MASƏLA AŊA WAKITÀ UWANA POL
ATSETSÈR À AZLA KORINTIYA
Deuxième Lettre de Paul aux Corinthiens
1
Ayyi
Gi Pol uwana Zəzagəla akə̀sànì gi, kà gi aŋa magay masləlay aŋa Yesu Kristu kà, gi la uwana gətseter wakità uwanay la ahàl gulo, anu la deda gami Timo­tawus, à akul məna gay Zəzagəla uwana la Korin­tiya, ŋgaha à azlaməna masla madiŋal gəl à vok anik anik gesina, uwana la kutso Akayya la abà. Zəzagəla Baba gami, atà la Sufəl gami Yesu Kristu tapis akul gay à vok la mav à akul lapiya.
Zəzagəla adzərə̀ɗ anu ala
Kikay à Zəzagəla Baba, la Yesu Kristu, Sufəl gami. Masla Baba aŋa vok mahamay, masla madzərəɗàh azladza ala koksi­koksi la mata­slaha atà ləv ala. Amiyaka mədàgay la ŋgərpa məŋga la abà kà, masla kà adzərəɗàhanula koksi­koksi. Kà uwaga à uwana məslala vok aŋa madzərəɗàh azladza anik uwana ala, atà la azlaŋ­gərpa anik anik la abà suwaŋ, mətaslatàla bokuba uwana anu məɓəzàl la slaka Zəzagəla. Aganay uwana gəpəh à akul: Kristu kà asà ŋgərpa kà məŋga, kiya uwaga anu babay kà, məsa ŋgərpa məŋga. La kità kà, Zəzagəla adzərə̀ɗàhanula kaykay, kà uwana anu la maham gay à vok la Kristu la abà. Baŋa məsa ŋgərpa kà, kà akul aŋa madzərəɗàh ala, ŋgaha Zəzagəla aŋa maɓəl akul. Baŋa Zəzagəla adavà à anu mawaɗ vok à uda kà, kà akul aŋa madzərəɗàh vok ala, kà akul aŋa mabas tsəhay ŋgərpa uwanay məsay. Məsəl ndzer kà, akul la maday kokuɗa maruw vok à ahəŋ la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh, ŋgaha mədahama à ŋgərpa à abà anina la slaka tekula, ama bà la uwaga bay kà, Zəzagəla adzərəɗàh akul ala bokuba anu suwaŋ.
Azla­deda, la kità bay kà, asa à anu kasəlaw lakəl aŋa tsəhay ŋgərpa, uwana məsà la kutso Asəya la abà. Ŋgərpa uwatà kà, azà à anu haɗay, kà uwaga aga kà bokuba məŋ dzəgla la kuda gami, ndzer, uwatà kà mədzugw kà mətəfay la abà aw. La abatà mədzugw la ləv gami la tsəh kà mavakay gami adadəv à gay la abanay lakana, məgòɗ. Ama uwaga atàp à anu kà, kà anu aŋa maf madzugway gami à gəl gami à afik aw, ama kà anu aŋa maf madzugway gami kà à Zəzagəla uwana à afik, masla mawulla azladza à uda la mamətsay. 10 Kà uwana masla la uwana apəlla à anu ala la zlamtsa aŋa mamətsay zla­zla­ɗaga la abà, ŋgaha bay kà, masla la uwana adàpəlla anu ala aya gotənaŋ. Ndzer, à masla la uwana adàpəlla anu ala. 11 Akul kà, kadà­zlakaw anu kiya uwaga, kà azladza aŋuvaw tadəv kuɗa kà anu, kiya uwaga kà, la mok uwana Zəzagəla adatsən madəv kuɗa uwaga kà: ‘Kikay’, azladza aŋuvaw, tadà­goɗal, kà vok mahamay aŋha uwana avà à azladza aŋuvaw.
Pol aɓəɗla madzugway aŋha
12 Madzugway aŋa ləv gami az sayda lakəl aŋa madz à ahəŋ gami la gudəŋ uwanay la vok, agay la ləv tekula la maduwal Yesu, ŋgaha ma baməraka la tataka aŋkul la abà zlà ma ay? La dziriga, uwana akəs Zəzagəla à gəl kà, mənəfa masəlay aŋa dza aw, say vok mahamay aŋa Zəzagəla uwana azlaka anu. 13-14 La haɗay gà, kà tatak mahaɗəŋ à ahəŋ gà la ahəŋ la matse­tseray gami la abà aw, uwaga bokuba uwana kadzeŋaw pəra, amiyaka katsənawwaŋ babay aw kà. Mədzugw kà, la huma la gay kà, kadà­tsənawwaŋ lela gesina, bà uwana katsənawwaŋ gəl gà gəl gà lagonay babay kà. Ama mok uwana Sufəl gami Yesu Kristu adàsa à waŋ kà, akul kadàsəlaw tatak gesina, ŋgaha kadà­rabaw kà anu, bokuba anu uwana mədà­rabay kà akul.
15-16 Haɗay la teraŋa kà, gəyàh mad à awtày à slaka aŋkul dadàŋ, ŋgaha kà gi aŋa mad à Make­du­niya. Mok uwana gədà­tsizlla ala la Make­du­niya, naka gəwul à slaka aŋkul, kà aŋkul aŋa mazlak gi la mau­gu­zahay gulo la abà, baməraka la mana beymi gesina, kà maday à kutso Yahu­diya. Kiya uwaga kà, naka asik səla gəpis à slaka aŋkul, la abatà kà naka gəzlaka akul kà masəla. Ama gəbəzà à awtày aw. 17 Mok uwana gədzùgw uwaga, ma gədzùgw ma la haŋkəli gulo aw takay? Awma la paŋaw deyday, bokuba aŋa azladza gudəŋ à vok pəra takay? Awma ‘Iyay’, gəgoɗ tsa ‘Awaŋ’, tatak? 18 Ndzer kà, Zəzagəla kà, masla masəlay, masla dziriga. Uwana gəpə̀h à akul kà, ‘Iyay’ la baŋaw la ‘Awaŋ’, gəpə̀h tatak la paŋaw səla kəla ay. 19 Yesu Kristu Kona aŋa Zəzagəla uwana məpə̀hakulla, Silas, Timo­tawus ŋgaha gi babay kà, ‘Iyay’, məgoɗ, baŋaw ‘Awaŋ’, aw, məgoɗ aw, say ‘Iyay’ pəra. 20 Haɗay gà kà, masla aga ‘Iyay’, à Yesu uwana agəɗ à map à ahəŋ aŋa Zəzagəla à afik gesina. Tsa kità kà, la Yesu Kristu la uwana, ‘Amen’ məgoɗay, kà anu aŋa mazləɓ Zəzagəla. 21 Zəzagəla la gəl aŋha la uwana adzərə̀ɗàhànula la tetəvi aŋa Yesu Kristu la tsəh, ŋgaha adzərəɗàhakulla babay, masla la gəl aŋha la uwana atsa­tsà­mànì anu, aɓə̀k anu à fəta à awtày, 22 kà anu magay azlaaŋha. Dadàŋ kà, avà à anu Masasəɗok aŋha kà anu masəlay kà masla adàvà à anu azla­tatak anik anik gesina à uwana afà à ahəŋ, kà masla aŋa mav à anu.
23 Baŋa fida la uwana gəɗehəŋ kà, Zəzagəla la uwana masla masəlay, aɗaha à gi seriya à gəl, à baŋa fida gəpəhay. Kà mana à uwana gədada à awtày à Korin­tiya aw mi, kagoɗaw takay? Kà uwana agayŋa gədada à awtày kà, naka gəba­sa­kullaŋ aw. 24 Kà uwana asa à anu aŋa maf leri à madiŋal gəl à vok aŋkul à gəl aw, ndzer katsizlaw kà à madiŋal gəl à vok à afik haɗay. Ama asa à anu məɗàh sləray anina kà akul aŋa maɓəz namnam la ləv aŋkul la tsəh.