4
Zəzagəla akoray lakəl aŋkul
Nə̀ŋàwwàŋ kà Yesu Kristu asa ŋgərpa la vok aŋha, kà uwaga à akul babay: Gàw nekwa aŋa masay ŋgərpa bokuba aŋha bay, kà uwana dza uwana as ŋgərpa la vok aŋha, aɗah tsakana aya aw. Lagonay mədzəka la madla à huma à gay la kəla kaslà uwana kadzaw à ahəŋ la gudəŋ uwanay la vok kaslawwalla vok aŋa maɗàh uwana ahəɗ à Zəzagəla à adi, awkà azla­tatak mawi­siga uwana asa à ləv aŋkul aw. Kaslà uwana kada­zawwaŋla adagay diga. Azla­tatak uwana kaɗa­hàwwàŋ kà, aganay azla­tatak uwana kaɗa­hà­hàwwàŋ uwarà, kaɗa­hà­hàwwàŋ kà uwana asa à vok aŋkul pəra: Kagàhàw azlaməna guzu, kaha­bàhàw azla­ma­dəvaday kəla mavakay, kaha­màhàw gay à vok kà mas guzu, kasləkà­wàhàw azla­ma­zlazlay atà uwana tawis mapəhay aŋa Zəzagəla ala ndzer. Ama lagonay kà, kaga­gàmàwla vok à ahàl la azladza uwana tasəl Zəzagəla aw, aw. Kà uwaga ləv adaval atà à gay, ŋgaha tatsəka à akul mago­ɗahay à gəl. Ama vuɗ tekula tadà­tsizlla à huma aŋa Zəzagəla kà aŋa seriya. A masla kà nekwa aŋa maɗàh seriya à azladza uwana à gəl atà la sifa, ŋgaha azla­uwana à gəl tamatsay babay. Makəs vok aŋa uwana Kristu azàŋ gay marabəŋ kà, azla­uwana la mezewi bay kà atà aŋa madz à ahəŋ la sifa bokuba Zəzagəla uwana la sifa. Kay kà, Zəzagəla aɗahà à atà seriya à gəl bokuba uwana aɗehəŋ à azladza la gudəŋ la vok gesina nəma.
Maday aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok
Gudəŋ à vok kà nekwa adəv à gay. Gay gà la uwaga kə̀sàw gəl aŋkul, ŋgaha gàw nekwa kà akul aŋa madəv kuɗa à Zəzagəla. Iyay, tatak məŋga gà kà, say kawoyaw vok kà akul à akul la ləv aŋkul gesina, kà masal kà, aslaslaɗ maham à ahəŋ tsakana ala. Kiya uwaga kə̀sàw azladza la ahàl səla kokuɗa maŋo­ŋuzay. 10 Zəzagəla adà­ɗa­ha­kulla delga la azla­da­baray anik anik. Avà maslay à kəla uwa­be­yuwi aŋkul, kà maɗàh azla­tatak anik anik, say kəla uwa­be­yuwi aɗàh dziriga, masla azəɓ maslay aŋa Zəzagəla uwana avàl kà masla mazlakla azladza anik. 11 Dza uwana la maslay kà mapəh gay anik apah azlagay uwaga à uwana asà à waŋ la slaka Zəzagəla, dza uwana la maslay kà mazlak azladza anik, azlaka atà la ndzəɗa uwana Zəzagəla avàl. Ɗa­hàwwàŋ kiya uwanay kà azladza aŋa mazləɓay Zəzagəla la tatak gesina la abà, kà made­golay Yesu Kristu, masla uwana la maslay la mazləɓay aŋa koksi­koksi! Amen.
Marabay la masla madiŋal gəl à vok uwana as ŋgərpa
12 Azla­deda gulo, ləv avalla akul à gay, kà manəŋ azla­matərəɓay anik anik aw. Azla­tatak uwaga aɓəzà à akul kà aŋa maguray madiŋal gəl à vok aŋkul, kadzugwaw kà azla­tatak uwaga kà azla­tatak mava­la­kulla à ləv à gay aw. 13 Kahamaw à ŋgərpa uwana à abà Kristu asà, kà uwaga kà, vàlàhàw à zagəla la kaslà uwana azladza tadà­nəŋəŋ kà masla məŋga la yewdi anatà, akul kadà­va­lahaw à zagəla la ləv aŋkul gesina. 14 Baŋa azladza tatsəka akul mago­ɗahay à gəl kà, kà uwana akul azlaaŋa Kristu, Zəzagəla ada­pi­sa­kulla gay à vok kà uwaga, kà uwana Masasəɗok aŋa Zəzagəla uwana ndzəɗa, ŋgaha aɗuwaŋ gesina adza à ahəŋ la akul. 15 Baŋa dza la ahəŋ la tataka aŋkul la abà asa ŋgərpa, kà uwana aɗahà mawi­siga baŋaw akə̀ɗ dza, baŋaw adà à gəl aŋa azla­tatak anik, baŋaw kama­vàlàh à gay aŋa azladza anik à abà bokuba mavdza­gogor kà, dza azləɓà kà uwaga aw, apakà vok kiya uwaga la akul aw. 16 Ama baŋa dza asa ŋgərpa, kà uwana masla aŋa Kristu, ziruwi akəs kà uwaga aw. Kiya uwaga kà, ‘Kikay’, agoɗ à Zəzagəla, kà uwana azladza tazalla ala kà masla dza aŋa Kristu.
17 Kaslà kà adaslay à uwana Zəzagəla aɗah seriya à azladza à gəl. Adàɗah seriya kà azlaaŋha à gəl dadàŋ. Kayyà, baŋa adà­ɗe­həŋ kà azladza aŋha à gəl dadàŋ, ma kakay adàpaka vok la azladza uwana tatsəɓ sləm à gay marabəŋ aw ma? 18 Bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈBaŋa Zəzagəla adakəsay azlaaŋha la seriya, atà uwana azla­dzi­riga, mana adàpaka vok la azladza mawi­siga uwana tasəl Zəzagəla aw ma?ˈ
19 Kà humà à gay uwaga, azla­uwana tasa ŋgərpa kà uwana Zəzagəla awoyàŋ, kiya uwaga kà tada à huma à gay la maɗàh delga, ŋgaha tavà vok aŋatà gesina à Zəzagəla à ahàl, masla uwana aɗahà à atà, ŋgaha masla uwana dziriga.
4:8 4.8 Haŋkəli 10.12 4:18 4.18 Haŋkəli 11.31