4
Maday uwana akəs à Zəzagəla à gəl
Ŋgaha zlà, azla­deda, aganay gay uwana atəm kà anu à ahəŋ aya aŋa mapəhakulla. Mok uwana anu la slaka aŋkul kà, kata­pawla gay maday dziriga uwana akəs à Zəzagəla à gəl la slaka gami, kà kiya uwaga la uwana kaɗa­hàwwàŋ. Lagonay kà, gədəv akul kuɗa: ‘Kamkam’, gəgoɗ à akul la sləm aŋa Sufəl gami Yesu, kà akul aŋa mad à huma à gay koksi­koksi la manəfay la abà aya. Mədatapakulla tatak uwana mətàpla la slaka Sufəl Yesu lagwa zlà, ŋgaha babay kà kadasəlaw adagay Uwana asa à Zəzagəla kà, delga kà akul aŋa magay sətaka, ŋgaha akul aŋa makəs gəl aŋkul kà mabila. Gay gà la uwaga gəgoɗ à akul gesina: ‘Tsənàw vok à gay la azlamis aŋkul. Baŋa katsənaw vok à gay kà, kagaw sətaka la tetəvi aŋa Zəzagəla la ama, ŋgaha azladza tatsəɗ akul gay à tsəh aw. Kà uwana baŋa kadzaw à ahəŋ la mabila la abà kà, kapakaw bokuba azladza uwana tasəl Zəzagəla aw.’ Tsa bà kiya uwaga kà, dza aɗaha tsakana à masla magay aŋha à vok lakəl aŋa azlamis aw, kà uwana ndzer, kasəlaw kà, Zəzagəla aɗah seriya à tsəhay dza uwaga à gəl, kà uwana mədapəh à akul à vok à abà lakəl aŋa uwaga. Zəzagəla azalà anu à mabila à abà aw, ama aŋa madz à ahəŋ la sətaka la abà. Gay gà la uwaga, azladza uwana takweska la mapəsew gay uwanay kà, takweska kà dza aw, ama takweska kà Zəzagəla, uwana avà à akul Masasəɗok tsi­ka­slaga aŋha.
Azla­deda, baŋa lakəl aŋa mawoy vok kà, anu la gay aŋa matsetser à akul, akul azlaməna madiŋal gəl à vok, aw, kà uwana Zəzagəla adapəhakulla tsəhay tetəvi uwaga adagay. 10 Iyay ndzer, kiya uwaga la uwana kaɗa­hàwwàŋ à azlaməna madiŋal gəl à vok la kutso Make­du­niya gesina. Ama akul kà, ‘Ɗuwàwla uwanay aya’, məgoɗ à akul azla­deda. 11 La kità kà akul kà, yàhàw madz à ahəŋ la lapiya la abà, fàw gəl à uwana kanawkuɗa aŋha, kà akul aŋa madzadzar gəl aŋkul, bokuba uwana məpə̀h à akul à vok à abà uwarà. 12 Ŋgaha baŋa akul azlaməna gay Zəzagəla kà, ɗahàwwàŋ kiya uwanay, kà azladza uwana la uda tasəl Zəzagəla aw, tadàkəs gay aŋkul, ŋgaha kà akul aŋa mahan dza anik aw.
Kaslà mawul à waŋ aŋa Sufəl Yesu
13 Azla­deda, asa à anu kà kasəlaw azla­tatak lakəl aŋa azla­uwana tamatsay, kà akul kagaw la mazaw la gəl la abà aw, bokuba azladza anik uwana tasəl gay lakəl aŋa mawul à uda aŋa Yesu aw. 14 Ama anu kà məsəl kà Yesu amə̀ts, ŋgaha Zəzagəla awùlla à uda la mamətsay, kiya uwaga babay məsəl kà azla­uwana tamàts à tetəvi aŋha à tsəh kà, Zəzagəla adà­wulla atà à uda la mamətsay babay, ŋgaha adàhama atà gay à vok la Yesu. 15 Anu uwana mələg la sifa dadàŋ, à mok uwana Sufəl Yesu adàwul à waŋ kà, azladza uwana tamàts à madiŋal gəl à vok à abà kà, tadàtsəvka maga­gamay la Yesu kà anu. Haɗay, gay uwaga gəpəh à akul lagonay kà, gay uwana asà à waŋ la slaka Sufəl.
16 Kiya uwaga la mavakay uwatà, mədà­tsən masləh məl aŋa dza uwana akoray, kuda aŋa sufəl aŋa azla­ma­lika, la maho­humay aŋa mazlazliŋ aŋa Zəzagəla, ŋgaha Sufəl gami Yesu Kristu la gəl aŋha adàsa à ahəŋ la zagəla. Ŋgaha teraŋa azla­uwana tamàts à madiŋal gəl à vok à abà tadà­tsəv vok à uda la mamətsay. 17 Ŋgaha la lig la ahəŋ, anu uwana mələg la sifa aya la mok uwaga, Zəzagəla adàhəl anu à habaga à abà, kà anu aŋa maga­gamay la Sufəl Yesu à tataka zagəla à abà. Ŋgaha mədàdza à ahəŋ koksi­koksi la masla. 18 La gay uwanay kà, taslahaw vok gay à ahəŋ kà akul à akul.