2
Zəzagəla atsatsàmànì akul, kà akul aŋa magay azlaaŋha
Tsa ndzer Zəzagəla adavà à akul sifa mawga uwanay kà, wùtsàw mawi­siga ala gesina, katsəɗaw gay aya aw, kagaw azlaməna magolla dza aya aw, kaɗahaw à adi aya aw, kazuwaw vok aŋa dza aya aw. Pakàw bokuba azlabəza vərna, uwana tawoya awà koksi­koksi la slaka azlaiyà aŋatà, uwaga akul babay, kà akul aŋa mazigənay. Kawoyaw gay Zəzagəla koksi­koksi tsəràh à kaslà uwana Zəzagəla adàfətala à ama ala, kà masla adàɓəl akul ndzer. Akul say kayahaw mad à huma à gay la mawoyəŋ, kà uwana kasəlaw kà Zəzagəla kà atsiɗ.
Zàw vok à slaka Sufəl Yesu Kristu, kà uwana av sifa à azladza, masla kà akur uwana azladza tapəsèw, te­ke­ɗika masla la uwana Zəzagəla aɗə̀fal à ahàl, kà masla la uwana akur mawaɗ gày gesina. Akul babay, akul la sifa, gàw bokuba akur uwanay, kà Zəzagəla aŋa makəs akul kà aŋa maŋalla akul gày, kà Masasəɗok aŋha aŋa madz à ahəŋ la aku. La gày uwatà la aku, kadàgaw azlaməna mav tatak à Zəzagəla, kà akul aŋa maɗa­halla sləray la ləv tekula, à uwana ahəɗal à adi, kà made­golay Yesu Kristu. Kiya uwanay tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈNə̀ŋàwwàŋ, gəfa akur tekula à gudəŋ uwana sləm aŋha Siyon, kà aŋa maŋal gày gulo, azlaakur anik tadàdal à gəl. Gəyà­hànì kà uwana dzəɓa aŋha səla aw, kəla dza uwana adiŋ gəl à masla à vok ziruwi, adàkəsay tetuwa aw.ˈ
Kà akul uwana kadiŋaw gəl à masla à vok kà, masla dzəɓa aŋha səla aw, ama kà aŋa azladza uwana tadiŋal gəl à vok aw kà, kiya uwanay tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà, Zəzagəla agòɗ:
ˈAkur uwana azlaməna maŋal gày tapəsèw kà, ada­pakay akur mawaɗ gày gesina.ˈ
Ŋgaha agòɗ aya:
ˈAkur uwanay la uwana atsahla matekwiɗ à azladza, à uwana tatəɗ à ahəŋ.ˈ
Matekwiɗ atsàhla atà kà la masla, kà uwana tadiŋ gəl à gay Zəzagəla à vok aw, uwana dagay uwarà Zəzagəla apàhàh kà, say apakà vok kiya uwanay. Te­ke­ɗika, kà aŋkul azlatsəhay uwana Zəzagəla akə̀sànì akul, akul maham à ahəŋ məna mav tatak à Zəzagəla, akul tsəhay tsi­ka­slaga aŋha. Masla atsa­tsà­mànì à akul, kà akul aŋa mazin à azladza aŋha azla­tatak məŋga, uwana la abà aɗa­hàhàŋ. Masla la uwana ahə̀l akul à uda la mələs la abà, ŋgaha aɓə̀k akul à uɗaka aŋha à abà, uwana apə̀hla à akul ala, kà akul dzəɓa aŋha səla aw gà. 10 Dagay uwarà kà, akul tsəhay aŋa Zəzagəla aw, ama lagonay kà kada­pakaw azlaaŋha, dagay uwarà kasə̀làw vok mahamay aŋa Zəzagəla aw, ama lagonay kà, adagay mav à akul gà.
Madz à ahəŋ bokuba azlaməna sləray aŋa Zəzagəla
11 Azla­ma­nalay, sə̀làw kà akul azlaməlok la gudəŋ la vok, kà uwaga gədəv à akul kuɗa: Kamkam katapaw ahàl à azla­tatak mawi­siga à vok, ŋgaha kà adiya aŋa makəs akul aw, kà uwana azla­tatak uwaga adàɗəɗ à akul gay à ahəŋ aŋa maɗehəŋ uwana ahəɗ à Zəzagəla à adi. 12 Lagonay, akul la tataka azladza uwana la abà tasəl Zəzagəla aw, tsìzllàw à ahəŋ lela la maday aŋkul la abà, amiyaka tatsəɗ akul gay à tsəh, baŋa tanəŋa maɗehəŋ aŋkul lela, tadà­zləɓ Zəzagəla la kaslà uwana adàwula à waŋ.
13 Kiya uwaga kanəfaw Sufəl gami Yesu Kristu, tsə̀ɓàw sləm à paŋaw aŋa azladza, uwana tanəŋla akul la gudəŋ la vok, uwana atà la ndzəɗa. Hòyàw yewdi aŋa azlaməŋ sufəl uwana takoray lakəl aŋa tatak gesina. 14 Hòyàw yewdi aŋa azlaməna manəŋla akul, uwana məŋ sufəl aɓə̀k atà à ahəŋ kà maɗàh seriya à azlaməna maɗàh mawi­siga, ŋgaha aŋa mazləɓ azlaməna maɗàh delga. 15 Asa à Zəzagəla kà kadaw lela, kà azladza kà masəl akul, ŋgaha tadza à ahəŋ titi kà matsəɗ à akul gay à tsəh. 16 Gàw bokuba azladza makor gəl gà, ama kagoɗaw kà akul la makor gəl la abà, kà kaɗa­hawwaŋ mawi­siga la masal aŋkul aw. La kità, gàw azla­ma­gamza aŋa Zəzagəla. 17 Kə̀sàw azladza gesina, wòyàw azla­deda aŋkul məna manəf gay Zəzagəla, guba akəs akul kà Zəzagəla, kə̀sàw gay aŋa məŋ sufəl babay. Nəfàw slaka asik aŋa Yesu uwana anəfà.
Kristu apəlla à anu ala, kà anu mas ŋgərpa
18 Gəpəhay kà akul azla­ma­gamza, uwana kaɗahaw azlasləray, kə̀sàw gəl à ahəŋ la huma azlaməŋga aŋkul, hòyàw guba kà aŋatà. Kasləkawaw azla­uwana tasəl akul pəra aw, ama sləkàwàw azla­uwana taɗa­ha­kulla mawi­siga à vok bay. 19 Baŋa dza anik abas ŋgərpa kà made­golay Zəzagəla, amiyaka ŋgərpa uwatà kà lakəl aŋa deyday kà, uwaga la uwana tatak uwana ahəɗ à Zəzagəla à adi. 20 Iyay, baŋa kaɗahaw mawi­siga, ŋgaha tazlaɓàh akul, ŋgaha kaba­sawwaŋ ma, uwa adàzləɓ akul uwa? Ama baŋa kaɗahaw delga, ŋgaha tasa à akul ŋgərpa, lakəl aŋa uwaga kaba­sawwaŋ kà, uwaga tatak uwana ahəɗ à Zəzagəla à adi. 21 Kà aŋa kiya uwaga à uwana Zəzagəla azàlla akul. Yesu uwana mafal dzakwa à gəl gà, kà masla la gəl aŋha, kà aɗahàŋ kiya uwanay kà maɓəl akul. Apə̀hà­kulla tetəvi, kà akul aŋa manəf slaka asik aŋha. 22 Masla aɗahàhà mawi­siga tetuwa aw, avavàrà dza ɗiki­ɗiki aw. 23 Iyay, amiyaka tatsàkal mago­ɗahay à gəl babay kà, masla awu­la­tàla azla­ma­go­ɗahay aw. Amiyaka tasàl ŋgərpa, masla adzùgw maɗàh mawi­siga à azladza uwatà à vok aw. Ama masla kà avà vok aŋha kà à Zəzagəla uwana à afik, aɗàh seriya la mahoy adi aw. 24 Yesu Kristu la gəl aŋha, masla azə̀ɓ tsakana gami à gəl aŋha, à mok uwana tata­tàsl à ahàf à adi, kà anu aŋa magay bokuba azladza uwana tamàts kà ahàl tsakana, ama kà anu aŋa madz à ahəŋ la sifa, kà made­golay dziriga. Kawùràw ala, kà uwana taslà­hàŋla. 25 Dagay uwarà kagàw bokuba azla­tuwaŋ uwana tetəvi adazah atà à adi, ama lagonay kà, kadaɓəzaw vok aya, nəfàw masla manəŋla akul, uwana afa à akul sləm, masla asal kà mawi­siga adəɓani akul babay aw.
2:3 2.3 Mahabay 34.8 2:8 2.8 Mahabay 118.22; Yesayya 8.14-15; 28.16 2:9 2.9 2Musa 19.5-6; Yesayya 43.20-21 2:10 2.10 Hosəya 2.23 2:25 2.25 Yesayya 53.5-9