi.
Sawul la Urusalima
26 Mok uwana Sawul adawul à Uru­sa­lima kà, ayàh maham gay à vok la azlaməna matapla; ama guba akə̀s à atà gesina, kà uwana tadiŋal gəl à vok, kà masla ndzer kà adapaka masla manəf Yesu aw. 27 Ama Barnabas akə̀s à tsəh, adàlla à slaka azlaməna matapla la slaka Yesu, ŋgaha atùgw à atà godega manəŋ Sufəl Yesu aŋa Sawul la tetəvi la ama, ŋgaha la uwana Sufəl Yesu aɓa­ɗalmà. Apə̀h à atà gay lakəl aŋa mawaɗ vok à uda aŋa Sawul uwana azà gay aŋa Yesu la Damas aya. 28 Dagay kaslà uwatà kà, Sawul adà à atà à adi, tau­gu­zàhàh la gudəŋ Uru­sa­lima kà maz gay aŋa Sufəl Yesu. 29 Ŋgaha apàhàh à azla Yahu­diya uwana tapə̀h gay Gərək la mabay vok gay la atà babay, ama atà kà, tayàh kà makəɗay. 30 Mok uwana azla­deda tatsə̀n uwaga kà, talakà Sawul à Zəsare, ŋgaha taslə̀l à Tarsus.
31 Kiya uwaga azlaməna madiŋal gəl à vok la kutso Yahu­diya, la Galili, la Sama­riya gesina tadzà à ahəŋ la lapiya, kokuɗa matərəɓay. Tadzərə̀ɗàh ala, tadzà à ahəŋ la mahoy à adi aŋa masləkaw Sufəl Zəzagəla la abà, tasəg ala la mazlakay aŋa Masasəɗok Zəzagəla.
Mawurla aŋa Ene
32 La kaslà uwatà Piyer augu­zàhàh la azla­gu­dəŋ la abà gesina. Vərdi anik, ahàd à slaka azlaməna madiŋal gəl à vok uwana tadzà à ahəŋ la Lidda. 33 La abatà dza anik uwana sləm aŋha Ene la ahəŋ. Magul à afik gà dagay mavay mtəgis agà la slaka mahən à ahəŋ. 34 Piyer agòɗal: “Ene, Yesu Kristu awur ka ala! Sà à afik, kakəl slaka mahən à ahəŋ aŋak à abà!” Hadzak Ene asà à afik. 35 La abatà azlaməna madz à ahəŋ la Lidda ŋgaha la azla­uwana la vaday Saron tanəŋàŋ gesina aŋatà tapə̀h gay la ləv ala la huma aŋa Sufəl Yesu.
Mawulla Dorkas à uda
36 Mis anik la ahəŋ la Yope sləm aŋha Tabita, (Sləm uwaga la gay Gərək Dorkas, uwana asal magoɗay Pəkur) Masla kà aɗahàhà azlasləray dzəɓa aŋha səla aw gà la mazlakay kuda. 37 La kaslà uwatà ɗuvats akə̀s, ŋgaha amə̀ts. La mok uwana tapàlal vok kà, tahənàŋ à gày, uwana à agu lakəl aŋa gày anik. 38 Uwana azlaməna madiŋal gəl à vok la Yope tatsənàŋ kà Piyer la Lidda, nekwa la gudəŋ uwaga kà, taslə̀lal azladza səla à tsəh la gay: “Mədəv à ka kuɗa, sà à waŋ à mtəga gami la katskats.” 39 Piyer anəfà à atà la katskats. Mok uwana tabəzà awtày kà, tadàla à gày uwana à afik tahənàŋ à agu. Azlamis kuɗa gesina tadà à awtày à slaka aŋha la mataway; tapà­halla azla­ne­newi, ŋgaha la azla­deb­debi uwana Dorkas atsàh à mok uwana aləg la sifa. 40 La abatà Piyer akuɗə̀kàh azladza à uda, ŋgaha akəɗèɗ à ahəŋ, adə̀v kuɗa, agolà à huma à slaka mazim­nekiɗ: “Tabita, sà à afik!”, agòɗal. Tabita apə̀zl yewdi, uwana anəŋà à Piyer à adi, asà à afik, adzà madzay. 41 Piyer akə̀s à ahàl, ŋgaha azlakàŋ kà matsi­zlləŋ ala. La lig la ahəŋ Piyer azàla azlamis kuɗa la azlaməna madiŋal gəl à vok, apə̀hatàla kà agay la sifa. 42 Uwaga asə̀lla à vok la Yope gesina, ŋgaha azladza aŋuvaw tadìŋ gəl à Sufəl Yesu à vok. 43 Piyer kà asàf məŋga la gudəŋ Yope la mtəga aŋa Səmon, masla masaɗ zlap.