12
Zəzagəla Baba gami
Kà aŋami kà, azladza uwaga gesina tahamà anu à adi, tapə̀hanula madiŋ gəl à Zəzagəla à vok babay, kà uwaga delga kà məkəs kà tetuwa azla­tatak uwana adala à anu à gay à ahəŋ kà mad à huma à gay la azla­tatak mawi­siga, uwana akə̀s anu à ahəŋ, məhoy bokuba uwana Zəzagəla agòɗ à anu, kà mahoyay, məya vok aw. Mənəŋ à huma à slaka Yesu, kà uwana masla aɗahə̀ŋ kà anu aŋa maf madzugway gami à masla à afik, masla la uwana adàla anu tsəràh à makəɗ gəl à ahəŋ. Masla akə̀s kà makəɗ à ahàf à adi, ziruwi akəs kà mamətsay à ahàf à adi aw, kà uwana adzùgw lakəl aŋa marabay uwana Zəzagəla adàvàl. Lagonay kà adadza madzay la ahàl kaf aŋa Zəzagəla, akoray lakəl aŋa tatak gesina.
Mədzugw lakəl aŋa Yesu uwaga, kakay azladza mawi­siga tapəsèw tak ma? Bokuba uwana abasà magol ŋgərpa uwana taɗa­hàllàŋ à vok kà, mədzugw lakəl aŋha kà anu aŋa maruw vok à ahəŋ aw, ŋgaha kà akul aŋa may vok aw. Haɗay, akul kà, pàw slagəla la tsakana, ama dza la ahəŋ la tataka aŋkul adamətsay dadàŋ kà uwaga aw. Kità ma, kà mana karùwàw vok à ahəŋ ma? Avika akul azlagay uwana Zəzagəla adzərə̀ɗàhla akul ala ay? Azalaàkulla azlabəza aŋha.
ˈBəzi gulo, baŋa Sufəl Zəzagəla ata­pakla à azlaŋ­gərpa kà, kazəɓ uwaga bokuba tatak deyday aw. Baŋa agur kà, kà kara­raɓla aw.
Zəzagəla awula matsi­hila kà à dza uwana awoyaŋ. Dza uwana adapaka bəzi aŋha la uwana atse­tsihəŋla.ˈ
Kità kà, say kaslawwal vok mas ŋgərpa kà akul aŋa matapla tatak ala uwaga la abà. Ŋgərpa uwaga apəhla ala, kà Zəzagəla adakəs akul bokuba azlabəza aŋha. Bəzi la ahəŋ baba aŋha awulalla matsi­hila aw tatakay? Awaŋ, aga la ahəŋ aw. Zəzagəla aɗehəŋ kiya uwaga gesina la azlabəza aŋha. Kiya uwaga baŋa atàpakulla à ŋgərpa aw, kà kasəlaw kà akul azlabəza aŋha aw, akul azlabəza gəl gaw. Tatak anik la ahəŋ aya, azla­baba gami la gudəŋ la vok tatà­pa­nula matsi­hila, məkəs gay aŋatà, ŋgaha ma sako­raka Baba gami uwana la zagəla la afik ay? Baŋa məsləkaw gay aŋha, adàvà à anu sifa adəv à gay aw. 10 Azla­baba gami la gudəŋ la vok kà tatà­pa­nula kà aŋa kaslà ŋuv, bokuba uwana akəs à atà à gəl. Ama Baba gami uwana la zagəla kà atà­pa­nula, kà anu maham gay à vok la tsi­kasla aŋha la abà aŋa koksi­koksi. 11 La kaslà uwana tatà­pa­nula uwaga kà aza à anu, uwaga kà akəs anu à gəl bokuba dal tatak aw. Ama baŋa ŋgərpa adada à lig, azla­uwana tatapla tatak la abà la abatà kà, madz à ahəŋ aŋatà kà adahəɗay la ləv tələmmaga.
Məkweska vok mahamay uwana Zəzagəla atapanula aw
12 Tsa baŋa kità kà, bìyàw ahàl aŋkul ala, ŋgaha bàyàw azlaasik guɓguɓga ala babay aya. 13 Azladza anik la ahəŋ la tataka aŋkul la abà kà, azla­guɓ­guɓga, kiya uwaga kà nəfàw tetəvi tərraga, kà asik aŋkul aŋa mapiyay à tetəvi la tsəh ala aw, kà aŋa uwaga kanəfaw Zəzagəla lela, kà azla­uwana azla­deri aŋa mawur ala kəla.
14 Wàɗàw vok à uda ŋgaha kà lapiya aŋa madz à ahəŋ la akul la abà la azladza gesina. Wàɗàw vok à uda, akul babay, kà akul aŋa magay sətaka la huma Zəzagəla, kà uwana baŋa dza aga tsiɗaŋa, awkà, adànəŋ Zəzagəla aw. 15 Ɗahàw haŋkəli kà dza aŋa makweska mapis gay à vok aŋa Zəzagəla aw! Ɗahàw haŋkəli babay kà dza la tataka aŋkul la abà aŋa magay ɗəhakak aw, aŋa kità aw kà, adala ɗəhakak à azladza anik à vok babay. 16 Ɗahàw haŋkəli kà dza aŋa magay mabila gà aw, kà masla aŋa makweska azla­tatak delga aŋa Zəzagəla bokuba Esaw, uwana akweskà magay malkwoy aŋha gesina, kà maɓəɗla tatak may à gay aŋa mavakay tekula. 17 Kasəlaw kà la lig aŋa uwaga la ahəŋ kà, asal kà baba aŋha akəs aw. Atuw babay, ama dabaray la ahəŋ kà maɓəɗla tatak uwana aɗa­hàlàŋ à ahəŋ aya aw.
18 Sə̀làw, kà slaka uwana akul katsizllaw à abà la huma Zəzagəla kà, uwaga kà bokuba gudəŋ Sənayyi, kiya aŋa azla Isərayel uwana tatsàzllàh à abà uwarà. Taslàla vok aŋa maɗəɓani gudəŋ uwatà la ahàl aw. Tana­ŋàhà akàl uwana abaɓə̀hàh la afik ŋadza­ŋa ŋadza mələs agàh taɓa­ɗamma, tana­ŋàhà kular. 19 Tatsənà matsənay aŋa mazlazliŋ ŋgaha tatsənà kuda aŋa Zəzagəla kà Zəzagəla aŋa maɓa­ɗa­tàma aya aw. 20 Kà uwana tatak uwana apə̀h à atà kà aɗuwà ndzəɗa aŋatà. Agòɗ à atà kà: ‘Baŋa dza adəɓani gudəŋ uwanay amiyaka bà tatak fəta adəɓani kà, kə̀ɗàw la matsahay la akur!’ 21 Azla­tatak uwana tanəŋàŋ la abatà ara­raɓàh atà la kaykay. Musa la gəl aŋha agòɗ: ‘Guba aza à gi, gəsu­kulay.’
22 Ama kà aŋkul kà kiya uwanay aw, akul kà kazàw vok à slaka gudəŋ uwaga à uwana sləm aŋha Siyon, la abatà gudəŋ aŋa Zəzagəla uwana la sifa. Tazalalla Uru­sa­lima: Gudəŋ la zagəla la afik. Azla­ma­lika aŋuvaw tahamà gay à vok la abatà, dza aslala vok aŋa matugway aw, dəmda­dəm. 23 Akul la maham gay à vok aŋa azlabəza aŋa Zəzagəla la abà, uwana tahàb madəvaday, Zəzagəla ada­tsetser sləm aŋatà à wakità aŋa sifa aŋa azladza à abà. Kaɓəzàw à huma aŋatà uwana atà dziriga la huma Zəzagəla, ŋgaha Zəzagəla masla la uwana masla seriya aŋa azladza gesina. Ŋgaha apa­ka­tàla sətaka. 24 Kasàwwàŋ à slaka Yesu, kà masla la uwana Zəzagəla aɗahàŋ makəs vok slawda mawga la azladza aya, Akul kazàw vok à waŋ kà makotsekw akul aŋiz aŋa Yesu, uwana apa­kà­kulla sətaka. Aŋiz uwaga apəh à anu lakəl aŋa tatak uwana aɗuwaŋ gesina, aŋiz aŋa uwana Abel apə̀h à anu.
25 Tsa baŋa kiya uwanay kà: Ɗahàw haŋkəli, kakwe­sàwkà paŋaw aŋa Yesu aw. Zamana uwarà kà azladza takweskà kà matsəɓ sləm à dza uwana apə̀hatàla mapəhay aŋa Zəzagəla la vəɗah. Kiya uwaga taɓəzà dabaray kà matəfay la ŋgərpa la abà aw. Anu uwana mətsə̀ɓ sləm à kuda aŋa Yesu, uwana asà à ahəŋ la zagəla aw, baŋa məkweska kà, mədà­slala vok aŋa matəfay la abà aw. 26 Zamana uwarà kà, maɓaɗma aŋa Zəzagəla aɓəlà­kàhà kutso, ama lagonay kà apə̀h à ahəŋ kà: ‘Asik tekula aya gədàɓəɗla gudəŋ à vok la zagəla babay.’ 27 Gay uwaga: Asik tekula aya, apə̀ha­nula kà dèwdèw tatak uwana aɗahàŋ adàɓəlaka vok, ŋgaha adàzahla, kà azla­tatak uwana aɓəlaka vok aw aŋa madz à ahəŋ tsəràh à awtày.
28 Kiya kà, kikay məgoɗ à Zəzagəla kà uwana avà à anu makoray uwana aɓəlaka vok aw. Məzləɓa Zəzagəla bokuba uwana akəsal à gəl, məsləkaw, ŋgaha məhoy yewdi aŋha, ŋgaha məɗaha sləray aŋha bokuba uwana ahəɗal à adi. 29 Haɗay gà kà, Zəzagəla uwana mədəval kuɗa kà masla kà bokuba akàl, uwana abaɓəh tatak uwana à gay, akəsà gəl aŋha aw.
12:6 12.6 Job 5.17; Haŋkəli 3.11-12 12:12 12.12 Yesayya 35.3 12:19 12.19 2Musa 19.16-22; 5Musa 5.22-27