MATERA AŊA WAKITÀ UWANA POL
ATSETSÈR À AZLA TESALONIKI
Première Lettre de Paul aux Thessaloniciens
1
Gi Pol la uwana gətsetser wakità uwanay, anu la Silas ŋgaha la Timo­tawus bay. Mətsetser à maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla la Te­sa­lo­niki, uwana azlaaŋa Zəzagəla Baba, ŋgaha aŋa Sufəl Yesu Kristu. Zəzagəla apis à akul gay à vok la lapiya aŋha.
Madiŋal gəl à vok aŋa azla Tesaloniki
Koksi­koksi, ‘Kikay’, məgoɗ à Zəzagəla la matsal akul à gay la madəv kuɗa gami la abà babay. Baŋa mədəv kuɗa à Zəzagəla Baba gami, mədzugw à maɗàh sləray aŋkul, uwana kaɗa­hàwwàŋ, kà uwana kadiŋaw gəl à Yesu Kristu à vok la sləray dzaŋ­d­zaŋga, kà uwana kawoyaw masla la mawaɗ vok à uda aŋkul la abà lela la Sufəl Yesu Kristu. Kiya uwaga akul azla­deda, məsəl kà, Zəzagəla awoya akul, ŋgaha atsa­tsà­mànì akul, kà akul aŋa magay azladza aŋha. Haɗay, mok uwana məzàkulla gay marabəŋ, uwaga apakà gay deyday pəra aw. Ama Zəzagəla apə̀hla ndzəɗa aŋha ala la gay uwaga, la mazlak anu aŋa Masasəɗok tsi­kasla, ŋgaha la uwana məsəl kà gay gami kà ndzer. Kasəlaw madz à ahəŋ gami, à mok uwana mədzà à ahəŋ la tataka aŋkul la abà. Məɗahà uwaga kà, kà mazlak akul. Akul, kanəfaw madz à ahəŋ gami, ŋgaha la aŋa Sufəl Yesu babay, kasàw ŋgərpa məŋga kà gay uwaga, ama kakə̀sàw gay aŋa Zəzagəla la ləv aŋkul la tsəh la marabay uwana Masasəɗok tsi­kasla avà à akul. La kità kà, akul kapakàw maftsa vok aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok la kutso Make­du­niya, la kutso Akayya gesina. Kà akul la uwana, gay aŋa Zəzagəla atsə̀n ala la slaka gesina, la Make­du­niya ŋgaha la Akayya pəra aw. Azladza gesina tasəl gay madiŋ gəl à Zəzagəla à vok aŋkul. Kiya uwaga kà, mənəkuɗa à mapəh gay uwanay aya aw. Atà tapə̀h à anu gay manəŋla anu aŋkul, la uwana kakwesàwkà azla­ma­zlazlay, kà akul aŋa manəf Zəzagəla uwana la sifa ŋgaha dziriga, 10 la makud mas à ahəŋ aŋa Kona aŋha la zagəla. Yesu uwana Zəzagəla awùlla à uda la mamətsay, masla adàtəf anu la mapak ləv aŋa Zəzagəla la vuɗ seriya, uwana adàsa à waŋ.