6
Azlabəza la azlababa aŋatà
Azlabəza, kə̀sàw gay aŋa azla­baba aŋkul la azlaiyà aŋkul. Delga kà azla­uwana tahamà gay à vok la Sufəl Yesu taɗehəŋ kiya uwanay. Tekula aŋa azla­mapəhay agoɗ:
ˈKəs gay aŋa baba la iyà aŋak!ˈ
Mapəhay uwaga kà mapəhay matera, uwana Zəzagəla azàŋ à uwana à adi, apə̀h à ahəŋ. Uwaga agòɗ kà:
ˈBaŋa kasləkaw atà kà, adagay delga kà aŋak, kadà­safay məŋga la gudəŋ uwanay la vok.ˈ
Akul azla­baba aŋa azlabəza, kadà­hawla ləv à azlabəza aŋkul à huɗ aw, dza­dzaraw atà lela. Tapawatàla azla­tatak, tse­tsehawatàla, bokuba uwana Sufəl Yesu apə̀h à akul ala tetəvi.
Azlamayà la azlaməŋga aŋatà
Azla­mayà kə̀sàw gay aŋa azlamənga aŋkul la gudəŋ uwanay la vok. Tsənàw atà. Ŋgaha hòyàw yewdi aŋa atà, sə̀klàw la huma aŋatà, ɗahàw sləray la ləv tekula. Aŋŋà kiya uwaga kà, kakəsaw Kristu. Kaɗahaw sləray kà huma yewdi aŋatà pəra bokuba aŋa azla­uwana asa atà kà azladza aŋa mazləɓ atà aw. Sə̀làw kà, akul azlaməna sləray aŋa Kristu, ŋgaha ɗahàw azla­tatak uwana asa à Zəzagəla gesina la ləv tekula. Ɗahàw sləray la ləv tekula bokuba uwana naka kaɗahaw sləray aŋa Kristu, awkà bokuba uwana kaɗahaw sləray aŋa azladza aw. Sə̀làw kà, kəla azla­tatak delga, uwana dza aɗehəŋ kà, Sufəl Yesu Kristu adàpəlal. Adàgay mayà, adàgay masla makor gəl. Akul azlaməŋga aŋa azla­mayà, ɗahàw delga à azla­mayà aŋkul babay, kafaw atà gasa à gəl aw, kà uwana kasəlaw kà, gesina aŋkul kà, akul aŋa madza­haga tekula uwana la zagəla la afik. Masla kà avah dza mavàhay aw.
Kazlaŋa aŋa guvəl
10 Gay gulo uwana asa à gi makəɗalla gəl kà, gàw la ndzəɗa la ahàl aŋa Sufəl gami, la ndzəɗa məŋga aŋha la abà. 11 Hə̀làw kazlaŋa aŋa guvəl uwana Zəzagəla aɓə̀k à akul gesina, kə̀sàwwàŋ la ahàl, kà akul aŋa mapalla guvəl la seteni, kà aŋa seteni apapat akul, kà akul aŋa mahəl la ahəŋ la masla. 12 Guvəl uwana məpay kà, məpay kà la azladza aw, məpay kà la azla­ma­sasəɗok mawi­siga, ŋgaha la azla­su­fəl aŋatà, uwana takor gudəŋ à vok mawi­siga uwanay, məpa guvəl la azla­tatak mawi­siga gesina, uwana atà la ndzəɗa la afaɗ la abà la zagəla. 13 Hə̀làw kazlaŋa aŋa guvəl, uwana Zəzagəla aɓə̀k à akul gesina, baŋa guvəl uwana akàl akàl gà, kà akul aŋa mahəl la ahəŋ. Atà aŋa magəɗ ndzəɗa à afik, ŋgaha kà aŋkul aŋa masa­kala slaka aw. 14 Kità kà, ɗahàw vok à ahəŋ, gàw azladza dziriga, azla­tatak dziriga kà kalkal la para­para, uwana kawaɗla vok ala ŋəts, kà akul aŋa maɗàh vok à ahəŋ lela. Dàw la tetəvi dziriga aŋa Zəzagəla la ama, kà uwana baŋa kaɗa­hawwaŋ kiya uwaga kà, ada­pakay kà bokuba sla­rapay makəla, uwana kawa­ɗa­hawla vok ala, kà madz akul à ama. 15 Zàw gay marabəŋ, uwana av lapiya à azladza kokuɗa may vok, uwaga kà kalkal bokuba uwana kaɓəkaw kwimik à asik kà maday la lela la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh. 16 Vàw ləv aŋkul à Sufəl Yesu la kaslà gesina, bokuba uwana guloku aga akul la ahàl, kà godam uwana seteni amal à waŋ, aŋa maɓəz akul aw. Baməraka magur adagay la godam uwaga lakəl bay, kà guloku adzalla à ama. 17 Tatak uwana Zəzagəla atəfla à akul kà kalkal huməz gəl aŋa guvəl, uwana tafa à gəl kà madz à gəl à ama, ŋgaha zə̀ɓàw katsakar aŋa Masasəɗok, uwana Zəzagəla avà à akul babay, uwaga kà gay Zəzagəla. 18 Də̀vàw kuɗa à Zəzagəla la ləv tekula la kaslà gesina, kə̀làw gay la ndzəɗa aŋa Masasəɗok. Dzàw à ahəŋ la adi, karuwaw vok ahəŋ aw, də̀vàw kuɗa koksi­koksi, kà azladza aŋa Zəzagəla gesina. 19 Də̀vàw kuɗa à Zəzagəla kà aŋulo babay, kà Zəzagəla aŋa mav à gi gay dziriga uwana gədàpəhay, ŋgaha kà gi aŋa maz gay marabəŋ kokuɗa guba, kà gi aŋa mafətal à adi ala la paraka. 20 Kà gay marabəŋ uwaga Yesu Kristu afà gi à ahəŋ, kà masla masləl gi aŋha, kà gi aŋa mad maziŋ à azladza anik, baməraka gədagay la daŋay bay kà, kà guba aŋa makəs gi aw, kà gi aŋa mapəhay la dazu­waya, bokuba uwana asa à Zəzagəla gəpəhay.
Ayyi makəɗ gəl à ahəŋ
21 Tisik, deda gami uwana məwoyaŋ, aɗàh sləray aŋa Sufəl gami la ahàl səla, adàpəh à akul madz à ahəŋ gulo, kà akul aŋa masəl uwana gəɗeheŋ gesina. 22 Uwana gəsləl masla à slaka aŋkul kà, kà akul aŋa masəl madz à ahəŋ gami, ŋgaha kà masla aŋa madzərəɗàh akul à uda babay.
23 Zəzagəla Baba, la Sufəl gami Yesu Kristu tavà à akul lapiya, à akul azla­deda gesina kà, kasəlaw mawoy vok kà akul à akul, ŋgaha kadiŋaw gəl à Yesu Kristu à vok. 24 Vok mahamay aŋa Zəzagəla agay la azladza uwana tawoya Sufəl gami Yesu Kristu, la masal uwana adəv à gay aw.
6:3 6.3 2Musa 20.12; 5Musa 5.16 6:9 6.9 5Musa 10.17 6:17 6.17 Yesayya 11.5; 52.7; 59.17